دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 40 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- مقدمه....................................................................‏...........‏...............‏......................‏...................11‏2-2- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏.......................................................................................................................11‏2-3- ‏ ‏نظ‏امها‏ی ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏13‏2-4- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏ونما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏15‏2-5- ‏کارا‏یی ‏پ‏ی‏ش‏ب‏ی‏ن‏ی‏‏شده‏ ‏وکارا‏یی ‏واقع‏ی‏‏ ‏16‏2-‏6‏- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ن‏ی‏ازبه‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏17‏2-7- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏پراکنده‏ ‏وحاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏17‏2-‏8‏- ‏اصول‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏20‏2-9- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏وقوان‏ی‏ن‏ ‏ومقررات‏ ‏کشورها‏ ‏23‏ 2-10- ب‏ازارسرما‏ی‏ه‏ ‏درا‏ی‏ران‏ ..............................................................................................................24‏2-‏11‏- ‏ش‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی ‏وعوامل‏ ‏مؤثربرارز‏ی‏اب‏ی ‏آن‏ ‏25‏2-1‏2‏- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏39‏2-1- مقدمه‏بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد‏.‏ تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد‏.‏حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست‏.‏تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند‏.‏دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود‏.‏این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود‏.‏درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها‏(‏سهامداران‏)‏بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد‏.‏چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود‏.‏ تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان‏.‏شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است‏.‏فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.‏2-2- ‏حاکمیت شرکتی‏11‏حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی ‏و‏بهبود کارایی درازمدت آنرا ‏،‏دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شو‏د.‏(احمدپور،1388)‏سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:‏1- ‏موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته‏2- ‏تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی‏3- ‏موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980‏4- ‏خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه‏5- ‏بحرانهای سال‏ 1998 ‏آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد‏6- ‏یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا‏باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود‏. ‏طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود‏. ‏حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود‏. ‏این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد‏. ‏هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است‏. ‏بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد‏.‏(‏ استكي،1380)‏12‏همان‌طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم‌هایی راشامل می‌شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند‏. ‏بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش‌های نظارتی‏ (‏شامل کمیته حسابرسی داخلی،‏ ‌‏کمیته حقوق وکمیته انتصابات و‏…‏.) ‏خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی‌شود‏. ‏علاوه براین،ایجادکنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و‏ ‌‏مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند‏. ‏دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی


مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی


دانلود مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی


مبانی


نظری


و


پیشینه


حاکمیت


شرکتی


مبانی


نظری


پیشینه


حاکمیت


شرکتیمبانی


نظری


و


پیشینه


حاکمیت


شرکتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کنفرانس

دانلود پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان

دانلود پاورپوینت نحوه اجرای پی در ساختمان

پاورپوینت در مورد علوم دبستان مبحث گوناگونی گیاهی (تحقیق دانش آموزی)

دانلود طرح درس زمین خانه سنگی ما

پاورپوینت در مورد قانون اساسی

پاورپوینت در مورد قانون اساسی

دانلود پاورپوینت ساده کردن عبارت های توان دار ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه

پاورپوینت در مورد انتخاب همسر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کیفیت روابط زناشویی