دانلود رایگان


طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

دانلود رایگان فهرست اجماليچكيده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 –مقدمه21-2- بيان مساله.31-3- پرسش اصلی تحقیق...41-4- اهداف تحقیق5-5-1روش تحقيق... 5فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )2-1 -مقدمه .. 62-2- صرفه جویی انرژی 72-3- انرژی خورشیدی.. 9-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک.. 452-5- ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.. 492-6- نتيجه گیری. 61فصل سوم: نمونهاي موردي3-1- نمونه های موردی داخلی. 633-2- نمونه های موردی خارجی.. 73فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری4 -1-تعریف موزه .. 974-2- دلیل وجود موزه و جایگاه آن 984-3- تاریخچه و روند تحولات موزه . 1024-4- اهداف و نقش موزه.. 104-5-4 انواع موزه ها. 106-6-4 معماری موزه .. 109-7-4 تئوری های جدید موزه سازی . 1118-4 – شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان. 116-9-4 سازمان اداری موزه 121-10-4 تاسیسات.. 127-11-4 نور در موزه. 130فصل پنجم: بستر طرح-1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران 134-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران. 136-3-5بررسی سایت.. 147-4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 1515-5 -روند طراحی.. 157-6-5 تاسیسات موزه 166منابع 168.پیوست 171فهرست تفصیلیچكيده .. 1فصل اول: کلیات تحقیق-1-1مقدمه. 2-2-1بيان مساله.. 3-3-1پرسش اصلی تحقیق.. 4-4-1اهداف تحقیق. 5-5-1روش تحقیق 5فصل دوم: مبانی نظری( معماری پایدار – صرفه جویی انرژی )-1-2مقدمه. 6-2-2صرفه جویی انرژی. 7-2-21- تعریف انرژی .7-2-22-تاریخچه انرژی تجدیدپذیر. 7-3-2-2 انواع انرژی های تجدید پذیر. 73-2 -انرژی خورشیدی.. 9-1-3-2 سیستم غیر فعال (Passive). 11-1-1-3-2 سیستم دریافت مستقیم 13-2-1-3-2 دیوار ترومب. 13-3-1-3-2 آتریوم.. 14-4-1-3-2 اتاقک های شیشه ای چسبیده به بنا (فضای آفتابگیر). 15-5-1-3-2 دیوار سنگین.. 15-6-1-3-2 پدیده ترموسیفون. 15-7-1-3-2 بالکن های شیشه ای.. 15-8-1-3-2 عایق شفاف حرارتی.. 16-2-3-2 راههای بهره‌گیری بیشتر از انرژی خورشیدی در سیستم غیر فعال خورشیدی 16-3-3-2 سیستم های فعال خورشیدی (Active ) 19-4-3-2 فتوولتائیک.. 20-1-4-3-2 تاریخچه فتوولتائیک.. 20-2-4-3-2 سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک) 21-3-4-3-2جهت گیری پنلهای فتوولتائیک 21-4-4-3-2 فتوولتائیک یکپارچه ساختمان 22-5-4-3-2 صفحات نمای ساختمان 22-6-4-3-2نماهای نیمه شفاف.. 23-7-4-3-2 سیستم‌های سایبان 238-4-3-2 -مصالح بام. 23-9-4-3-2مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک.. 24-10-4-3-2اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک. 25-1-10-4-3-2سلول های خورشیدی. 26-10-4-3-2 -2مدولها. 26-10-4-3-2 -3 آرایه ها.. 27-10-4-3-2 4- رگلاتو ر وکنترل کننده ها. 27-5-10-4-3-2 مبدل.. 27-11-4-3-2 سیستمهای فتو ولتائیک یکپارچه در معماری به اشکال زیر موجود. 28-12-4-3-2 سیستمهای خورشیدی متکی بر نما.. 29-13-4-3-2 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان.. 30-14-4-3-2شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان 31-1-14-4-3-2 تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک 31-14-4-3-22 -تأثير سايه اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک. 33-1-2-14-4-3-2 سايه اندازي خود ساختمان ، همسايگي ها، و موانع 34-2-2-14-4-3-2 سايه اندازي درختان 34-14-4-3-22-3 – سايه اندازي آسمان ابري 35-14-4-3-22-4 – سايه اندازي آلودگي ها 35-15-4-3-2 هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک باسيستمهاي غير فعال 35-16-4-3-2 تهويۀ سيستمهاي فتوولتائيک. 36-17-4-3-2 شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان.. 37-1-17-4-3-2 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام.. 3717-4-3-2 -2-سیستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با پنجرههاي سقفي و آتريوم ها 3817-4-3-2 -3-سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما. 38-17-4-3-2 4- سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان ها 38-18-4-3-2 تأثير فرم پلان ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک. 39-19-4-3-2 تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک 434-2 -الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک. 45-1-4-2 مقدمه.. 