دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمناسب برای پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسیتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : دارد (به شیوه APA)تعداد صفحات :25نوع فایل: قابل ویرایش با فرمت docقسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر[1]، ویترو ویسکی[2] و لویس درایور[3]، 2014). درمان رفتاری در سه گروه یا سه نسل مفهوم سازی شده بود که شامل: رفتار درمانی؛ رفتار درمانی شناختی (CBT) و " نسل سوم " و یا "موج سوم" رفتار درمانی (هریس، 2006، هیز، 2005). در دمان های موج سوم تلاش می شود بجای تغییر شناخت ها، ارتباط روان شناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد (رودیتی[4] و روبین سون[5]، 2011).ACT ریشه در رفتار گرایی دارد اما بوسیله فرایندهای شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (هیز، لوین[6]، پلمب-ویلاردیج[7]، ویلاتی[8] و پیستورول[9]،2013). این درمان با ادغام مداخلات پذیرش و ذهن آگاهی در راهبردهای تعهد و تغییر، به درمانجویان برای دستیابی به زندگی پرنشاط، هدفمند، و بامعنا کمک می کند. برخلاف رویکردهای کلاسیک رفتار درمانی شناختی، هدف ACT تغییر شکل یا فراوانی افکار و احساسات آزار دهنده نیست؛ بلکه هدف اصلی آن تقویت انعطاف پذیری روان شناختی است. مراد از انعطاف پذیری روان شناختی توانایی تماس با لحظه لحظه های زندگی و تغییر یا تثبیت رفتار است، رفتاری که به مقتضات موقعیت، همسو با ارزش های فرد می باشد. به بیانی دیگر، به افراد یاری می رساند تا حتی با وجود افکار، هیجانات، و احساسات ناخوشایند، زندگی پاداش بخش تری داشته باشند (فلکسمن، بلک و باند، 1970؛ ترجمه میرزایی و نونهال ، 1393).[1] Larmar, S[2] Wiatrowski, S[3]Lewis-Driver, S.[4] Roditi, D[5]Robinson, M. E[6] Levin, M.E[7] Plumb-Vilardaga, J[8] Villatte, J. L[9] Pistorello, Jدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمنابع فارسیایران دوست، فروزان؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ و نادی، محمدعلی. (1393). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. علوم رفتاری، دوره8، شماره1: 96-89.پور فرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دنشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 6، شماره2: 5-1.پور فرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دنشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 6، شماره2: 5-1.تاد، جودیت و بوهارت، ارتور سی. (بی تا). اصول روان شناسی بالینی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1392).چاپ پنجم. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.تولایی، سید عباس؛ آزاد فلاح، پرویز؛ و اردکانی، شایسته. (1391). اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن. روان شناسی بالینی، شماره14: 50-39.حر، مریم؛ آقایی، اصغر؛ عابدی، احمد و عطاری، عباس. (1392). تاثیر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11 (2): 128-121.حسینائی، علی؛ احدی، حسن؛ فتی، لادن؛ حیدری، علیرضا؛ و مظاهریف محمد مهدی. (1392). تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT ) براسترس شغلی و فرسودگی شغلی. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال نوزدهم، شماره 2: 120-109.حیدریان، نرگس. (1392). تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در درمان زوج‌های پریشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.رجبی، ساجده و یزد خواستی، فریبا. (1393). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس. مجله روان شناسی، سال ششم، شماره 1(21):39-29.علمداری، الهه. (1392). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین نابارور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.علیرضایی، امیر.(1394). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت و عملکرد زناشویی و کاهش نشانه‌های وسواس در زوجین مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.فلکسمن، پل. ا؛ بلک لج، ج. ت و باند، فرانک و. (1970). تند آموز درمان مبتنی بر پذیرش و پای بند. ترجمه مصلح میرزایی و سامان نونهال (1393)، تهران: انتشارات ارجمند.کیانی، احمد رضا؛ قاسمی، نظام الدین؛ و عباس، علی پور. (1391). مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه. اعتیاد پژوهی، سال ششم، شماره 24: 36-27.لشنی، لیلا. (1392). اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) همراه با ذهن آگاهی بر رضایت‌مندی زناشویی همسران جانبازان ضایعات نخاعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.مرشدی، مهدی؛ داورنیا، رضا؛ زهرا کار، کیانوش؛ محمودی، محمد جلال؛ شاکرمی، محمد. (1394). کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج ها. فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران، شماره 4: 34-24.مهردوست، زینب؛ نشاط دوست، حمید طاهر و عابدی، احمد. (1392). اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی برکاهش توجه متمرکز بر خود و بهبود باورهای خودکارآمدی اجتماعی. روش ها و مدل های روان شناختی، سال سوم، شماره یازدهم: 82-67.هنرپروران، نازنين. (1393). بررسي اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد (ACT) بر بخشش و سازگاري زناشويي زنان آسيب ديده از خيانت همسر. جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، دوره 5 ، شماره 3 (مسلسل 19): 150-135.منابع لاتینBluett, E. J., Homan, K. J., Morrison, K. L. , Levin, M. E., Twohig, M. P.(2014). Acceptance and commitment therapy for anxiety and OCD spectrum disorders: An empirical review. Journal of Anxiety Disorders, 28, 6; 612–624Brinkborg, H., Michanek, J., Hesser, H., & Berglund, G. (2011). Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 49, 6–7: 389–398.Flaxman, P.E., & Bond, F. W. (2010). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour Research and Therapy, 48, 8: 816–820.Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Fox, J., Schreurs, K. M.G., & Spinhoven, P. (2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 51, 3:142–151.Harris R. )2006(. Embracing your demons: An overview of aceeptance and commitment therapy. Psychotherapy in Australia ; 21(4):2-8.Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 44(1):1-25.Hayes, S.C., Levin, M.E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J.L. and Pistorello, J. (2013) Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cogni- tive Therapy. Behavior Therapy, 44, 180-196.Hoffmann, D., Halsboe, L., Eilenberg, T., Jensen, J., & Frostholm, L. (2014). A pilot study of processes of change in group-based acceptance and commitment therapy for health anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science, 3, 3: 189–195.Larmar, S., Wiatrowski, S., & Lewis-Driver, S. (2014). Acceptance & Commitment Therapy: An Overview of Techniques and Applications. Journal of Service Science and Management, 7; 216-221.McCracken, L. M., Sato, A., & Taylor, G. J. (2013). A Trial of a Brief Group-Based Form of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic Pain in General Practice: Pilot Outcome and Process Results, The Journal of Pain, 14, 11: 1398-1406.Roditi, D., Robinson, M. E. (2011). The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manage;4:41-9.Swain, J., Hancock, K., Hainsworth, C., & Bowman, J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy in the treatment of anxiety: A systematic review. Clinical Psychology Review, 33, 8; 965–978.Williams, S. M., & Williams, W. H. (2005). My Family, Past, Present and Future: A personal exploration of marriage and the family. Pearson Custom Publishing.Yadavaia, J. E., Hayes, S. C., Vilardaga, R. (2014). Using acceptance and commitment therapy to increase self-compassion: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science, 3, 4; 248–257.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


