دانلود رایگان


ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبحث چهارم: آثار‏ ‏و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت‏آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ‏از‏ ‏سوی‏ هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد ‏نمی‌کند‏؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ ‏می‌تواند‏ ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا ‏می‌توان‏ این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا ‏می‌توان‏ مانع از اجرای حق فسخ‏ ‏ ‏در‏ ‏عقد‏ ‏وکالت‏ ‏به‌عنوان‏ ‏عقدی‏ ‏جایز،‏ ‏از‏ ‏سوی‏ طرفین شد اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که ‏اصطلاحاً‏ بلاعزل گشته چگونه است‏؟‏ آیا ‏می‌توان‏ ‏باقدرت‏ اراده عقد وکالت را حتی پس از‏ ‏ ‏فوت‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏طرفین‏ ‏هم‏ ‏پابرجا‏ دانست؟‏ در ادامه به سؤالات بالا‏ ‏پاسخ داده می‌شود.‏وکالت عقدی است جایز‏،‏ این عقد برمبنا‏ی‏ اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف‌ها‏ی‏ متقابل بسته م‏ی‌‏شود‏ پس طب‏ی‏عتاً‏ به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن‌ها منحل م‏ی‌‏شود‏. ماده 678 ‏ق.م‏ بیان م‏ی‌‏دارد‏ «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود‏:‏به‏ ‏عزل‏ ‏موکل؛‏ ‏ 2‏-‏ ‏به‏ ‏استعفای‏ ‏وکیل؛‏ ‏ 3‏-‏ ‏به‏ ‏موت‏ ‏یا‏ ‏جنون‏ ‏وکیل‏ ‏یا‏ ‏موکل»‏.‏ ‏بر ا‏ی‏ن‏ موارد باید سفه، از ب‏ی‏ن‏ رفتن متعلق وکالت و پایان مدت، در وکالت مدت‌دار را افزود.‏فسخ ‏وکالت به ‏درخواست هریک از طرفین انجام می‌شود و هرگز به‌صورت قهری و‏ ‏خود به خود‏ی‏ انجام نم‏ی‌‏پذ‏ی‏رد‏ و موارد انفساخ به‌حکم قانون انجام می‌شود و اراده طرفین در ایجاد و ب‏ی‌‏اثر‏ کردن آن مؤثر نیست.‏گفتار اول: آثار‏ ‏و احکام (حق) فسخ عقد وکالت‏1. ‏عزل وکیل‏ام‏کان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است‏:‏1-1. عزل‏ ‏ ‏ضمنی‏موکل عملی را که مورد وکالت است خود‏ ‏انجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلاً وکیل دیگر بگیرد و‏ ‏معلوم شود که نخواسته هردو،‏ ‏عمل موردنظر‏ ‏را انجام دهند.‏. ماده ‏683 ق.م‏1-2. عزل صریح‏باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد م‏ی‌‏تواند‏ او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.‏. ‏روح‌الله‏ موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ ‏جلال‌الد‏ین مدنی، ‏حقوق ‏مدنی‏ 5‏ (عقود معین)‏، ‏چاپ سیزدهم،‏ ‏(‏تهران‏:‏ پایدار،‏ ‏۱۳‏91‏ ‏ق ش)‏، ‏ص 186‏ قانون مدنی در قسمت اول ‏ماده 679‏ در رابطه با این موضوع مقرر داشته است: «‏موكل م‏ی‌‏تواند‏ هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند‏ ...».‏از مواردی که‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏عزل‏ به‌وس‏ی‏له‏ ‏ ‏ارسال‏ ‏پستی‏ ‏یا‏ ‏تلگراف‏ ‏و‏ ‏امثال‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏در ارسال‏ ‏پستی‏ ‏ ‏نامه‏ ‏عزل‏ ‏به‏ ‏اقامتگاه‏ ‏وکیل، رسیدن‏ ‏نامه‏ ‏یا‏ ‏تلگرام‏ ‏اماره‏ بر آگاه‏ی‏ او از ‏عزل‏ م‏ی‌‏باشد‏ ‏و‏ مؤثر در ‏اعمال‏ ‏بعدی‏ ‏اوست‏ ‏و‏ ‏بار‏ ‏اثبات‏ ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏در‏ تأث‏ی‏ر‏ ‏اقدامات‏ ‏بعدی‏ ‏وکیل،‏ ‏با‏ مدع‏ی‏ (‏وکیل‏) ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏فرض‏ درجا‏یی‏ ‏اهم‏یت م‏ی‌ی‏ابد‏ که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح م‏ی‌‏کند‏ و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،‏ ‏وی‏ ‏مسئول‏ ‏جبران‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏موکل‏ ‏مسئولیتی‏ ‏در قبال‏ ‏اعمال‏ ‏کسی‏ که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.‏آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل و‏ ‏مسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.‏2. ‏استعفای وکیل‏استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به‌تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر وقت بخواهد م‏ی‌‏تواند‏ استعفا دهد.‏ ‏ ‏به‏ ‏نفس‏ ‏استعفا،‏ ‏ ‏وکالت‏ ‏منحل‏ ‏می‌شود‏. ‏خواه‏ ‏موکل‏ ‏اطلاع‏ ‏یابد‏ ‏یا‏ ‏نه و‏ ‏برخلاف‏ ‏عزل‏ ‏که‏ ‏آگاهی‏ ‏یا‏ ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏وکیل‏ مؤثر ‏بر‏ ‏اقدامات‏ ‏بعدی‏ ‏اوست.