دانلود رایگان


ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 50 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان-3-2 ‏تنظ‏ی‏م‏ ه‏ی‏جان-1-3-2 ‏را هبردها‏ی‏ نظم ده‏ی‏ شناخت‏ی -2-3-2‏مبان‏ی‏ ه‏ی‏جان3-3-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان 4-3-2 ‏مدل ها‏ی‏ نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان-5-3-2‏در نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان‏ چه چ‏ی‏ز‏ی‏ نظم جو‏یی‏ م‏ی‏ شود؟-6-3-2 ‏تفاوت ها‏ی‏ فرد‏ی‏ در نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان -7-3-2 ‏رو‏ی‏کردها‏ی‏ مداخله در مشک‏ﻻ‏ت‏ ه‏ی‏جان‏ی‏ از طر‏ی‏ق‏ آموزش نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان-8-3-2 ‏اص‏ﻻ‏ح‏ راهبردها‏ی‏ نظم جو‏یی‏ ه‏ی‏جان‏ از طر‏ی‏ق‏ مدل گروس -1-8-3-2 ‏مرحله اول: انتخاب موقع‏ی‏ت -2-8-3-2 ‏مرحله دوم: اص‏ﻻ‏ح‏ موقع‏ی‏ت -3-8-3-2 ‏مرحله سوم: گسترش توجه -4-8-3-2 ‏مرحله چهارم: تغ‏یی‏ر‏ شناخت‏ی -5-8-3-2 ‏مرحله پنجم: تعد‏ی‏ل‏ پاسخ -9-3-2 ‏تنظ‏ی‏م‏ ه‏ی‏جان‏ و هوش ه‏ی‏جان‏ی -1-9-3-2‏تعر‏ی‏ف‏ هوش ه‏ی‏جان‏ی -2-9-3-2‏ابعاد هوش ه‏ی‏جان‏ی 3-9 - 3-2‏مدلها‏ی‏ هوش ه‏ی‏جان‏ی -4-9-3-2‏مدل توا نا ‏یی‏ ما ‏ی‏ر‏ و سا لوو‏ی‏(................................................... ................................ (1997-5-9-3-2‏مدل ترک‏ی‏ب‏ی‏ گلدمن -6-9-3-2‏مدل‏ ترک‏ی‏ب‏ی‏ بار-آن -7-9-3-2‏مدل هوش ه‏ی‏جان‏ی‏ دولو‏ی‏کس‏ و ه‏ی‏گس‏( ..................................... ................................ (1999-3-2‏ تنظیم هیجان‏از آغاز رشته روانشناسی، هیجان با علاقه زیادی مورد تحقیق قرار گرفته است. کسانی مثل جیمز، فروید و داروین هیجان را مورد بررسی قرار داده اند. چنین توجهی دلیل خوبی داشته است. شکی نیست که هیجانها عملکردهای زیادی دارند. مثلاً عملکرد تکاملی، عملکرد اجتماعی و ارتباطی، عملکرد تصمیم گیری و عملکردهای دیگری نیز دارند. هیجانها به شیوه های بسیار زیادی میتوانند انطباقی باشند آنها همچنین میتوانند غیر انطباقی باشند، مشخص کردن تفاوت این دو هدف طلایی علم عاطفه2‏ است. در‏نتیجه رشد این علم، محققان شروع به تعریف ساختارهای کلیدی مورد استفاده در تحقیقاتشان کردند. عاطفه3‏، هیجان و خلق4‏ دیگر اصطلاحات جایگزینی نیستند، آنها حالا از لحاظ مفهومی و تجربی متفاوت هستند. عاطفه به مقوله رده بالایی اشاره میکند که همه شرایط دارای بار احساسی (مثبت یا منفی) را در بر میگیرد. هیجان یک زیر نوع5‏از عاطفه است، و نتیجه پاسخ انعطاف پذیر و استنباط شده از ارزیابی رویدادهای درونی یا بیرونی مرتبط به بهزیستی ارگانیسم هستند. هیجانها چند بعدی و شامل مولفه های1 Werner & Smit 2-‌Affective Science 3- Affect 4-‌Mood 5 . Subtype22‏تجربی، رفتاری و فیزیولوژیکی هستند. برای مثال هیجان ترس ممکن است شامل احساس ترس از سختی، کوشش برای فرار و افزایش ضربان قلب باشد. خلق برای اشاره به ترکیبی از پاسخ های عاطفی است که برای مدت زمان طولانی تری نسبت به هیجانها که نسبتاً گذرا هستند، دوام دارند (آمستادتر1‏، .(2008‏ هیجان، پاسخ عصب- فیزیولوژیکی ناپایدار و گذرا به یک محرک است که سیستمی هماهنگ از پاسخهای جسمی و روانی را در ما برمیانگیزد و در مورد ارتباط با محرک به ما آگاهی میدهد و ما را آماده میکند به شیوههایی رفتار کنیم (ماتسوموتو2‏، .(2009‏هیجانهامعمولاً به احساس ها و واکنشهای عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه اساسی برخورد است (آمستادتر، :.(2008‏مؤلفه شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین میکنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد.‏مؤلفه فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه ترس یا خشم بر انگیخته میشود، ضربان قلب زیاد میشود، مردمکها گشاد میشوند و میزان تنفس افزایش مییابد. اکثر هیجانها شامل یک انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هستند.‏مؤلفه رفتاری، به حالتهای مختلف ابراز هیجانها اشاره میکند. جلوههای چهرهای، حالتهای اندام و حرکتهای بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجانهای دیگر تغییر میکنند.‏جلوه چهرهای مهمترین شکل ارتباط هیجانی هستند. بررسیهایی که صورت گرفتهاند، نشان میدهند که برخی از جلوههایخاصِ چهرهای، ذاتی هستند. و بنابراین، در همه جای دنیا آنها را میشناسند. هیجان ها متشکل از الگوهای پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتارهای مخصوص به نوع هستند. و در واقع غالبا از نظر مردم هیجان همان احساسی است که به فرد دست می دهد. ولی هیجان یک رفتار است نه یک تجربهی خصوصی و پدیده ای است که در بقای نوع و تولید مثل نقش دارد .‏در حال حاضر دو نوع کاربرد برای این واژه وجود دارد:1‏ـ اصطلاحی پوششی3‏ برای تعداد نامعینی از حالات ذهنی. این همان معنایی است که ضمن صحبت از عشق، ترس و نفرت مورد نظر است.2‏ـ برچسبی4‏ برای زمینهای از تحقیقات علمی که به بررسی عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و شناختی این تجربیات ذهنی میپردازد (ریو5‏، .(13911- Amstadter‌ 2‌Matsumoto 3‌Covering 4‌Labling 5‌Rio23

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان


ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان


دانلود ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تنظیم هیجان ونظم جویی هیجان


ادبیات


نظری


وپیشینه


تحقیق


تنظیم


هیجان


ونظم


جویی


هیجان


ادبیات


نظری


وپیشینه


ت
ادبیات


نظری


وپیشینه


تحقیقتنظیم


هیجان


ونظم


جویی


هیجان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در موردعبارت های جبری (پایه نهم)

پاورپوینت جوشکاری

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم عدالت سازمانی

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خشونت خانگی علیه زنان

تحقیق در مورد چهل حديث

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

پاورپوینت شرایط ظهور

ادبیات نظری تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

پاورپوینت شما دو انتخاب دارید

پاورپوینت بکارید و ببینید 1

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دانلود پاورپوینت آشنایی با خطرهای کاری رانندگان

دانلود پاورپوینت مفهوم پرتال

پاورپوینت در مورد شيخيه

پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 فارسی چهارم دبستان