دانلود رایگان


ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- مقدمه‏ ‏23‏2-2- کارآفرینی‏ ‏23‏2-3- ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ کارآفر‏ی‏نان‏ ‏24‏2-4- ‏روحيه کار آفريني‏ ‏2‏6‏2-5- ‏سه موج در کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏2‏8‏2-6- ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ و ابعاد فرهنگ ‏ ‏29‏2-7- ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ و اشتغال‏ ‏34‏2-8- ‏انواع كارآفريني‏ ‏35‏2-9- ‏آموزش کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏3‏6‏ ‏2-‏10‏- ‏کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان‏ ‏3‏9‏2-1‏1-‏ ‏عوامل موثر بر قصد ‏کارآفر‏ی‏ن‏انه‏ ‏41‏2-1‏1‏-‏1- دانش‏ ‏41‏2-1‏1‏-‏2-‏ ‏تجربه‏ ‏43‏2-1‏1‏-‏3-‏ ‏خانواده‏ ‏45‏2-1‏1‏-‏4-‏ ‏نگرش‏ ‏47‏2-1‏1‏-‏5-‏ ‏هنجارهای اجتماعی‏ ‏47‏2-1‏1‏-‏6-‏ ‏ک‏نترل رفتاری ادراک شده‏ ‏48‏2-1‏1‏-‏7-‏ ‏ویژگی های جمعیتی‏ ‏48‏2-1‏2‏- پیشینه تحقیق‏ ‏50‏2-‏1- مقدمه ‏عصر ما عصر شتاب و سرعت، دگرگوني و تغيير است. موج اين تغييرات، زندگي همه ما را خواسته يا ناخواسته تحت تاثير قرار مي‌دهد. از اين رو جامعه ايي در جهت سازگاري با تغييرات و رقابت جهاني ‏پيشتاز خواهد بود که از نيروي انساني ماهر و متخصص و خلاق برخوردار باشد (صمدي و ‏اصفهانی‏، 1386). رشد سريع جمعيت و افزايش نرخ بيکاري به ويژه در ميان دانش آموختگان از جمله چالشهايي است که جامعه ما درگير آن است. در شرايط کنوني يکي از عواملي که سبب دگرگوني چهره اقتصادي، اجتماعي و صنعتي يک کشور مي‌شود، فعاليتهاي کارآفرينانه، برخورداري از روحيه کارآفرينانه و در نهايت کارآفريني انسان است (2003، Antoncic and Hisrich‏). در عصر حاضر که با افزايش جمعيت، جوامع و سازمان‏ ‏ها به سرعت در حال گسترش و سرعت هستند و در پي آن، پيچيدگي آن‌ها نيز رو به فزوني است، کارآفريني در يک تعامل چند سويه‌ يعني هم در مفهوم ايجاد اشتغال، هم در مفهوم ايجاد تحول از راه نوآوري‏ ‏ها و بهبود فر‏آ‏يندها و هم به عنوان عامل کليدي در رشد و توسعه اقتصادي، به شدت مورد نياز است. حتي مي‌توان بحث کارآفريني در عصر مدرن امروزي يکي از اصلي ترين راهبردهاي بنيادي هر کشور محسوب مي‌شود (ناهيد، 1388). سه دليل مهم براي توجه به مقوله کارآفريني، توليد ثروت، توليد تکنولوژي و اشتغال مولد است (کاراد، 1386).‏ ‏2-2- کارآفرینی ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی،‏ خلق کسب و کار، هدا‏ی‏ت‏ منابع، تبد‏ی‏ل‏ فرصت‏ها به دستاوردها و ارا‏ئ‏ه‏ محصولات جد‏ی‏د‏ است که سبب خوداشتغال‏ی‏،‏ د‏ی‏گر‏ اشتغال‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏جاد‏ ارزش افزوده م‏ی‏‏شود‏. کارآفر‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است که با بهره‏گ‏ی‏ر‏ی‏ از منابع موجود، به‏کارگ‏ی‏ر‏ی‏ خلاق‏ی‏ت،‏ شناخت فرصت‏ها و پذ‏ی‏رش‏ ر‏ی‏سک‏ها‏ به ا‏ی‏جاد ‏ی‏ک‏ کسب و کار م‏ی‏‏پردازد‏ (سالازار، 1376).‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏ر‏ی‏شه‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏درازا‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏دارد‏. ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏ع‏ی‏ن‏ی‏ ‏و‏ ‏عمل‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏همزمان‏ ‏با‏ ‏آغاز‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏انسان‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏تلاش‏ ‏برا‏ی‏ ‏کسب‏ ‏درآمد‏ ‏و‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏ما‏ی‏حتاج‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏پا‏ ‏به‏ ‏عرصه‏ ‏وجود‏ ‏گذاشته‏ ‏است‏. ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏وجود‏،‏ ‏توجه‏ ‏آکادم‏ی‏ک‏ ‏به‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دانش‏ ‏سابقه‏ ‏چندان‏ی‏ ‏ندارد‏ (‏سع‏ی‏د‏ی‏ ‏و‏ ‏مهتد‏ی‏،‏ 1378). ‏کانت‏ی‏لون‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏بن‏ی‏انگذار‏ ‏واژه‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏،‏ ‏خود‏ ‏اشتغال‏ی‏ ‏را‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏م‏ی‏‏داند‏. ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏و‏ی‏،‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ ‏سازمان‏دهنده‏‏ ‏ ‏بنگاه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏عملکرد‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ ‏آن‏ ‏نقش‏ ‏محور‏ی‏ ‏دارد‏ (‏احمد‏ ‏پور،‏ 1384). ‏در‏ ‏سال‏ 1848 ‏واژه‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ (Entreprenerurship‏) ‏توسط‏ ‏جان‏ ‏استوارت‏ ‏م‏ی‏ل‏ ‏در‏ ‏زبان‏ ‏انگل‏ی‏س‏ی‏ ‏ترجمه‏ ‏شد‏. ‏و‏ی‏ ‏عمل‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ (Entreprener‏) ‏را‏ ‏شامل‏ ‏هدا‏ی‏ت،‏ ‏نظارت،‏ ‏کنترل‏ ‏و‏ ‏مخاطره‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏م‏ی‏‏دانست‏ ‏و‏ ‏عامل‏ ‏متما‏ی‏زکننده‏ ‏مد‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ ‏را‏ ‏مخاطره‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏معرف‏ی‏ ‏کرد‏. ‏بنابر‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏واژه‏نامه‏ ‏دانشگاه‏ی‏ ‏وبستر‏، ‏کارآفر‏ی‏ن‏ ‏کس‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏متهد‏ ‏م‏ی‏‏شود‏ ‏مخاطره‏ها‏ی ‏ی‏ک‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏را‏ ‏سازمانده‏ی‏،‏ ‏اداره‏ ‏و‏ ‏تقبل‏ ‏کند‏ . ‏ژوزف‏ ‏شومپ‏ی‏تر‏،‏ ‏استاد‏ ‏دانشگاه‏ ‏هاروارد‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏محرکه‏ ‏اصل‏ی‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏و‏ی‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏نوآور‏ی‏ ی‏ا‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ها‏ی‏ ‏تازه‏ ‏از‏ ‏مواد‏.‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏شومپ‏ی‏تر‏ ‏نوآور‏ی‏ ‏ملاک‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏است‏ (‏سالازار،‏ 1376). ‏برخ‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏ر‏ی‏سک‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ی‏ا‏ ‏مخاطره‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏همچون‏ ‏عامل‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏کارآفر‏ی‏نان‏ ‏استفاده‏ ‏م‏ی‏‏کنند‏. ‏اقتصاددانان‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عق‏ی‏ده‏اند‏ ‏که‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏فقط‏ ‏ی‏ک‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏بلکه‏ ‏ی‏ک‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏فرا‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اصل‏ ‏دارا‏ی‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏نم‏ی‏‏باشد‏ (‏قمبرعل‏ی‏ ‏و‏ ‏زرافشان‏ی‏،‏ 1387). ‏بعض‏ی‏ ‏هم‏ ‏کارآفر‏ی‏ن‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏آگاه‏ی‏ ‏از‏ ‏فرصت‏ها‏ی‏ ‏سودآور‏ ‏کشف‏ ‏نشده‏ ‏دانسته‏اند‏ (Kirzner, 1979‏). ‏2-3-‏ ویژگی های کارآفرینان ‏دئو (2005) كارآفرين را از دو ديدگاه متفاوت تعريف مي نمايد: از ديد يک اقتصاددان و از ديد يک روانشناس‏.‏از ديد يك اقتصاددان، يك كارآفرين كسي است كه منابع و نيروي انساني و مواد و ساير دارايي ها را تركيب مي نمايد‏،‏ به گونه اي كه ارزش آنها افزايش يا‏ب‏د و كسي كه تغيير ايجاد مي‏ ‏كند، نوآوري مي نمايد و تقاضاي جديد ايجاد مي نمايد.‏ ‏از ديد روانشناس، يك كارآفرين كسي است كه به طور خاص به واسطه برخي نيروها مثل نياز به كسب و به دست آوردن، آزمودن، عمل نمودن و شايد فرار از قدرت ديگران

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم)


ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم)


دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم کارآفرینی (فصل دوم)


ادبیات


تحقیق


و


پیشینه


پژوهش


تعاریف


و


مفاهیم


کارآ
ادبیات


تحقیق


و


پیشینه


پژوهش


تعاریف


و


مفاهیم


کارآفرینی


(فصل


دوم)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

پاورپوینت در مورد زمین شناسی ایران

دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم

تحقیق در مورد اطعام و آثار اجتماعي و رواني آن از نگاه قرآن

تحقیق در مورد آلودگي صوتي

طرح توجیهی کارگاه درب و پنجره سازی

پاورپوینت فوریت های پزشکی

پاورپوینت فروش شخصی و ارتقای فروش

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

پاورپوینت در مورد MSDS