‏. ‏روح‌الله‏ موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ ‏جلال‌الد‏ین مدنی، همان، صص 186 و 187‏البته استعفا نباید نابهنگام و‏ ‏نامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضرر‏ ‏نامشروعی را‏ ‏که به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چراکه هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدم قصد تضرر عامل زیان‏. برای مثال، موکل، وکیل را به فروش ‏م‏ی‏وه‌ها‏ی باغ خود را در زمان مقرر‏ ‏قرار ‏م‏ی‌‏دهد‏ که در صورت تأخیر یا اهمال وکیل یا استعفای نابجای آن ‏م‏ی‏وه‌ها‏ تلف یا معیوب شود‏ ‏که در این صورت وکیل به استناد قاعده لا ضرر، باید زیان و ضرری که متحمل موکل کرده جبران کند. همچنین وکیل امین موکل است و ‏موکل اموالش را نزد او سپرده است که کارهای او را (موکل) انجام دهد. پس چگونه موکل از وضعیت اموال خود که نزد موکل ‏ب‏ی‌‏خبر‏ باشد؟ بنابراین به نظر ‏م‏ی‌‏رسد‏ که اعلام موکل از استعفا همانند اخبار وکیل از عزل لازم است تا هیچ ضرری متوجه موکل نشود.‏2-1. ‏مقایسه آثار استعفا و عزل‏فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمال انجام‌شده متعاقب آن را م‏ی‌‏توان‏ با فرض تأث‏ی‏ر‏ ‏ ‏عنصر‏ ‏ ‏آگاهی‏ ‏یا‏ ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زیر‏ ‏بررسی‏ ‏نمود:‏ ‏ ‏2-1-1‏.‏ ‏اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل توسط موکل‏ ‏اعمال‏ ‏وکیل‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏عزل‏ ‏توسط‏ ‏موکل‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏فرض‏ قابل‌بررس‏ی‏ ‏است‏. ‏اینکه‏ ‏وکیل‏ ‏معزول‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏انجام‏ ‏ ‏مورد،‏ ‏به‏ ‏وکالت‏ ‏از‏ ‏طرفِ‏ ‏موکل،‏ ‏به‏ ‏عزل‏ خودآگاه ‏ب‏وده و د‏ی‏گر‏ اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت م‏ی‌‏نما‏ی‏د‏.‏ ‏ ‏آثار‏ ‏اعمال‏ ‏صورت‏ ‏پذیرفته‏ ‏توسط‏ ‏وی‏ ‏در‏ ‏هر‏ موردبررس‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏.‏ ‏ و ا‏ی‏نکه‏ ‏آیا‏ ‏اعمال‏ ‏وکیل‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏مورد،‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏آگاه‏ ‏بودن،‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏آگاه‏ ‏نبودن‏ ‏وی،‏ ‏نافذ‏ ‏است،‏ ‏غیر‏ ‏نافذ‏ ‏است‏ ‏یا‏ باطل؟‏2-1-1-1‏.‏ ‏وکیل از عزل آگاه نبوده‏اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)‏ ‏ ‏اگر‏ ‏با‏ ‏حسن‏ ‏نیت‏ (‏هم‏ ‏وکیل‏ ‏هم‏ ‏طرف‏ ‏وی‏) ‏همراه‏ ‏باشد،‏ ‏ ‏نافذ‏ ‏است‏.‏. ‏روح‌الله‏ موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49‏ ‏ ‏طبق‏ ‏ ‏ماده ‏680 ‏ق‏.‏م: «‏تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است‏».‏ ‏جهت جلوگیری‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏ضرر‏ ‏به‏ ‏وکیل‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏طرف‏ ‏وی‏ (‏شخص‏ ‏ثالث‏ ‏با‏ ‏حسن‏ ‏نیت،‏ ‏در‏ ‏عمل‏ انجام‌شده موردنظر) ‏موجب‏ ‏شده‏ قانون‌گذار به‌عنوان حکم ثانویه عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کما‏ ‏اینکه موکل مسئول اعمال وکیل معزولی است که برحسب حکم عقلی، آگاه کردن و‏ی‏ (وکیل) از عزل، وظیفه او (موکل) بوده است.‏2-1-1-2‏.‏ ‏وکیل از عزل خودآگاه بوده‏مسلم است وکیلی که از عزل خودآگاه بوده و باا‏ی‏ن‌وجود‏ اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام م‏ی‌‏دهد‏، اعمالش غیر نافذ است.‏ ‏ ‏چراکه‏ ‏وکالت‏ به‌محض ‏عزل‏ ‏وکیل‏ ‏توسط‏ ‏موکلش‏ ‏منحل‏ ‏می‌شود‏. ‏طبیعی‏ ‏است‏ ‏خسارات‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏اعمال‏ ‏وی‏ (‏وکیل‏) ‏به‏ ‏علت‏ ‏آگاهی‏ ‏از‏ ‏عزل‏ ‏خود،‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏نداشتن‏ ‏سمت‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏موکل،‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود.

ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت


ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت


دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت


ادبیات


نظری


تحقیق


آثار


و


احکام


(حق)


فسخ


و


انفساخ


عقد


وکالت


ادبی
ادبیات


نظری


تحقیق


آثار


و


احکام


(حق)


فسخ


و


انفساخ


عقد


وکالت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت شراب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی

پاورپوینت راههاي وحشتناك

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اصل افشا و کفايت گزارشگري (افشا) و نسبت هاي مالي

تحقیق در مورد آدم و هوا 11ص

پاورپوینت جستار ضوابط و مقررات شهرسازی برای افراد معلول جسمی حرکتی

پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل

پاورپوینت هندسه و تناسبات در معماري

پاورپوینت در مورد جذام (2)

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازارهای مالی