دانلود رایگان


طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

دانلود رایگان فهرست اجماليچكيده 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1 –مقدمه21-2- بيان مساله.31-3- پرسش اصلی تحقیق...41-4- اهداف تحقیق5-5-1روش تحقيق... 5فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )2-1 -مقدمه .. 62-2- صرفه جویی انرژی 72-3- انرژی خورشیدی.. 9-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک.. 452-5- ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.. 492-6- نتيجه گیری. 61فصل سوم: نمونهاي موردي3-1- نمونه های موردی داخلی. 633-2- نمونه های موردی خارجی.. 73فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری4 -1-تعریف موزه .. 974-2- دلیل وجود موزه و جایگاه آن 984-3- تاریخچه و روند تحولات موزه . 1024-4- اهداف و نقش موزه.. 104-5-4 انواع موزه ها. 106-6-4 معماری موزه .. 109-7-4 تئوری های جدید موزه سازی . 1118-4 – شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان. 116-9-4 سازمان اداری موزه 121-10-4 تاسیسات.. 127-11-4 نور در موزه. 130فصل پنجم: بستر طرح-1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران 134-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران. 136-3-5بررسی سایت.. 147-4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 1515-5 -روند طراحی.. 157-6-5 تاسیسات موزه 166منابع 168.پیوست 171فهرست تفصیلیچكيده .. 1فصل اول: کلیات تحقیق-1-1مقدمه. 2-2-1بيان مساله.. 3-3-1پرسش اصلی تحقیق.. 4-4-1اهداف تحقیق. 5-5-1روش تحقیق 5فصل دوم: مبانی نظری( معماری پایدار – صرفه جویی انرژی )-1-2مقدمه. 6-2-2صرفه جویی انرژی. 7-2-21- تعریف انرژی .7-2-22-تاریخچه انرژی تجدیدپذیر. 7-3-2-2 انواع انرژی های تجدید پذیر. 73-2 -انرژی خورشیدی.. 9-1-3-2 سیستم غیر فعال (Passive). 11-1-1-3-2 سیستم دریافت مستقیم 13-2-1-3-2 دیوار ترومب. 13-3-1-3-2 آتریوم.. 14-4-1-3-2 اتاقک های شیشه ای چسبیده به بنا (فضای آفتابگیر). 15-5-1-3-2 دیوار سنگین.. 15-6-1-3-2 پدیده ترموسیفون. 15-7-1-3-2 بالکن های شیشه ای.. 15-8-1-3-2 عایق شفاف حرارتی.. 16-2-3-2 راههای بهره‌گیری بیشتر از انرژی خورشیدی در سیستم غیر فعال خورشیدی 16-3-3-2 سیستم های فعال خورشیدی (Active ) 19-4-3-2 فتوولتائیک.. 20-1-4-3-2 تاریخچه فتوولتائیک.. 20-2-4-3-2 سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک) 21-3-4-3-2جهت گیری پنلهای فتوولتائیک 21-4-4-3-2 فتوولتائیک یکپارچه ساختمان 22-5-4-3-2 صفحات نمای ساختمان 22-6-4-3-2نماهای نیمه شفاف.. 23-7-4-3-2 سیستم‌های سایبان 238-4-3-2 -مصالح بام. 23-9-4-3-2مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک.. 24-10-4-3-2اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک. 25-1-10-4-3-2سلول های خورشیدی. 26-10-4-3-2 -2مدولها. 26-10-4-3-2 -3 آرایه ها.. 27-10-4-3-2 4- رگلاتو ر وکنترل کننده ها. 27-5-10-4-3-2 مبدل.. 27-11-4-3-2 سیستمهای فتو ولتائیک یکپارچه در معماری به اشکال زیر موجود. 