دانلود رایگان


مبانی شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک - دانلود رایگاندانلود رایگان پروپوزال شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک - ‏منابع انسانی ‏عنوان: ‏شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏منابع انسانی‏عنوان: ‏شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان ‏بانک‏ ‏سينا‏1-1 مقدمه‏یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف است. امروز سازمان ها جهت نیل به اهدافشان به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیاز دارند. سازمان‏‌‏های‏ ‏موفق‏ ‏برای رسیدن‏ ‏به‏ ‏اهداف‏ ‏خود‏ ‏بیش‏‌‏ترین‏ ‏سرمایه‏ ‏گذاری‏ ‏روی منابع‏ ‏انسانی‏ ‏انجام‏ ‏می‏‌‏دهند‏ ‏و‏ ‏سازمان‏‌‏های‏ ‏ناموفق تنگناهای‏ ‏زیادی‏ ‏برای‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏می‏‌‏آورند‏. ‏به‏ ‏همین دلیل،‏ ‏استفاده‏ ‏کارآمد‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏امری‏ ‏ضروری‏ ‏است که‏ ‏باید‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏مدیران‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏.‏ ‏رضایت ‏شغلی ‏و ‏تع‏ه‏د ‏سازمانی‏، از جمله نگرش هایی هستند که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح هستند.‏در این‏ ‏پژوهش‏ ‏، به موضوع رضایت‏ ‏شغلی‏ ‏و‏ ‏تعهد‏ ‏سازمانی‏ ‏کارکنان‏ ‏بانک سینا می پردازیم .امیدواریم این‏ ‏پژوهش بتواند زمینه‏ ‏های‏ ‏مناسبی‏ ‏را‏ ‏جهت‏ ‏ارتقاء‏ ‏سطح‏ ‏کیفی‏ ‏کارکنان بانک‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏سازمان‏‌‏ها‏ ‏را‏ ‏فراهم‏ ‏آورد‏.‏1-2 بیان مسئله تحقیق‏رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ و تعهد سازمان‏ی‏ از موضوع‌ها‏ی‏ مهم ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی‏ است که مد‏ی‏ران‏ به نوع‏ی‏ درصدد افزا‏ی‏ش ‏رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ و تعهد سازمان‏ی‏ کارکنان خود هستند، ز‏ی‏را ‏افزا‏ی‏ش‏ ضر‏ی‏ب‏ رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ و تعهد سازمان‏ی‏ نقش ‏مهم‏ی‏ در تحقق اهداف سازمان ا‏ی‏فاء‏ م‏ی‏‌‏کند‏.‏رضايت شغلي ‏نتيجه ارزيابي ويژگي‌هاي شغلي است و عبارت است از ارزيابي شخص در مورد شغل خودش؛ اينکه در يک ارزيابي کلي آيا فرد احساس مثبتي به عوامل شغلي خود دارد يا نه (قلي پور و اميري، 1388‏،ص‏ 2‏2‏).‏رضايت شغلي نوعي احساس خشنودي است که در نتيجه دستيابي به هدف‌ها بدست م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏(ساعتچي و همکاران، 1387)‏عوامل تأث‏ی‏ر‏ گذار بر رضايت شغلي را م‏ی‏‌‏توان‏ به سه دسته تقسيم کرد:‏ الف- عوامل دروني-محتوايي- Instrinsic Content Factors‏ يا صفات و ويژگي‌هاي کار همانند معني دار بودن کار، مهارت کافي فرد، تنوع در کار و ...؛ ‏ب- عوامل زمينه بيروني-‏ Extrinsic Content Factors‏ ‏ از جمله دستمزد، امنيت شغلي، ابهام نقش، ساختار سازماني، شرايط فيزيکي کار و...؛ ‏ج- و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ فردي همچون سن، سطح مهارت، جنسيت، هوش، سلامت جسمي و فردي و ...