45-4-22- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 464-2 -3- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ 475-2 – ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.. 49-1-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ 49-2-5-2 تعیین ﺟﻬﺖ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 52-3-5-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 53-4-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ. 56-5-5-2 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ.. 57-6-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ 58-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ. 61-6-2 نتيجه گیری.. 61فصل سوم: معرفی نمونه های داخلی و خارجی-1-3نمونه های داخلی 63-1-1-3 موزه ی آبگینه 63-2-1-3موزه ملی ایران باستان 65-3-1-3موزه دفاع مقدس.. 67-2-3نمونه های خارجی.. 73-1-2-3 موزه هنر فورت وورث 73-2-2-3 موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو.. 75-3-2-3 موزه اتومبیل ۳GATTI. 77-4-2-3 موزه هنر دنور.. 80-5-2-3 موزه ملی ماکسی.. 85-6-2-3 موزه تصویر و صدا در ریو دو ژانیرو. 897-2-3 -موزه ریورساید. 91فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری-1-4 تعریف موزه. 97-1-1-4 واژه موزه. 97-2-4دلیل وجود موزه و جایگاه آن.. 983-4 -تاریخچه و روند تحولات موزه.. 102-1-3-4تاريخچه موزه در ايران.. 1034-4 -اهداف و نقش موزه. 104-1-4-4 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی 1055-4 -انواع موزه ها.. 106-1-5-4 موزه تاریخی و باستان شناسی 106-2-5-4 موزه فضای باز.. 1063-5-4 -موزه های مردم شناسی. 107-4-5-4کاخ موزه ها 107-5-5-4 موزه های هنری. 1076-5-4 -موزه علوم و تارخ طبیعی 107-7-5-4 موزه های محلی یا منطقه ای 1078-5-4 -موزه های سیار. 108-9-5-4 پارک موزه ها. 108-10-5-4 موزه های نظامی. 108-11-5-4 موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان) 108-6-4 معماری موزه 109-1-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی.. 110-2-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی.. 111-7-4 تئوری های جدید موزه سازی.. 111-1-7-4 موزه علوم و فناوری معماری.. 112-1-1-7-4 اهداف موزه های علوم و فناوری 112-2-1-7-4 نقش موزه های علوم و فناوری.. 1133-1-7-4 -آینده موزه های علوم و فناوری 114-4-1-7-4 موزه علوم و فناوری لئوناردو داوینچی.. 115-8-4شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان.. 116-1-8-4 عرصه بندی. 116-2-8-4 حرکت و دسترسی.. 117-3-8-4سیستم های سیرکولاسیون 119-1-3-8-4 سیستم های متمرکز دسترسی. 119-2-3-8-4سیستم های غیرمتمرکز دسترسی 120-9-4 سازمان اداری موزه.. 121-1-9-4 مدیریت موزه. 122-2-9-4بخش فنی و پژوهشی موزه 122-3-9-4 بخش روابط عمومی موزه. 123-4-9-4بخش امور مالی،اداری و خدماتی موزه.. 125-10-4 تاسیسات 127-1-10-4 تاسیسات مکانیکی. 127-2-10-4تاسیسات الکتریکی.. 129-11-4نور در موزه.. 130-1-11-4 روش های نورپردازی. 131-1-1-11-4 نورپردازی طبیعی (نور روز) 132-2-1-11-4نور مصنوعی.. 132فصل پنجم: بستر طرح-1-5 مطالعات اقلیمی شهر تهران. 134-1-1-5 تقسیمات اقلیمی ایران 134-2-1-5 اقلیم استان تهران. 135-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 136-1-2-5 منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی. 139-2-2-5 منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران 139-3-2-5 منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی. 140-4-2-5 چشم انداز توسعه.. 141-5-2-5 اهداف طرح 142-6-2-5 عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس. 144-3-5 بررسی سایت.. 147-1-3-5 دلایل انتخاب سایت جهت موزه علوم و فناوری معماری.. 149-4-5 برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 151-1-4-5 جدول برنامه فیزیکی 152-2-4-5 ارائه برنامه فضایی و دیاگرام های ارتباطی.. 154-5-5 روند طراحی 157-6-5 تاسیسات موزه. 166-1-6-5 سیستم های تاسیساتی. 166-2-6-5 سیستم برق 166-3-6-5 سیستم فاضلاب. 166-4-6-5 سیستم گاز رسانی 167منابع 168پیوست 171فهرست تصاویرتصویر2-1- صفحه خورشیدی.. 10تصویر2-2- سیستم دریافت مستقیم. 13تصویر2-3 – سیستم دیوار ترومپ.. 