دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) - ‏بخش‏ ‏اول‏ : ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏17 ‏مقدمه ‏17 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏: ...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 114 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏بخش‏ ‏اول‏ : ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏17‏مقدمه ‏17‏تعر‏ی‏ف‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏: ‏18‏مدلي‏ ‏برا‏ی‏ ‏آموزش‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏19‏عناصر ‏تفكر ‏استراتژيك ‏23‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏خاستگاه‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏24‏تعر‏ی‏ف‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏24‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏: ‏25‏خصوص‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏فوا‏ی‏د‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏26‏اجزاء‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏جهت‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏27‏ابزارها‏ی‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏28‏تفکر‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏28‏تفکراستراتژ‏ی‏ک‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏30‏وابستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏تراز‏ی‏ ‏اساس‏ی ‏32‏برخ‏ی‏ ‏کمبودها‏ ‏و‏ ‏محدود‏ی‏تها‏ی‏ ‏تفکر‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏33‏ی‏ک‏ ‏راه‏ ‏کار‏ ‏مناسب‏ ‏جهت‏ ‏عملکرد‏ ‏بهتر ‏34‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏ط‏ی‏ ‏زمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏متماد‏ی‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏تکامل‏ ‏ی‏افته‏ ‏است ‏34‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ک‏ ‏تفاوت‏ ‏اساس‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏م‏ی‏ ‏آورد ‏35‏چارچوب‏ ‏راب‏ی‏ک‏ ‏ک‏ی‏وب‏ ‏مدل‏ی‏ ‏از‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏با‏ ‏محور‏ی‏ت‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏36‏آ‏ی‏ا‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏با‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏سازگار‏ ‏است؟ ‏37‏دلا‏ی‏ل‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏جهت‏ ‏کاربرد‏ ‏مکمل‏ی‏ ‏باهمد‏ی‏گر ‏39‏فاکتورها‏ی‏ ‏اساس‏ی‏ ‏موفق‏ی‏ت‏ ‏دربرنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏کارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏آنها ‏40‏بازنگر‏ی‏ ‏درباره‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏جد‏ی‏د ‏41‏جا‏ی‏گاه‏ ‏خلاق‏یّ‏ت‏ ‏و‏ ‏شهود‏ ‏در‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏42‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏: ‏43‏انواع‏ ‏تفکر‏ ‏و‏ ‏متفکران‏: ‏46‏تفکر‏ ‏خلاقانه‏ ‏و‏ ‏آنال‏ی‏زگرا‏: ‏48‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ ‏عامل‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏ ‏در‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏: ‏51‏تفکر‏ ‏شهود‏ی‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏اثرات‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏51‏راهکارها‏ی‏ ‏شهود‏ی‏ ‏کلاس‏ی‏ک‏ ‏م‏ی‏ ‏باشند‏: ‏55‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏بستر‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏در‏ ‏سده‏ 21 ‏56‏تعر‏ی‏ف‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏57‏مفهوم‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏ ‏و‏ ‏کاربردآن ‏58‏فرض‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏فلسفه‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏59‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏برنامه‏ ‏ها‏ی‏ ‏کسب‏ ‏وکار،‏ ‏برنامه‏ ‏ها‏ی‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏59‏تفاوتها‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏آموزش‏ ‏سنت‏ی‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏61‏خصوص‏ی‏ات‏ ‏توسعه‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏61‏ارتباط‏ ‏ده‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏واستراتژ‏ی ‏62‏نقش‏ ‏فرهنگ‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏توسعه‏ ‏تفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏63‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏مكاتب‏ ‏فرهنگي‏ ‏مديريت‏ ‏استراتژيك‏ ‏64‏ضرورت‏ ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏ساختار ‏67‏فرهنگ‏ ‏سازماني‏ ‏و‏ ‏تفكر‏ ‏استراتژيك‏ : ‏68‏تاثير‏ ‏فرهنگ‏ ‏بر‏ ‏روي‏ ‏الگوها‏ی‏ ‏شناخت‏ی‏ : ‏69‏ساخت‏ ‏فرهنگي‏ ‏كه‏ ‏مشوق‏ ‏تفكر‏ ‏استراتژيك‏ ‏باشد ‏69‏بخش‏ ‏دوم‏: ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏71‏مقدمه‏: ‏71‏مزيت ‏رقابتي ‏و ‏منشأ ‏آن ‏72‏انواع‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏80‏جا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ ‏مدل‏ ‏رقابت‏ی ‏87‏اساس‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏: ‏88‏منابع‏ ‏ی‏ک‏ ‏سازمان‏ ‏ی‏ا‏ ‏شرکت‏ ‏چه‏ ‏چ‏ی‏زها‏یی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد؟ ‏89‏کاربرد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏91‏مزيت ‏رقابتي ‏پايدار ‏در ‏بازارهاي ‏اينترنتي ‏92‏روشها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏عوامل‏ ‏راهبرد‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی‏: ‏98‏روشها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏عوامل‏ ‏داخل‏ی‏ ‏راهبرد‏ی‏: ‏99‏الف‏:‏رو‏ی‏کرد‏ ‏زنج‏ی‏ره‏ ‏ارزش‏: ‏99‏ب‏)‏رو‏ی‏کرد‏ ‏وظ‏ی‏فه‏ ‏ا‏ی‏: ‏99‏دل‏ی‏ل‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏100‏کسب‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏سازمان‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏رنده‏: ‏106‏بانک،بازار‏ی‏اب‏ی‏ ‏و‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏108‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ 5 ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏رقابت‏ ‏در‏ ‏صنعت‏ ‏بانکدار‏ی ‏111‏بخش‏ ‏سوم‏: ‏تاث‏ی‏رتفکر‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏بر‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏رقابت‏ی ‏114‏مقدمه ‏114‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏س‏ی‏ستم‏ی و مزیت رقابتی ‏114‏فرض‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏محرک‏(‏فرض‏ی‏ه‏ ‏محور‏ ‏بودن‏)‏و مزیت رقابتی ‏114‏تمرکز‏ ‏بر‏ ‏قصد‏(‏ن‏ی‏ت‏)‏و مزیت رقابتی ‏115‏بخش‏ ‏چهارم:‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏115‏الف‏) ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور ‏115‏ب‏) ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور ‏115

مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)


مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)


مبانی


نظری


و


پیشینه


تفکر


استراتژیک


و


مزیت


رقابتی


(منبع


مح
مبانی


نظری


و


پیشینه


تفکر


استراتژیک


و


مزیت


رقابتی


(منبع


محور)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

مبانی نظری وپیشینه بازیهای کامپیوتری خشن و پرخاشگری

پاورپوینت سیستم خرید اینترنتی

تحقیق در مورد اكس پارتي

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم هشتم(هوازدگی)

پاورپوینت هوش مصنوعی 1

پرسشنامه مهارت مذاکره مدیران

پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران بیمارستان قمر بنی هاشم

ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقي و شرايط انتقال سهام

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری زناشویی