(هزاوه اي و صمدي، 1386‏،ص‏ 3)‏پژوهشگران،‏ رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ را از د‏ی‏دگاه‏ ها‏ی‏ گوناگون ‏تعر‏ی‏ف‏ و توج‏ی‏ه‏ نموده‌اند:‏به نظر هاپاک- Hoppock‏ ‏ ‏(1935)رضایت شغلی مفهومی ‏پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏ و چند بعد‏ی‏ است و با عوامل روان‏ی‏،‏ جسمان‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ارتباط دارد (شف‏ی‏ع‏ آباد‏ی‏،‏1385‏،ص9)‏گ‏ی‏نزبرگ‏ -Ginzberg‏ ‏و همکارانش ( 1951 ) که رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ را ‏از‏ د‏ی‏د‏ گاه ها‏ی‏ گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند به دو نوع ‏رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ اشاره م‏ی‏‌‏کنند‏:‏1‏)‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ درون‏ی‏ از دو منبع حاصل م‏ی‏‌‏شود‏:‏ اول‏ : ‏احساس‏ لذت‏ی‏ که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعال‏ی‏ت‏ ‏به دست م‏ی‏‌‏آورد‏.‏ دوم:‏ لذت‏ی‏ که بر اثر مشاهده پ‏ی‏شرفت،‏ ‏انجام‏ برخ‏ی‏ مسئول‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏،‏ به ظهور رساندن‏ ‏توانا‏یی‏‌‏ها‏ و رغبت‌ها‏ی‏ فرد‏ی‏ به انسان دست م‏ی‏‌‏دهد‏.‏2‏) رضا‏ی‏ت‏ ب‏ی‏رون‏ی‏ که با شرا‏ی‏ط‏ اشتغال و مح‏ی‏ط‏ کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغ‏یی‏ر‏ و تحول است . از‏ ‏عوامل‏ رضا‏ی‏ت‏ ب‏ی‏رون‏ی‏ به عنوان مثال شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ کار،‏ ‏م‏ی‏زان‏ دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود ب‏ی‏ن‏ ‏کارگر‏ و کارفرما را م‏ی‏‌‏توان‏ نام برد (شف‏ی‏ع‏ آباد‏ی‏1385،‏ص‏100-99‏)‏با توجه به د‏ی‏دگاه‏ ها‏ی‏ گوناگون پژوهشگران،‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ نت‏ی‏جه‏ گرفت که رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏،‏ دارا‏ی‏ مفهوم‏ی پی‏چ‏ی‏ده‏ و چند بعد‏ی‏ است که با عوامل روان‏ی‏،‏ جسمان‏ی ‏و‏ اجتماع‏ی‏ ارتباط دارد و نوع‏ی‏ سازگار‏ ‏عاطف‏ی ‏با‏ ‏شغل‏ و شرا‏ی‏ط‏ اشتغال دارد.‏ ‏اما‏ تعهد سازمان‏ی‏ ، ‏ی‏ک‏ نگرش سازمان‏ی‏ است ، که‏ ‏عموماً به عنوان تع‏یی‏ن‏ هو‏ی‏ت‏ با ‏ی‏ک‏ سازمان‏ ‏خاص ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ .‏تعهد سازماني- Commitment ‏ ‏ مبين نيرويي است که فرد را ملزم مي کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمان کار کند (مير و هرسويچ- Meyer & Herscovitch, 2011‏ ، 20‏01)‏تعهد سازماني يک نگرش مهم شغلي و سازماني است که تأث‏ی‏ر‏ مثبت بر عملکرد سازمان‌ها دارد و تحقيقات نشان م‏ی‏‌‏دهد‏ افرادي که داراي تعهد کمتري هستند خروج از کار و غيبت از کار در آن‌ها ب‏ی‏شتر‏ است(يعقوبي و همکاران، 1388).‏ ‏به ‏طور کلي تعهد سازماني حالتي است که فرد، سازماني را معرف خود بداند و آرزو کند در عضويت آن سازمان باقي بماند. (Robbins, 2005‏)‏ پژوهش گران، تعهد سازمان‏ی‏ را از د‏ی‏دگاه‏ ها‏ی ‏گوناگون‏ تعر‏ی‏ف‏ و توج‏ی‏ه‏ نموده‌اند:‏جان ما‏ی‏ر‏ و ناتال‏ی‏ آلن-‏ Jan Meyer & Allen‏ ‏ ‏(‏ ‏1987 )، بر ا‏ی‏ن‏ باورند که‏ ‏تعهد‏ سازمان‏ی‏ سه جزء م‏ی‏ باشد:‏ 1)تعهد عاطف‏ی- Affective Commitment‏. ‏: شامل وابستگ‏ی‏ عاطف‏ی‏ کارکنان‏ ‏به‏ تع‏یی‏ن‏ هو‏ی‏ت‏ با سازمان و درگ‏ی‏ر‏ شدن در ‏فعال‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ سازمان‏ی‏ است . کارکنان‏ی‏ با تعهد عاطف‏ی ‏قو‏ی‏ به سازمان خود وفادار خواهند ماند.‏2)تعهد استمرار‏ی- Continuance Commitment‏ ‏: شامل تعهد‏ی‏ که مبتن‏ی‏ بر ‏ارزش‏ نهادن به سازمان است و کارمند در زندگ‏ی ‏سازمان‏ سه‏ی‏م‏ ‏م‏ی‏ شود.کارکنان دارنده ا‏ی‏ن‏ نوع تعهد ، به‏ ‏علت‏ آگاه‏ی‏ از هز‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ ترک سازمان، وفادار خواهند‏ ‏ماند‏.