14تصویر2-4 – سلول فتوولتائیک.. 20تصویر2-5 – اجزای اصلی سیستم فتوولتائیک. 25تصویر2-6 – مدول سلول فتوولتائیک. 26تصویر2-7 – سلول فتوولتائیک 28تصویر2-8 – نمای سلول فتوولتائیک اجرا شده در سقف.. 28تصویر2-9 – انواع سیستم های خورشیدی 29تصویر2-10 – نمونه سلول فتوولتائیک اجرا شده زیر پنجره ها.. 29تصویر2-11 – دیاگرام تابش ( Integrated Photovoltaic )System 31تصویر2-12 – شکل زاویه شیب پنل های فتوولتائیک.. 33تصویر2-13 – جزئیات تهویه پنل ها.. 36تصویر2-14 – انواع سقف های مناسب برای سلول های فتوولتائیک.. 37تصویر2-15 – سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما.. 39تصویر2-16 – تأثير فرم پلان ساختمان 41تصویر2-17 – تأثير میزان شیب دیوار در دریافت نور خورشید.. 43تصویر2-18 – نمودار مسیر انرژی. 45تصویر2-19 – نمودار ساعات آفتابی 47تصویر2-20 – نمودار ماه های سال و ساعات تابش. 50تصویر2-21 – نمودار روز -درجه گرمایش- سرمایش.. 51تصویر2-22 – نمودار روز و میزان بارندگی. 52تصویر2-23 – نمودار تابش بر اساس زاویه دیوار. 53تصویر2-24 – نمودار دریافت تابش ماهانه و سالانه شهر تهران.. 54تصویر2-25 – شیب سقف و میزان دریافت انرژی 60تصویر2-26 – شیب سقف در تابستان و زمستان 60تصویر3-1 – نمای خارجی موزه آبگینه. 64تصویر3-2 – نمای داخلی موزه آبگینه 65تصویر3-3 – نمای ورودی موزه ملی ایران باستان 66تصویر3-4 – نمای سالن اصلی موزه ملی ایران باستان. 67تصویر3-5 – پلان مجموعه موزه دفاع مقدس.. 70تصویر3-6 – سایت پلان مجموعه موزه دفاع مقدس.. 72تصویر3-7 – پلان موزه هنر فورت وورث 73تصویر3-8 – برش طولی از موزه هنر فورت وورث 74تصویر3-9 – نمای خارجی موزه هنر فورت وورث. 74تصویر3-10 – حجم خارجی موزه سانفرانسیسکو.. 75تصویر3-11 – نمای ورودی موزه سانفرانسیسکو.. 75تصویر3-12 – آتریوم مرکزی موزه سانفرانسیسکو 76تصویر3-13 – نمای خارجی موزه سانفرانسیسکو. 76تصویر3-14- فضای زیر آتریوم موزه سانفرانسیسکو 76تصویر3-15- حجم خارجی موزه اتومبیل 77تصویر3-16- حجم خارجی موزه اتومبیل 77تصویر3-17- ماکت اولیه و ایده شکل گیری.. 78تصویر3-18- سایت پلان موزه اتومبیل 79تصویر3-19- برش پرسپکتیو از موزه اتومبیل. 79تصویر3-20- نماهای مختلف از مجموعه. 79تصویر3-21- ورودی موزه دنور.. 80تصویر3-22- نما پله ها و راه ارتباطی طبقات موزه دنور. 80تصویر3-23- حجم کلی موزه دنور. 80تصویر3-24- نمای پله ها و فضای ارتباطی موزه دنور.. 81تصویر3-25- نمای داخلی موزه دنور. 81تصویر3-26- نمای داخلی موزه.. 81تصویر3-27- روند شکل گیری موزه دنور 82تصویر3-28- پلان طبقات موزه دنور.. 83تصویر3-29- برش طبقات موزه دنور. 84تصویر3-30- حجم خارجی موزه دنور. 84تصویر3-31- نمای داخلی موزه ماکسی 85تصویر3-32- حجم خارجی موزه 85تصویر3-33- حجم خارجی موزه 86تصویر3-34- حجم خارجی موزه ملی ماکسی 87تصویر3-35- نمای داخلی موزه 88تصویر3-36- حجم خارجی و سایت موزه 89تصویر3-37- حجم خارجی موزه 90تصویر3-38- نمای داخلی موزه 90تصویر3-39- برش عمودی موزه. 90تصویر3-40- حجم خارجی 91تصویر3-41- ایده اولیه شکل گیری موزه. 91تصویر3-42- حجم خارجی موزه ریورساید. 92تصویر3-43- حجم خارجی موزه ریورساید. 93تصویر3-44- حجم خارجی موزه 94تصویر3-45- حجم خارجی موزه ریورساید 95تصویر3-46- پلان و سایت پلان موزه ریورساید.. 96تصویر4-1- یک نمونه از عرصه بندی موزه 117تصویر5-1- نقشه موقعیت منطقه22. 138تصویر5-2- نقشه محدوده منطقه22 142تصویر5-3- نقشه محدوده سایت. 142تصویر5-4- نقشه محدوده سایت و دریاچه. 143تصویر5-5- عکس دریاچه و اطراف آن 144تصویر5-6- عکس دریاچه.. 147تصویر5-7- نقشه سایت.. 148تصویر5-8- تحلیل سایت 149تصویر5-9- تحلیل جهت تابش خورشید. 150تصویر5-10- تحلیل دید و منظر سایت. 150تصویر5-11- تحلیل آلودگی صوتی در سایت.. 151تصویر5-12- حجم اولیه.. 165فهرست جدول هاجدول5-1- بخش اداری.. 152جدول5-2- بخش آموزشی. 152جدول5-3- بخش فرهنگی.. 153جدول5-4- بخش خدماتی.. 153چکیده :یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با استفاده از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحي ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها، سایه اندازی ها، هماهنگي با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتي که بر یکدیگر مي گذارند، تأثیر فرم پلان و مورد بررسی قرار گرفته است .واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیکاین فایل به صورت word شامل 216 اسلاید می باشد.