ACT


مبانی نظری و پیشینه تحقیق


مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


تعریف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


تاریخچه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


ACT


(درمان


مبتنی


بر


پذیرش


و


تعهد)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروتکل درمان فردی اضطراب به روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. پذیرش و تعهد درمانی در سال 1986 توسط استیون هایز ایجاد شد. این روش قسمتی از موج سوم درمان های رفتاری است و به دنبال موج دوم این درمان ها از قبیل درمان شناختی – رفتاری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 26. توضیحات. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر [1] ، ویترو ویسکی ...

مقالات ISI درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد : 87 مقاله انگلیسی ...

در این صفحه، تعداد 87 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و ...

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر، ویترو ویسکی و لویس درایور، 2014).درمان رفتاری در سه گروه یا سه نسل مفهوم سازی شده بود که ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد شغلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (فصل دوم ... [pdf]pdf[مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی] شبکه مقاله - ...

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT | دانلود ...

پیشینه تحقیق شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی mbct. بارزترین و رایج ترین شیوه مراقبه در cbt به طور کلی «آموزش ذهن آگاهی» نامیده می شود. پژوهشگران به صورت تجربی نشان داده اند که آموزش ذهن آگاهی، در یاری دادن بیماران جهت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ...

2-1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر ، ویترو ویسکی و لویس درایور ، 2014).

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه ) ببرید مبانی نظری و ... -مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( فصل دوم پایان نامه )- شده اید.

مبانی و پیشینه نظری درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T)

مبانی و پیشینه نظری درمان شناختی-رفتاری‌(C.B.T) دسته: روان شناسی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مبانی و پیشینه نظری درمان شناختیرفتاری‌(CBT) فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و ...

پروتکل کامل درمانی مبتنی بر شفقت(CFT) - دانلود رایگان

دانلود رایگان تخفیف ویژه:در این بخش پروتکل کامل درمانی مبتنی بر شفقت اصول ،مبانی پیشینه پژوهشی و سیر جلسات درمانی(8 جلسه درمان) با فرمت pdf در 47 صفحه مخصوص درمانگران و

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۲۶ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 26. توضیحات. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر [1] ، ویترو ویسکی ...

پروپوزال اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ...

پروپوزال اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه مادران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: word

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه ) ببرید مبانی نظری و ... -مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( فصل دوم پایان نامه )- شده اید.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی

و پیشینه پژوهش سلامت روان ( فصل دوم پایان نامه ) ببرید مبانی نظری و ... -مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( فصل دوم پایان نامه )- شده اید.

مبانی و پیشینه نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ذخیره شده ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی نظری درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد act: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ...

2-1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) توسط هیز در اواخر دهه 1980 از رویکرد های رفتارگرایی به درمان پدید آمد(لارمر ، ویترو ویسکی و لویس درایور ، 2014).

پروتکل کامل درمانی مبتنی بر شفقت(CFT) - دانلود رایگان

دانلود رایگان تخفیف ویژه:در این بخش پروتکل کامل درمانی مبتنی بر شفقت اصول ،مبانی پیشینه پژوهشی و سیر جلسات درمانی(8 جلسه درمان) با فرمت pdf در 47 صفحه مخصوص درمانگران و

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان ...

با توجه به نقش معنویت در افسردگی و روش های درمان آن، این پژوهش سعی دارد نقش سطح تحول روانی-معنوی افراد را در اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مورد مقایسه قرار دهد.

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد - سامانه فروش فایل ...

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT): دانلود فایل پروتکل زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر (ACT) با فرمت فایل word (ورد) قابل ویرایش در ۲۹ صفحه تنها با قیمت ۷۰۰۰ تومان. جهت دانلود فایل کامل منوی خرید و دانلود را از همین صفحه کلیک ...

پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار شرکت اپل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش زبان توسعه پذير گزارشگري مالي(XBRL)

تحقیق در مورد اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می

پاورپوینت در مورد راهنمای سیستم الکترونیکی دانشگاه تبریز

پاورپوینت اعجاز در قرآن کریم

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره

کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه 50 ص

پاورپوینت پروژه شناخت و طراحی روستا

پیشینه ومبانی نظری مسئولیت پذیری (فصل دوم مقاله)

تربيت-بدني-در-مدارس-16-ص