دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود - ‏ ‏1 ‏2-1 ‏مقدمه‏ ‏16 ‏2-2‏گفتار‏ ‏نخست‏: ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏17 ‏2-2-1‏تعار...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 55 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏1‏2-1 ‏مقدمه‏ ‏16‏2-2‏گفتار‏ ‏نخست‏: ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏17‏2-2-1‏تعار‏ی‏ف‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏17‏2-2-2‏ماه‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏18‏2-2-3‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏18‏2-2-3-1 ‏استراتژ‏ی‏ ‏دارایی‏ ‏ها‏ی‏ ‏جار‏ی‏ ‏19‏2-2-4‏راهبردها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏21‏2-2-5 ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ی‏ ‏مطلوب‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏22‏2-2-6 ‏عوامل‏ ‏مؤثردرتع‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏23‏2-2-7 ‏فروش‏ ‏وسرمايه‏ ‏درگردش‏ ‏26‏2-3 ‏گفتار‏ ‏دوم‏:‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏27‏2-3-1‏اهم‏ی‏ت‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏27‏2-3-2‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏درمرحله‏ ‏عمل‏ ‏28‏2-4 ‏گفتارسوم‏:‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏درگردش‏ ‏29‏2-4-1 ‏دوره‏ ‏وصول‏ ‏مطالبات‏ ‏29‏2-4-1-1‏اهداف‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏حساب‏ ‏ها‏ی‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی‏ ‏32‏2-4-2 ‏دوره‏ ‏گردش‏ ‏موجود‏ی‏ ‏ها‏ ‏33‏2-4-2-1‏انواع‏ ‏موجود‏ی‏ ‏ها‏ ‏34‏2-4-2-2‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏موجود‏ی‏ ‏35‏2-4-3 ‏چرخه‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏36‏2-4-4 ‏دوره‏ ‏پرداخت‏ ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ ‏39‏2-5‏گفتارچهارم‏:‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏زمان‏ی‏ ‏سود‏ ‏39‏2-5-1‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏39‏2-5-2 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏40‏2-5-3 ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏43‏2-5-3-1‏معيارهاي‏ ‏خالص‏ ‏دارائي‏ ‏ها‏ ‏44‏2-5-3-2 ‏معيارهاي‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏اقلام‏ ‏تعهدي‏ ‏44‏2-5-3-3 ‏معيارهاي‏ ‏رابطه‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏بازده‏ ‏سهام‏ ‏45‏2-5-4 ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏زماني‏ ‏سود‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏معياري‏ ‏از‏ ‏محافظه‏ ‏کاري‏ ‏46‏2-5-5 ‏پ‏ی‏امدها‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏47‏2-6‏گفتارپنجم‏: ‏هموارساز‏ی‏ ‏سود‏ ‏48‏ ‏1‏2-6-1 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏هموارساز‏ی‏ ‏سود‏ ‏48‏2‏-6-2 ‏انواع‏ ‏هموار‏ ‏ساز‏ی‏ ‏سود‏ ‏48‏2-6-2-1‏سود‏ ‏هموار‏ ‏طبيعي‏ ‏48‏2-6-2-2‏هموارسازي‏ ‏واقعي‏ ‏49‏2-6-2-3‏هموارسازي‏ ‏مصنوعي‏ ‏49‏2-6-3 ‏هموارساز‏ی‏ ‏ازطر‏ی‏ق‏ ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏50‏2-6-4 ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ی‏ ‏هموار‏ ‏ساز‏ی‏ ‏51‏2-6- 5 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏"‏آناند‏ ‏موهان‏ ‏جول‏" ‏و‏" ‏آنجان‏ ‏و‏ی‏ . ‏تاگور‏"‏ ‏51‏2-6-6 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ " ‏داس‏ ‏چر‏" ‏و‏ "‏مالکوم‏"‏ ‏51‏2-6-7 ‏مدل‏ "‏روزن‏ ‏بوم‏" ‏،‏ "‏ون‏ ‏درگوت‏" ‏و‏" ‏مرتنز‏"‏ ‏52‏2-6-8 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ "‏م‏ی‏لک‏" ‏و‏ "‏ج‏ی‏اکوم‏ی‏نو‏"‏ ‏53‏2-7 ‏گفتار‏ ‏ششم‏ :‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏55‏2-7-1‏پیشینه‏ ‏داخل‏ی‏ ‏55‏2-7-2 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏خارج‏ی‏ ‏60‏ ‏1‏2‏-‏1‏ مقدمه‏ ‏ز‏مانی که شرکت به فعالیت های عملیاتی می پردازد‏،‏ باید تعادل بین نقدینگی و ‏سوددهی را حفظ کند. نقدینگی پیش شرطی است که تضمین می کند، شرکت قادر به برآورده کردن الزامات می باشد ودرواقع از یک جریان دائمی در زمینه ادامه کار فعالیت شرکت خبر می دهد. نقدینگی وسودآوری دو موضوع مهم مورد توجه خاص اندیشمندان ومجریان مدیریت مالی شرکت ها است. در تبیین جایگاه هرکدام گفته می شود که اگر شرکتی سودآور نباشد مریض است ولی اگرنقدینگی نداشته باشد در حال مرگ است. از نظر بسیاری از آکادمیسین ها دو ‏بخش اصلی که می تواندمنجر به سوددهی شرکت ها شود یکی ساختار سرمایه ودیگری مدیریت سرمایه در گردش است که این دو مورد دربسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود دستخوش تغییرات قرارگرفته است. ‏به دلیل اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک وسوددهی شرکت، ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دیلوف‏،‏2003) - Diloof‏2003،.‏اسمیت ‏-Esmit‏ معتقد است مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری و ریسک شرکت ها و در نتیجه برارزش شرکت تأثیر وافری دارد. درواقع مدیریت سرمایه در گردش را می توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا کرد. ‏چراکه تصمیم درباره افزایش سود شرکت منجر به افزایش ریسک و درمقابل تصمیم درباره کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می شود.‏در این فصل مبانی نظری پژوهش وپیشینه آن در قالب گفتارهای زیر بیان می شود:‏گفتارنخست: سرمایه درگردش‏گفتاردوم:مدیریت سرمایه درگردش

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود


مبانی نظری و پیشینه مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود


دانلود مبانی نظری و پیشینه مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود


مبانی


نظری


و


پیشینه


مدیریت


سرمایه


در


گردش


و


عدم

مبانی


نظری


و


پیشینه


مدیریت


سرمایه


در


گردش


و


عدم


تقارن


زمانی


سود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کنترل عفونت بیمارستانی

پاورپوینت معماری اسلامی

مبانی نظری نشاط اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سيستم مديريت دانش

پاورپوینت معرفی استان کردستان

پاورپوینت درس 11 جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری

پاورپوینت حسابرسي

پاورپوینت پژوهش عملیاتی

تحقیق در مورد هیبریدها 20 ص

پروژه استاتيك 20ص