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی


طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری


با رویکرد صرفه جویی انرژیطراحی


پارک


موزه


علوم


و


فناوری


معماری


با


رویکرد


صرفه


جویی


انرژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه درباره صرفه جویی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی پتانسیل صرفه جویی ...

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه

با طراحی پارک موزه علوم و فناوری برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز

پایان نامه درباره صرفه جویی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی پتانسیل صرفه جویی ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی پارک موزه علوم و فناوری ...

گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری مهر 1393 چکیده : یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری ...

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی : پایان نامه ارشد معماری گرايش معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی پارک موزه علوم و فناوری ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی . Skip to content. برچسب های محبوب # انجام پروزه معماری # پروزه پایان نامه معماری # معماری # انواع موضوعات پایانامه معماری # پایان نامه رساله ...

رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری

موضوع رساله : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری رشته: معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری. در این پژوهش از روش های مختلفی جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ...

رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری

عنوان رساله : پایان نامه ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) مقدمه و چکیده ای بر رساله معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی ...

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی . Skip to content. برچسب های محبوب # انجام پروزه معماری # پروزه پایان نامه معماری # معماری # انواع موضوعات پایانامه معماری # پایان نامه رساله ...

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری مهر 1393 چکیده : یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری ...

پاورپوینت مسابقه معصوم شناسی

پاورپوینت رهایی از قفس درس 5 فارسی چهارم دبستان

پاورپوینت در مورد (5 3سالگی) خردسالی

پاورپوینت سيستم عامل 1

پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری

تحقیق در مورد تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران 138 ص

تحقیق در مورد اختلالات ریتم قلب و ورزش

پاورپوینت در مورد علل بلوغ

پاورپوینت سير تحول مديريت كيفيت

پاورپوینت اقسام نگارش