28-12-4-3-2 سیستمهای خورشیدی متکی بر نما.. 29-13-4-3-2 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان.. 30-14-4-3-2شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان 31-1-14-4-3-2 تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک 31-14-4-3-22 -تأثير سايه اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک. 33-1-2-14-4-3-2 سايه اندازي خود ساختمان ، همسايگي ها، و موانع 34-2-2-14-4-3-2 سايه اندازي درختان 34-14-4-3-22-3 – سايه اندازي آسمان ابري 35-14-4-3-22-4 – سايه اندازي آلودگي ها 35-15-4-3-2 هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک باسيستمهاي غير فعال 35-16-4-3-2 تهويۀ سيستمهاي فتوولتائيک. 36-17-4-3-2 شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان.. 37-1-17-4-3-2 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام.. 3717-4-3-2 -2-سیستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با پنجرههاي سقفي و آتريوم ها 3817-4-3-2 -3-سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما. 38-17-4-3-2 4- سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان ها 38-18-4-3-2 تأثير فرم پلان ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک. 39-19-4-3-2 تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک 434-2 -الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک. 45-1-4-2 مقدمه.. 45-4-22- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 464-2 -3- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ 475-2 – ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ.. 49-1-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ 49-2-5-2 تعیین ﺟﻬﺖ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. 52-3-5-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 53-4-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ. 56-5-5-2 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ.. 57-6-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ 58-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ. 61-6-2 نتيجه گیری.. 61فصل سوم: معرفی نمونه های داخلی و خارجی-1-3نمونه های داخلی 63-1-1-3 موزه ی آبگینه 63-2-1-3موزه ملی ایران باستان 65-3-1-3موزه دفاع مقدس.. 67-2-3نمونه های خارجی.. 73-1-2-3 موزه هنر فورت وورث 73-2-2-3 موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو.. 75-3-2-3 موزه اتومبیل ۳GATTI. 77-4-2-3 موزه هنر دنور.. 80-5-2-3 موزه ملی ماکسی.. 85-6-2-3 موزه تصویر و صدا در ریو دو ژانیرو. 897-2-3 -موزه ریورساید. 91فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری-1-4 تعریف موزه. 97-1-1-4 واژه موزه. 97-2-4دلیل وجود موزه و جایگاه آن.. 983-4 -تاریخچه و روند تحولات موزه.. 102-1-3-4تاريخچه موزه در ايران.. 1034-4 -اهداف و نقش موزه. 104-1-4-4 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی 1055-4 -انواع موزه ها.. 106-1-5-4 موزه تاریخی و باستان شناسی 106-2-5-4 موزه فضای باز.. 1063-5-4 -موزه های مردم شناسی. 107-4-5-4کاخ موزه ها 107-5-5-4 موزه های هنری. 1076-5-4 -موزه علوم و تارخ طبیعی 107-7-5-4 موزه های محلی یا منطقه ای 1078-5-4 -موزه های سیار. 108-9-5-4 پارک موزه ها. 108-10-5-4 موزه های نظامی. 