دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار - ‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏18 ‏2-2- ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏18 ‏1-2-2-‏س...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 57 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏18‏2-2- ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏18‏1-2-2-‏س‏ی‏ر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏شهر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ( ‏پس‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980):‏ ‏18‏2-2-2-‏س‏ی‏ر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏22‏3-2- ‏نظریه‌ها‏ ‏و‏ ‏دیدگاه‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏24‏1-3-2- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏- ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏24‏2-3-2- ‏جنبش‏ ‏نوشهرساز‏ی‏ ( ‏نوشهرگرا‏یی‏)‏ ‏27‏3-3-2-‏دیدگاه‌های‏ ‏اند‏ی‏شمندان‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏انسا‏ن‏ ‏محور‏ ‏29‏1-3-3-2- ‏ ‏ج‏ی‏ن‏ ‏ج‏ی‏کوبز‏ ‏29‏2-3-3-2- ‏کال‏ی‏ن‏ ‏بوکانان‏ ‏30‏3-3-3-2-‏دونالد‏ ‏اپل‏ی‏ارد‏ ‏31‏4-3-3-2- ‏پ‏ی‏تر‏ ‏کالتروپ‏ ‏32‏4-2- ‏ابعاد‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏32‏1-4-2- ‏بعد‏ ‏زیست‌محیطی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏2-4-2- ‏بعد‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏3-4-2- ‏بعد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏5-2- ‏محورها‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏34‏6-2- ‏اهداف‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏35‏7-2-‏راهبردها‏ ‏و‏ ‏استراتژ‏ی‌‏ها‏ی‏ ‏عمده‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏38‏1-7-2-‏تغ‏یی‏رات‏ ‏در‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ / ‏سوخت‏ ‏39‏2-7-2-‏اصلاح‏ ‏نحوه‌‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏39‏3-7-2-‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تقاضا‏ ‏39‏4-7-2-‏استراتژ‏ی‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏40‏8-2- ‏سیاست‌های‏ ‏عمده‌ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏40‏9-2- ‏اصول‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ت‏ ‏گذار‏ی‏ ‏در‏ ‏دست‌یابی‏ ‏به‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏41‏1-9-2- ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏تردد‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏41‏2-9-2-‏تغ‏یی‏ر‏ ‏ساختار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏42‏3-9-2-‏کاهش‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏سفر‏ ‏و‏ ‏تقل‏ی‏ل‏ ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏سوء‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏43‏1-3-9-2-‏ترو‏ی‏ج‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏43‏2-3-9-2- ‏ترو‏ی‏ج‏ ‏دوچرخ‏ه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏43‏3-3-9-2-‏گسترش‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏43‏4-9-2-‏تغ‏یی‏ر‏ ‏فرهنگ‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقلیه‌ی‏ ‏شخص‏ی‏ ‏44‏5-9-2-‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏سفر‏ ‏44‏1-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏پارکینگ‌ها‏ ‏44‏2-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏حرکت‏ ‏کالا‏ ‏45‏3-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏معلول‏ی‏ن‏ ‏45‏6-9-2- ‏ارتقاء‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏زیست‌محیطی‏ ‏45‏7-9-2-‏توجه‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏شبکه‌‏ی‏ ‏حمل و نقل‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏حوادث‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏46‏10-2-‏شاخص‌های‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏46‏11-2-‏چالش‌های‏ ‏اصل‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏1-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏2-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏و‏ ‏ب‏و‏ ‏مشناس‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏3-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏52‏12-2-‏چارچوب‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏52‏13-2- ‏پیاده‌سازی‏ ( ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پ‏ی‏اده‌‏ ‏محور‏ )‏ ‏53‏1-13-2- ‏مقدمه‏ ‏53‏2-13-2- ‏ضرورت‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏موضوع‏ ‏54‏3-13-2- ‏مؤلفه‌های‏ ‏تأث‏ی‏رگذار‏ ‏در‏ ‏محیط‌های‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏55‏4-13-2- ‏اصول‏ ‏و‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏62‏5-13-2- ‏راهبردها‏ ‏و‏ ‏سیاست‌های‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏63‏6-13-2- ‏نتیجه‌گیری‏ ‏64‏14-2- ‏دوچرخ‏ه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏65‏1-14-2- ‏مقدمه‏ ‏65‏2-14-2- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تردد‏ ‏دوچرخه‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏66‏3-14-2- ‏انواع‏ ‏مس‏ی‏رها‏ی‏ ‏دوچرخه‏ ‏66‏4-14-2- ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏طراح‏ی‏ ‏شبکه‏ ‏دوچرخه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏موفق‏ ‏شهر‏ی‏ ‏67‏5-14-2- ‏نتیجه‌گیری‏ ‏68‏15- 2- ‏جمع‌بندی‏ ‏و‏ ‏نتیجه‌گیری‏ ‏68‏1-2- مقدمه‏ ‏ترتیب مطالب فصل حاضر به‏ ‏گونه‌ای است که مبانی نظری و ادبیات تحقیق در حوزه مسائل حمل‏ونقل، به‏ ‏خصوص حمل‏ونقل پایدار از ابعاد مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا پیشینه‏ی برنامه‏ریزی حمل‏ونقل به‏ ‏طور عام و حمل‏ونقل خصوصی به‏ ‏طور خاص در جهان و ایران مطرح شده و سپس ابعاد و محورهای مهم موضوع بیان شده و پس از آن بر‏ ‏مبنای ترتیبی که در برنامه‏ریزی راهبردی است اهداف، راهبردها و سیاست‏های حمل‏ونقل پایدار براساس منابع مختلف ارائه شده و در ادامه اصول برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری در دستیابی به حمل‏ونقل پایدار براساس موارد قبل بیان شده و در نهایت شاخص‏ها و چالش‏های پیش‏ ‏روی حمل‏ونقل پایدار ارائه شده است. ‏هدف ‏از ‏تدوين ‏مباني ‏نظري ‏در ‏اين ‏پژوهش، ‏مطالعه‏ی ‏ادبيات ‏نظري ‏مطرح ‏در ‏زمينه موضوع حمل‏و‏نقل پایدار ‏و آشنایی بیشتر با موضوع است تا بتوان داده‏های لازم ‏در ‏مدل‏‏های ‏تحليلی را بر‏ ‏مبنای آن تعیین نموده و‏ ‏به ‏نتايج علمی و دقیق دست یافت.‏2-2- مروری بر پیشینه برنامه‏ریزی حمل‏ونقل‏‏1-2-2-سیر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنامه‏‏ریزی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏شهری‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ( ‏پس‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980):‏از آن‏جایی‏که موضوع و مفهوم حمل‏و‏نقل پایدار (موضوع کلی تحقیق حاضر)، در حوزه حمل‏و‏نقل انسان‏محور می‏گنجد و براساس منابع علمی مختلف، پس از دهه 1980 بود که نگرش برنامه‏ریزی حمل‏و‏نقل به سمت مفاهیم و موضوعات حمل‏و‏نقل انسان‏محور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن‏چه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخته شود ، بررسی دیدگاه‏های حمل‏و‏نقلی پس از دهه 1980 می‏باشد.‏نظريه‏های حمل‏‏ونقلی انسان‏‏محور بعد از دهه 1980 :‏يكي ‏از ‏مهمترين ‏نظریه‌های ‏ارائه ‏شده ‏در ‏اين ‏دوران ، ‏الگوي ‏وونرف ‏يا ‏آرام ‏سازي ‏ترافيك ‏است ‏كه ‏گرچه ‏به ‏لحاظ ‏نظري ‏در اواخر‏ ‏دهه 1960 ‏تبيين ‏گرديد ‏اما ‏از ‏اوايل ‏1980 ‏جنبه ‏عمومي ‏و ‏اجرايي ‏به ‏خود ‏گرفت. وونرف‏ها ‏در ‏واقع ‏خیابان‌های ‏واحد ‏همسايگي طراحي ‏شده ‏جهت ‏محدود ‏كردن ‏سرعت ‏خودرو ‏و ‏اولويت ‏بخشي ‏به ‏حركت ‏پياده ‏و ‏زندگي ‏روزانه ‏ساكنان ‏هستند.‏از ‏اواخر ‏دهه ‏1980 ‏سرمايه‏گذاري ‏جهت ‏ايجاد ‏شبكه‏ها ‏و ‏انواع ‏سامانه‏هاي ‏حمل‏ونقل ‏همگاني ‏در ‏شهرها ‏ابعاد ‏بسيار گسترده‏‏تري ‏يافت ‏و ‏گره‏هاي ‏حمل‏ونقلي ‏به‏ ‏عنوان ‏يكي ‏از ‏مهم‏‏ترين ‏كانون‏هاي ‏توسعه ‏شهري ‏مطرح ‏گرديدند. نظريه

مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار


مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار


دانلود مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار


مبانی


نظری


و


پیشینه


حمل


و


نقل


شهری


پایدار


مبانی


نظری


پیشینه


شهری


پایدارمبانی


نظری


و


پیشینه


حمل


و


نقل


شهری


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت دوره آموزشی HSE در پروژه های عمرانی

دانلود پاورپوینت اسوه فداکاری و عدالت درس 6 پیام های آسمان پایه هفتم

پاورپوینت آسيب جوانان

پاورپوینت دوره آموزشی HSE در پروژه های عمرانی

دانلود پاورپوینت مهارت کنترل نفس، خویشتن داری چیست تفکر و سبک زندگی هشتم

تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حكومت علوى 60 ص

پاورپوینت در مورد تحلیل سئوالات آزمون

پاورپوینت پدیکلوزیس

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود

پاورپوینت کلیاتی در رابطه با مدیریت تطبیقی