دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 64 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏منابع و مأخذ‏2-1. ‏مقدمه‏ ‏11‏2-2. ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏12‏2-3. ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏13‏2-4. ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏15‏2-5. ‏تکامل‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏16‏2-6. ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبران‏ ‏خدمتگزار‏ ‏18‏2-7. ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏19‏2-8 . ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مکمل‏ ‏20‏2-9. ‏مدل‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏22‏2-9-1. ‏تئور‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏اسپ‏ی‏رز‏ ‏24‏2-9-2. ‏تئور‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏راسل‏ ‏و‏ ‏استون‏ ‏26‏2-9-3. ‏تئور‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏پترسون‏ ‏26‏2-10. ‏مدل‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏پ‏ی‏ج‏ ‏و‏ ‏ونگ‏ ‏29‏2-11. ‏مدل‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏تورو‏ ‏30‏2-12. ‏مدلها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏30‏2-13. ‏کاربردها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏32‏2-14. ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏و‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏تحول‏ ‏آفر‏ی‏ن‏ ‏34‏2-15. ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏درسازمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏35‏2-16. ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏36‏2-17. ‏معا‏ی‏ب‏ ‏رهبر‏ ‏ی‏ ‏خدمتگزار‏ ‏37‏2-18. ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏کارکنان‏ ‏39‏2-18-1. ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکردکارکنان‏ ‏39‏2-18-2. ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکردکارکنان‏ ‏39‏2-19. ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏40‏2-20. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏در‏ ‏مجموعه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏40‏منابع و مأخذ‏2-21. ‏عوامل‏ ‏موثربرارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏42‏2-22. ‏ارکان‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏42‏2-23. ‏مراحل‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏44‏2-24. ‏نظام‏ ‏ها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏46‏2-25. ‏اصول‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏46‏2-26. ‏انواع‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏48‏2-26-1. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏سرپرست‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏48‏2-26-2. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏رئ‏ی‏س‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏مرئوس‏ ‏49‏2-26-3. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏همقطاران‏ ‏از‏ ‏عملکرد‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏49‏2-26-4. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏گروه‏ی‏ ‏50‏2-26-5. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏خود‏ ‏سنج‏ی‏ ‏50‏2-27. ‏روشها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏51‏2-27-1. ‏روش‏ ‏مق‏ی‏اس‏ی‏ ‏51‏2-27-2. ‏عامل‏ ‏سنج‏ی‏ ‏52‏2-27-3. ‏روش‏ ‏امت‏ی‏ازبند‏ی‏ ‏53‏2-27-4. ‏روش‏ ‏رتبه‌بند‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏54‏2-27-5. ‏روش‏ ‏ثبت‏ ‏وقا‏ی‏ع‏ ‏حساس‏ ‏54‏2-27-6. ‏روش‏ ‏توص‏ی‏ف‏ی‏ ‏55‏2-27-7. ‏روش‏ ‏ق‏ی‏اس‏ی‏ ‏55‏2-27-8 . ‏روش‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏زوج‏ی‏ ‏55‏2-27-9. ‏توز‏ی‏ع‏ ‏اجبار‏ی‏ ‏56‏2-27-10. ‏انتخاب‏ ‏اجبار‏ی‏ ‏56‏2-27-11. ‏روش‏ ‏مق‏ی‏اس‏ی‏ ‏رفتار‏ی‏ ‏57‏2-‏28.‏ ‏روش‌ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏متداول‏ ‏58‏2-28-1. ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏براساس‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏برمبنا‏ی‏ ‏هدف‏ ‏58‏منابع و مأخذ‏2-29. ‏مشکلات‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏61‏2-30. ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏کارآمد‏ ‏65‏2-31. ‏پرورش‏ ‏و‏ ‏بالنده‏ ‏کردن‏ ‏نظام‏ ‏ارزش‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏کارکنان‏ ‏66‏بخش اول ‏2-1. مقدمه‏هم زمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی که همه جنبه ها و ارکان سازمان ها را متاثر ساخته و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز متحول و دگرگون شده است. این تغییر آن چنان سریع و پردامنه بوده است که به گفته دراکر"ما اکنون، همان جایی ایستاده ایم که یک صد سال پیش، تیلور ایستاده بود و به آن اندازه از ساز وکارهای حاکم بر ساختارها و فرایندهای سازمانی اطلاع داریم یا بی اطلاعیم، که او بود". درنتیجه، امروز نیز ازمتخصصان و اندیشمندان مدیریت، انتظار می رود- با همان جدیتی که تیلور و سایر بزرگان و نظریه پردازان مدیریت درشناخت راه کارهای توسعه و تحول سازمان کوشیده اند- بکوشند. (آگاروالا، 1386). رقابت جهانی و انتظارات جوامع درحال تحول، نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند. (رضاییان، 1386، ص5) یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی وسازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی وسایرین، 1389، 31) به یقین رهبری و اداره امورسازمان های امروزی که درفضایی دانش محور، رقابتی، مشتری گرا، پاسخگو، کیفیت گرا، مشارکتی، کارآفرین وتحول گرا تنفس می کند ‏–‏ نیازمند شناخت وبه کارگیری روش‎‏ها و ساز وکارهای نوین ومتناسبی است که جز از طریق تحقیقات و پژوهش های اصیل مدیریتی، امکان پذیر نیست. از اولین ربع قرن بیستم که نیروی انسانی به عنوان عاملی تاثیر گذار دربهره وری مورد شناسایی قرار گرفت و جایگاهی در ساختارسازمانی با عنوان مدیریت کارکنان را به خود اختصاص داد تا امروز که برای انسان ها نقشی بی بدیل درایجاد، رشد و بهره وری سازمان ها قائل هستند زمان زیادی می‎‏گذرد. درشرایط حاضر سازمان ها فقط درپی کسب منابع مالی و فیزیکی نیستند بلکه به شدت به دنبال

مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان


مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان


دانلود مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان


مبانی


نظری


و


پیشینه


رهبری


خدمتگزار


و


ارزیابی


عملکرد


کارکنان

مبانی


نظری


و


پیشینه


رهبری


خدمتگزار


و


ارزیابی


عملکرد


کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت زمينه هاي پيدايش نهضت مشروطه

پاورپوینت در موردعبارت های جبری (پایه نهم)

پاورپوینت جوشکاری

ادبیات نظری تحقیق تعاریف ومفاهیم عدالت سازمانی

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خشونت خانگی علیه زنان

تحقیق در مورد چهل حديث

مبانی نظری و پیشینه روابط بین نسلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک‌های دل‌بستگی و منبع کنترل

پاورپوینت در مورد اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اثربخشی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

پاورپوینت دستور زبان فارسی (1)

پاورپوینت در اطراف ما هوا وجود دارد فصل 10 علوم اول دبستان

تحقیق در مورد تلويزيون 77 ص

تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

تحقیق در مورد شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه 33ص

پاورپوینت انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان موضوع سالم باش ، شاداب باش (تحقیق دانش آموزی)