108-11-5-4 موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان) 108-6-4 معماری موزه 109-1-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی.. 110-2-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی.. 111-7-4 تئوری های جدید موزه سازی.. 111-1-7-4 موزه علوم و فناوری معماری.. 112-1-1-7-4 اهداف موزه های علوم و فناوری 112-2-1-7-4 نقش موزه های علوم و فناوری.. 1133-1-7-4 -آینده موزه های علوم و فناوری 114-4-1-7-4 موزه علوم و فناوری لئوناردو داوینچی.. 115-8-4شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان.. 116-1-8-4 عرصه بندی. 116-2-8-4 حرکت و دسترسی.. 117-3-8-4سیستم های سیرکولاسیون 119-1-3-8-4 سیستم های متمرکز دسترسی. 119-2-3-8-4سیستم های غیرمتمرکز دسترسی 120-9-4 سازمان اداری موزه.. 121-1-9-4 مدیریت موزه. 122-2-9-4بخش فنی و پژوهشی موزه 122-3-9-4 بخش روابط عمومی موزه. 123-4-9-4بخش امور مالی،اداری و خدماتی موزه.. 125-10-4 تاسیسات 127-1-10-4 تاسیسات مکانیکی. 127-2-10-4تاسیسات الکتریکی.. 129-11-4نور در موزه.. 130-1-11-4 روش های نورپردازی. 131-1-1-11-4 نورپردازی طبیعی (نور روز) 132-2-1-11-4نور مصنوعی.. 132فصل پنجم: بستر طرح-1-5 مطالعات اقلیمی شهر تهران. 134-1-1-5 تقسیمات اقلیمی ایران 134-2-1-5 اقلیم استان تهران. 135-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 136-1-2-5 منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی. 139-2-2-5 منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران 139-3-2-5 منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی. 140-4-2-5 چشم انداز توسعه.. 141-5-2-5 اهداف طرح 142-6-2-5 عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس. 144-3-5 بررسی سایت.. 147-1-3-5 دلایل انتخاب سایت جهت موزه علوم و فناوری معماری.. 149-4-5 برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 151-1-4-5 جدول برنامه فیزیکی 152-2-4-5 ارائه برنامه فضایی و دیاگرام های ارتباطی.. 154-5-5 روند طراحی 157-6-5 تاسیسات موزه. 166-1-6-5 سیستم های تاسیساتی. 166-2-6-5 سیستم برق 166-3-6-5 سیستم فاضلاب. 166-4-6-5 سیستم گاز رسانی 167منابع 168پیوست 171فهرست تصاویرتصویر2-1- صفحه خورشیدی.. 10تصویر2-2- سیستم دریافت مستقیم. 13تصویر2-3 – سیستم دیوار ترومپ.. 14تصویر2-4 – سلول فتوولتائیک.. 20تصویر2-5 – اجزای اصلی سیستم فتوولتائیک. 25تصویر2-6 – مدول سلول فتوولتائیک. 26تصویر2-7 – سلول فتوولتائیک 28تصویر2-8 – نمای سلول فتوولتائیک اجرا شده در سقف.. 28تصویر2-9 – انواع سیستم های خورشیدی 29تصویر2-10 – نمونه سلول فتوولتائیک اجرا شده زیر پنجره ها.. 29تصویر2-11 – دیاگرام تابش ( Integrated Photovoltaic )System 31تصویر2-12 – شکل زاویه شیب پنل های فتوولتائیک.. 33تصویر2-13 – جزئیات تهویه پنل ها.. 36تصویر2-14 – انواع سقف های مناسب برای سلول های فتوولتائیک.. 37تصویر2-15 – سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما.. 39تصویر2-16 – تأثير فرم پلان ساختمان 41تصویر2-17 – تأثير میزان شیب دیوار در دریافت نور خورشید.. 43تصویر2-18 – نمودار مسیر انرژی. 45تصویر2-19 – نمودار ساعات آفتابی 47تصویر2-20 – نمودار ماه های سال و ساعات تابش. 50تصویر2-21 – نمودار روز -درجه گرمایش- سرمایش.. 51تصویر2-22 – نمودار روز و میزان بارندگی. 52تصویر2-23 – نمودار تابش بر اساس زاویه دیوار. 53تصویر2-24 – نمودار دریافت تابش ماهانه و سالانه شهر تهران.. 