دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 75 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏........................‏........‏...........‏......................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق75‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و ‏خطا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏روشها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود‏وسیاست سود‏فصل‏ ‏دوم:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏14‏2-2 ‏گفتار‏ ‏نخست‏ : ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏14‏1-2-2‏سود‏ ‏سهام‏ ‏14‏2-2-2 ‏مفهوم‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏15‏3-2-2 ‏حساب‏ ‏سود‏ ‏واقع‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏صور‏ی‏ ‏17‏4-2-2 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سود‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏18‏5-2-2 ‏نقاط‏ ‏ضعف‏ ‏سود‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏18‏6-2-2 ‏نقاط‏ ‏قوت‏ ‏سود‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏19‏7-2-‏2‏هز‏ی‏نه‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏سهام‏ ‏عاد‏ی‏ ‏و‏ ‏ك‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏سود‏ :‏ ‏20‏1-7-2-2 ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏سود‏ ‏20‏2-7-2-‏2 ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏20‏3-7-2-2 ‏مربوط‏ ‏بودن‏ ‏سود‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏سهام‏ :‏ ‏21‏4-7-2-2 ‏به‏ ‏موقع‏ ‏بودن‏ ‏سود‏ :‏ ‏21‏5-7-2-2‏ ‏محافظه‏ ‏كارانه‏ ‏بودن‏ ‏سود‏ :‏ ‏22‏8-2-2 ‏سود‏ ‏مستمر‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏مستمر‏/‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏23‏3-2 ‏گفتار‏ ‏دوم‏ :‏خطا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏روشها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود‏ ‏23‏1-3-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سودها‏ی‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏23‏2-3-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏رو‏ی‏داد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏24‏3-3-2 ‏تخم‏ی‏ن‏ ‏سود‏ ‏24‏4-3-2 ‏خطا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود‏ ‏25‏5-3-2 ‏مدلها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏26‏6-3-2 ‏اهداف‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏26‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏........................‏........‏...........‏......................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق2‏1-6-3-2 ‏موارد‏ ‏ضرور‏ی‏ ‏قابل‏ ‏تامل‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏26‏7-3-2 ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏مدل‏ ‏مناسب‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏26‏8-3-2 ‏انواع‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏28‏1-8-3-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏قضاوت‏ی‏ ‏ ‏28‏2-8-3-2 ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏چند‏ ‏متغ‏ی‏ره‏ (‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏علت‏ ‏و‏ ‏معلول‏ی‏ )‏ ‏31‏3-8-3-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی‏ ‏ ‏32‏4-2 ‏گفتار‏ ‏سوم‏ : ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ ‏ی‏ ‏سود‏ ‏33‏1-4-‏2‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏33‏2-4-2 ‏اهداف‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏34‏3-4-‏2‏مشکل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏ترج‏ی‏حات‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏34‏1-3-4-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏عدم‏ ‏ارتباط‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏35‏4-4-2 ‏تئور‏ی‏ ‏انتظارات‏ ‏36‏5-4-2 ‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏37‏6-4-2 ‏تئور‏ی‏ ‏درآمد‏ ‏باق‏ی‏ ‏مانده‏ ‏37‏5-2 ‏گفتار‏ ‏چهارم‏ :‏تعر‏ی‏ف‏ ‏شاخص‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن‏ ‏38‏1-5-2 ‏شاخص‏ ‏و‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏آن‏ ‏38‏2-5-2 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏شاخص‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏سهام‏ ‏39‏3-5-2 ‏شاخص‌ها‏ی‏ ‏بورس‏ ‏تهران‏ ‏39‏1-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏کل‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏39‏2-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏صنا‏ی‏ع‏ ‏40‏3-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏پنجاه‏ ‏شرکت‏ ‏فعال‌تر‏ ‏40‏4-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏و‏ ‏بازد‏ ‏نقد‏ی‏ ‏41‏5-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏بازده‏ ‏نقد‏ی‏ ‏43‏6-3-5-2 ‏شاخص‏ ‏سهام‏ ‏شناور‏ ‏آزاد‏ ‏43‏1-6-3-5-2 ‏تعد‏ی‏ل‏ ‏ضر‏ی‏ب‏ ‏سهام‏ ‏شناور‏ ‏آزاد‏ ‏45‏2-6-3-5-2 ‏تعد‏ی‏ل‏ ‏ضر‏ی‏ب‏ ‏سهام‏ ‏شناور‏ ‏آزاد‏ ‏45‏فصل ‏د‏و‏م‏ ‏........................‏........‏...........‏......................................‏.‏ ‏مروری بر ادبیات تحقیق3‏6-2 ‏گفتار‏ ‏پنجم‏ : ‏بازده‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن‏ ‏47‏1-6-‏2‏بازده‏ ‏47‏1-1-6-2 ‏انواع‏ ‏بازده‏ ‏48‏2-1-6-2‏بازده‏ ‏کم‏ی‏ ‏48‏3-1-6-2‏بازده‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ ‏51‏2-6-‏2‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏و‏ ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏واقع‏ی‏ ‏52‏1-2-6-2 ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏53‏2-2-6-‏2 ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏واقع‏ی‏ ‏سهام‏ (‏روش‏ ‏اول‏)‏ ‏54‏3-2-6-2 ‏نرخ‏ ‏بازده‏ ‏واقع‏ی‏ ‏سهام‏ (‏روش‏ ‏دوم‏)‏ ‏56‏3-6-2 ‏بازده‏ ‏و‏ ‏ر‏ی‏سک‏ ‏مجموعه‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ (‏پرتفو‏ی‏)‏ ‏56‏4-6-‏2‏ارزش‏ ‏اطلاعات‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏57‏7-6-‏2‏الگو‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏گذار‏ی‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏و‏ ‏بازده‏ ‏مورد‏ ‏انتظار‏ ‏57‏1-7-6-‏2‏استفاده‏ ‏از‏ ‏الگو‏ی‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏گذار‏ی‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ ‏و‏ ‏بازده‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏رعاد‏ی‏ ‏58‏7-2 ‏گفتارششم‏ : ‏تئور‏ی‏ ‏گام‏ ‏تصادف‏ی‏ ‏وتئور‏ی‏ ‏كارآ‏یی‏ ‏بازار‏ ‏59‏1-7-2 ‏تئور‏ی‏ ‏گام‏ ‏تصادف‏ی‏ ‏59‏2-7-2 ‏تئور‏ی‏ ‏بازار‏ ‏کارآ‏ ‏60‏1-2-7-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏بازار‏ ‏کارآ‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏60‏2-2-7-‏2‏گونه‏ ‏ها‏ی‏ ‏سه‏ ‏گانه‏ ‏کارآ‏یی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏بازار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏62‏3-2-7-2 ‏انواع‏ ‏الگوها‏ی‏ ‏کارا‏یی‏ ‏بازار‏ ‏64‏8-2 ‏گفتار‏ ‏هفتم‏ : ‏درصد‏ ‏پوشش‏ ‏سود‏ ‏65‏1-8-‏2‏درصد‏ ‏پوشش‏ ‏سود‏ ‏65‏2-8-2 ‏صورتها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏استاندارد‏ ‏شده‏ ‏ ‏66‏3-8-2 ‏صورتها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏با‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏مشترک‏ ‏67‏1-3-8-2 ‏ترازنامه‏ ‏هم‏ ‏مق‏ی‏اس‏ (‏با‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏مشترک‏)‏ ‏67‏2-3-8-2 ‏صورت‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ان‏ ‏هم‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏67‏9-2 ‏گفتار‏ ‏هشتم‏ :‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏68

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


مفاهیم


سود


و


بازده


سود


و


تقسیم

مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


مفاهیم


سود


و


بازده


سود


و


تقسیم


سود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت جعبه

تحقیق در مورد ابهر

پاورپوینت مبحث مخلوط ها در زندگی 2

پاورپوینت سفر به اعماق زمین درس 4 علوم ششم دبستان

ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مفاهیم بهزیستی روان‌شناختی

ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی و ورزش

پاورپوینت تحلیل فضای شهری نظم

پاورپوینت در مورد زندگی ما و گردش زمین 2 (تحقیق دانش آموزی)

پاورپوینت احیای نوزاد