پروپوزال شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک


پروپوزال شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک


دانلود پروپوزال شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک


پروپوزال


شناخت


و


تحليل


راب
مبانی


شناخت


و


تحليل


رابطه


رضايت


شغلي


با


تعهد


سازماني


کارکنان


بانک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارمندان ...

بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد. همچنین تفويض اختيار بر تعهد سازماني و تصميمات شغلي اعضاء سازمان مؤثر است. دربازار پر رقابت خدمات مالی از دست دادن تنها یک مشتری هزینه های سنگینی را برا

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان . مطالب دیگر: نماهاي كامپوزيت بلوک شیشه ای(پاورپوینت) سقف های تیرچه در جا در سازه پشم سنگ پشم شیشه پی های گسترده و شمع ها حسن فتحی معمار ...

SID.ir | رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني در کارکنان …

هدف اصلي اين پژوهش، شناخت رابطه رضايت شغلي دبيران دبيرستان ها با تعهد سازماني آنان است. بدين منظور، کليه دبيران دبيرستان هاي 4 ، 6 و 7 مشهد به عنوان جامعه آماري اين پژوهش در نظر گرفته شدند.

SID.ir | ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران …

اهداف: تعهد سازماني و رضايت شغلي دو عامل مهم در پيشگويي و درك رفتار سازماني هستند كه بررسي آن به سرپرستان در شناسايي مشكلات بالقوه كمك مي كند. كاركنان سازمان، شاخص سنجش ميزان برتري آن سازمان هستند. اين مطالعه با هدف ...

شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني

پژوهش حاضر با هدف شناسائي و بررسي رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائي شده و سپس روابط بين مولفه های ...

مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی در …

تعهد سازمانی حاکی از نگرش کارکنان به سازمان است و رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود ازجنبه های مختلف است و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کارایی کارکنانمدیریت ...

مقاله بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني رضايت شغلي و

دانلود رایگان بررسي رابطه ي ميان هوش هيجاني ، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت …

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa) منابع انسانی. عنوان: شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا. 1-1 مقدمه. یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان دارای 18 صفحه بافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد توضیحات: فصل ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی

daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۲ روز پیش - شما اینجا هستید:خانه / فایل های دانلودی / مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا ... پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحلیل رابطه رضایت …

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa) منابع انسانی. عنوان: شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا. 1-1 مقدمه. یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی

بررسي رابطه ميان انگيزه شغلي مديران، رضايت شغلي و …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه ميان انگيزه شغلي مديران، رضايت شغلي و تعهد سازماني کارکنان (دبيران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت

SID.ir | رابطه بين رضايت شغلي، تعهد سازماني با فرسودگي ...

هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه رضايت شغلي، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ شيوه جمع آوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی

daneshjo.download › فایل های دانلودی ذخیره شده ۲ روز پیش - شما اینجا هستید:خانه / فایل های دانلودی / مبانی نظری وپیشینه تحقیق شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا ... پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت ...

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی وتعهد سازمانی در کارکنان بانک های دانشگاه اصفهان است .در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی ق ...

شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان ...

پژوهش حاضر با هدف شناسائي و بررسي رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراين در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائي شده و سپس روابط بين مولفه های ...

پیشینه تحقیق ومبانی نظری سرمایه اجتماعی

پاورپوینت جان و تن تفکر و سبک زندگی هشتم

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

پاورپوینت مبحث مخلوط ها در زندگی 2

پاورپوینت جان و تن تفکر و سبک زندگی هشتم

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ابعاد اخلاق حرفه ای (فصل دوم)

تحقیق در مورد نظریه ریسمان

پاورپوینت ایمنی در مدارس

پاورپوینت تاریخ سکه

پاورپوینت آسیب شناسی روانی فصل 7 اختلالات مرتبط با تروما و استرس