54تصویر2-25 – شیب سقف و میزان دریافت انرژی 60تصویر2-26 – شیب سقف در تابستان و زمستان 60تصویر3-1 – نمای خارجی موزه آبگینه. 64تصویر3-2 – نمای داخلی موزه آبگینه 65تصویر3-3 – نمای ورودی موزه ملی ایران باستان 66تصویر3-4 – نمای سالن اصلی موزه ملی ایران باستان. 67تصویر3-5 – پلان مجموعه موزه دفاع مقدس.. 70تصویر3-6 – سایت پلان مجموعه موزه دفاع مقدس.. 72تصویر3-7 – پلان موزه هنر فورت وورث 73تصویر3-8 – برش طولی از موزه هنر فورت وورث 74تصویر3-9 – نمای خارجی موزه هنر فورت وورث. 74تصویر3-10 – حجم خارجی موزه سانفرانسیسکو.. 75تصویر3-11 – نمای ورودی موزه سانفرانسیسکو.. 75تصویر3-12 – آتریوم مرکزی موزه سانفرانسیسکو 76تصویر3-13 – نمای خارجی موزه سانفرانسیسکو. 76تصویر3-14- فضای زیر آتریوم موزه سانفرانسیسکو 76تصویر3-15- حجم خارجی موزه اتومبیل 77تصویر3-16- حجم خارجی موزه اتومبیل 77تصویر3-17- ماکت اولیه و ایده شکل گیری.. 78تصویر3-18- سایت پلان موزه اتومبیل 79تصویر3-19- برش پرسپکتیو از موزه اتومبیل. 79تصویر3-20- نماهای مختلف از مجموعه. 79تصویر3-21- ورودی موزه دنور.. 80تصویر3-22- نما پله ها و راه ارتباطی طبقات موزه دنور. 80تصویر3-23- حجم کلی موزه دنور. 80تصویر3-24- نمای پله ها و فضای ارتباطی موزه دنور.. 81تصویر3-25- نمای داخلی موزه دنور. 81تصویر3-26- نمای داخلی موزه.. 81تصویر3-27- روند شکل گیری موزه دنور 82تصویر3-28- پلان طبقات موزه دنور.. 83تصویر3-29- برش طبقات موزه دنور. 84تصویر3-30- حجم خارجی موزه دنور. 84تصویر3-31- نمای داخلی موزه ماکسی 85تصویر3-32- حجم خارجی موزه 85تصویر3-33- حجم خارجی موزه 86تصویر3-34- حجم خارجی موزه ملی ماکسی 87تصویر3-35- نمای داخلی موزه 88تصویر3-36- حجم خارجی و سایت موزه 89تصویر3-37- حجم خارجی موزه 90تصویر3-38- نمای داخلی موزه 90تصویر3-39- برش عمودی موزه. 90تصویر3-40- حجم خارجی 91تصویر3-41- ایده اولیه شکل گیری موزه. 91تصویر3-42- حجم خارجی موزه ریورساید. 92تصویر3-43- حجم خارجی موزه ریورساید. 93تصویر3-44- حجم خارجی موزه 94تصویر3-45- حجم خارجی موزه ریورساید 95تصویر3-46- پلان و سایت پلان موزه ریورساید.. 96تصویر4-1- یک نمونه از عرصه بندی موزه 117تصویر5-1- نقشه موقعیت منطقه22. 138تصویر5-2- نقشه محدوده منطقه22 142تصویر5-3- نقشه محدوده سایت. 142تصویر5-4- نقشه محدوده سایت و دریاچه. 143تصویر5-5- عکس دریاچه و اطراف آن 144تصویر5-6- عکس دریاچه.. 147تصویر5-7- نقشه سایت.. 148تصویر5-8- تحلیل سایت 149تصویر5-9- تحلیل جهت تابش خورشید. 150تصویر5-10- تحلیل دید و منظر سایت. 150تصویر5-11- تحلیل آلودگی صوتی در سایت.. 151تصویر5-12- حجم اولیه.. 165فهرست جدول هاجدول5-1- بخش اداری.. 152جدول5-2- بخش آموزشی. 152جدول5-3- بخش فرهنگی.. 153جدول5-4- بخش خدماتی.. 153چکیده :یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با استفاده از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحي ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها، سایه اندازی ها، هماهنگي با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتي که بر یکدیگر مي گذارند، تأثیر فرم پلان و مورد بررسی قرار گرفته است .واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیکاین فایل به صورت word شامل 216 اسلاید می باشد.

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی


طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری


با رویکرد صرفه جویی انرژیطراحی


پارک


موزه


علوم


و


فناوری


معماری


با


رویکرد


صرفه


جویی


انرژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌ها طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد ...

طراحی فنی ; مرمت ابنیه ... طرح و نقشه های معماری. نقشه اداری و تجاری ; نقشه ایستگاه ها; نقشه بیمارستان و کلینیک; نقشه تاسیسات; نقشه ترمینال; نقشه رستوران و فست فود; نقشه های سازه ای; نقشه های سه بعدی; نقشه فرودگاه; نقشه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی پارک موزه علوم و فناوری ...

گرایش معماری عنوان: طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

دانلود پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی دانشگاه

رساله با رویکرد صرفه جویی انرژی - پلان معماری

تماس با ما; 0 محصول 0 ریال; معماری. مقاله معماری; جزوات معماری; کتاب معماری; سبک ها و دوران های معماری; انسان ، طبیعت ، معماری; طراحی اماکن و فضاها ; بررسی آثار معماری. ابنیه ایران. مساجد ایرانی. مساجد اصفهان; حمام ایرانی; باز�

پایان نامه درباره صرفه جویی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی پتانسیل صرفه جویی ...

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی : پایان نامه ارشد معماری گرايش معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری مهر 1393 چکیده : یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری ...

طراحی معماری با رویکرد بهینه سازی انرژی اروکو | طراحی ...

طراحی معماری با رویکرد بهینه سازی انرژی . امروزه بحث انرژي از مهمترين مباحث مطرح در تمام كشورهاي جهان در امر توسعه به شمار مي‎رود. تا به امروز انرژي مصرفي جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسيلي تأمين شده است. اما ...

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی . Skip to content. برچسب های محبوب # انجام پروزه معماری # پروزه پایان نامه معماری # معماری # انواع موضوعات پایانامه معماری # پایان نامه رساله ...

بایگانی‌ها طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد ...

طراحی فنی ; مرمت ابنیه ... طرح و نقشه های معماری. نقشه اداری و تجاری ; نقشه ایستگاه ها; نقشه بیمارستان و کلینیک; نقشه تاسیسات; نقشه ترمینال; نقشه رستوران و فست فود; نقشه های سازه ای; نقشه های سه بعدی; نقشه فرودگاه; نقشه فرهنگی

رساله با رویکرد صرفه جویی انرژی - پلان معماری

تماس با ما; 0 محصول 0 ریال; معماری. مقاله معماری; جزوات معماری; کتاب معماری; سبک ها و دوران های معماری; انسان ، طبیعت ، معماری; طراحی اماکن و فضاها ; بررسی آثار معماری. ابنیه ایران. مساجد ایرانی. مساجد اصفهان; حمام ایرانی; باز�

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

بایگانی‌ها طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد ...

طراحی فنی ; مرمت ابنیه ... طرح و نقشه های معماری. نقشه اداری و تجاری ; نقشه ایستگاه ها; نقشه بیمارستان و کلینیک; نقشه تاسیسات; نقشه ترمینال; نقشه رستوران و فست فود; نقشه های سازه ای; نقشه های سه بعدی; نقشه فرودگاه; نقشه فرهنگی

رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری

موضوع رساله : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری رشته: معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری. در این پژوهش از روش های مختلفی جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و

دانلود رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی . Skip to content. برچسب های محبوب # انجام پروزه معماری # پروزه پایان نامه معماری # معماری # انواع موضوعات پایانامه معماری # پایان نامه رساله ...

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی : پایان نامه ارشد معماری گرايش معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی پارک موزه علوم و فناوری ...

گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری گرایش معماری عنوان ...

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی استاد راهنما: خانم دکتر ناهید صادقی پی. تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

رساله ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری

موضوع رساله : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری رشته: معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری. در این پژوهش از روش های مختلفی جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی پارک موزه علوم و فناوری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت واحد تفت دانشکده معماری پایان نامه برای …

پاورپوینت شبکه ارتباطات بی سیم

پاورپوینت تئوريهاي پرستاري خانواده Family Nursing Theories

پاورپوینت مروري بر شیوه هاي مدیریت تجهیزات پزشکی

دانلود پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

تحقیق در مورد عوامل بی انگیزه گی دانشجویان 16 ص

پاورپوینت در مورد قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار رانندگی

تحقیق در مورد مراتب توحيد 27 ص

تحقیق در مورد گزارشات کار در شرکت بیسکوئیت گرجی