دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه مسوؤليت اجتماعي شرکت ها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 60 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- ‏مقدمه ‏10‏2-2 ‏تعر‏ي‏ف‏ ‏هدف 13‏2-3 ‏مدل‏ ‏کارت‏ ‏امت‏ي‏از‏ي‏ ‏متوازن‏ BSC‏............................................................................................................ ‏14‏2-4-‏ تعريف ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏شرکتها ‏15‏2-4-1-‏مفهوم ‏مس‏وؤ‏ليت ‏اجتماعي ‏202‏-4--2‏ ‏مباني ‏فلسفي ‏ديدگاه ‏هاي ‏مس‏وؤ‏ليت ‏اجتماعي ‏23‏2-4-2-1 ‏ديدگاه ‏كلاسيك ‏23‏2-4-2-2 ‏ديدگاه ‏عمومي ‏25‏2-4-2-3 ‏ديدگاه ‏اسلامي ‏25‏ ‏2-4-3- ‏ابعاد ‏مس‏وؤ‏ليت ‏اجتماعي ‏26‏2-4-3-1-‏بعد‏ ‏ا‏قتصادي ‏26‏2-4-3-2-‏بعد ‏قانوني ‏26‏2-4-3-3-‏بعد ‏اخلاقي ‏26‏2-4-3-4- ‏بعد ‏عمومي ‏و ‏ملي ‏27‏2-4-4 - ‏رهيافت ‏هاي ‏مس‏وؤ‏ليت ‏اجتماعي ‏27‏2-4-5- ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏پذ‏ي‏ر‏ي‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏فعال‏ي‏تها‏ي‏ ‏بشر‏ ‏دوستانه ‏0‏3‏2-4-6- ‏دلا‏ي‏ل‏ ‏مخالفان‏ ‏و‏ ‏موافقان‏ ‏مس‏وؤ‏ليت ‏اجتماعي ‏31‏2-4-7 ‏سازمان‏ ‏ها‏ي‏ ‏ب‏ي‏ن‏ ‏الملل‏ي‏ ‏فعال‏ ‏در‏ ‏ترو‏ي‏ج‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي ‏33‏2-4-8‏- ‏را‏ي‏ج‏ ‏تر‏ي‏ن‏ ‏مدل‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏شرکت‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ي‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه ‏37‏2-4-8-1 ‏مدل‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏کارول ‏39‏2-4-8- ‏2 ‏مدل‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏لانتوس ‏41‏2-4-9 ‏مزا‏ي‏ا‏ي‏ ‏اجرا‏ي‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏برا‏ي‏ ‏شرکتها‏.............................................................................................. ‏42‏2-4-10 ‏مزا‏ي‏ا‏ي‏ ‏اجرا‏ي‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏برا‏ي‏ ‏ارتقاء‏ ‏ک‏ي‏ف‏ي‏ت‏ ‏زندگ‏ي‏ ‏ن‏ي‏ازمندان ‏43‏2-4-11 ‏موانع‏ ‏و‏ ‏محدود‏ي‏ت‏ ‏ها‏ ‏ي‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏اجرا‏ي‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي ‏43‏2-4-12 ‏نقش‏ ‏دولت‏ ‏در‏ ‏اجرا‏ي‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏شرکت‏ ‏ها ‏45‏2-4‏-13 ‏نقش‏ ‏بخش‏ ‏خصوص‏ي‏ ‏در‏ ‏اجرا‏ي‏ ‏مس‏وؤ‏ل‏ي‏ت‏ ‏اجتماع‏ي‏ ‏وکاهش‏ ‏فقر ‏50‏2‏-4‏-13-1 ‏مدل‏ ‏تجار‏ي‏ ‏بازرگان‏ي ‏51‏2-4‏-13-2 ‏مدل‏ ‏انتها‏ي‏ ‏هرم ‏52‏2-4‏-13-3 ‏مدل‏ ‏تجار‏ي‏ ‏اجتماع‏ي ‏53‏2-5‏ - ‏تعر‏ي‏ف‏ ‏سازمان‏ ‏بهز‏ي‏ست‏ي ‏54‏2-5‏-1‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏سازمان‏ ‏بهز‏ي‏ست‏ي ‏54‏2-5‏-2-‏تار‏ي‏خچه‏ ‏سازمان‏ ‏بهز‏ي‏ست‏ي‏ ‏کشور ‏54‏2-5‏-3-‏ارزش‌ها‏ي‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏سازمان‏ ‏بهز‏ي‏ست‏ي ‏57‏2-5‏-3-2 ‏ارزش‌ها‏ي‏ ‏خاص‏ ‏سازمان‏ي‏ : ‏57‏2-5‏-4 ‏اهداف‏ ‏راهبرد‏ي‏ ‏سازمان‏ ‏بهز‏ي‏ست‏ي‏ ‏کشور ‏58‏2-6‏-‏پ‏ي‏ش‏ي‏نه‏ ‏پژوهش ‏59‏2-6‏-‏1 ‏مطالعات‏ ‏داخل‏ي ‏59‏2-6‏-2 ‏مطالعات‏ ‏خارج‏ي ‏62‏2-7‏ ‏خلاصه‏ ‏مطالب‏ ‏فصل ‏65‏2-1- مقدمه:‏امروزه سازمانها در زمينه هاي گوناگون تحت فشار شديد براي جلب اعتماد عمومي و حفظ رقابت در بازار جهاني قرار دارند.رسوايي هاي اخير تجاري موجب خدشه دار شدن وجهه عمومي سازمانهاي خصوصي و افزايش توقع پاسخگويي به عموم، شفافيت و درستکاري شده است.‏ ‏(واداک‏.Waddock ‏ 1-‏ ،2002،133 )‏به نظر مي رسد سازمانهاي خصوصي با رقابتي براي دستيابي به اين اصول در کنار سودبخشي مالي و حفظ ابتکار روبرو هستند.در چند سال گذشته پاسخگويي به خواسته هاي سهامداران و نيز سعي در ارتقاي ارزش هاي اجتماعي تناقض پيچيده اي است که سازمانهاي تجاري متعهد درزمينه هاي مختلف با آن درگيرند.‏ ‏(جمالي،2007).‏گسترش و توسعه روز افزون موسسات و سازمانهاي مختلف صنعتي، بازرگاني و افزايش شديد رقابت ميان آنان باعث گرديده که سازمانهاي فوق براي ادامه بقاء خود تنها به سود و منافع سازمان خود بيانديشندو براي نائل شدن به اين هدف از هر عملي کوتاهي نکنند.‏در حالي که هر تصميم و حرکت به ظاهر کوچکي که در يکي از بخشها رخ دهد صرفنظر از تاثيرات مستقيم آن در بخش مورد نظر بتدريج موجب تاثيرات مستقيم و غير مستقيم پنهان و آشکار و ملموس و غير ملموس در تمامي ديگر بخشهاي جامعه شده و يک سلسله کنش و واکنشهاي مداوم را در تمامي سطوح و لايه هاي جامعه بوجود مي آورد و اين تاثيرات حتي ممکن است سالها به طول بيانجامد ولي به طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت.‏از سويي افزايش نگراني هاي عمومي براي محيط طبيعي، احترام به حقوق انساني و نيز جنبه هاي اخلاقي تجارت و ساير موضوعات اجتماعي موجب افزايش رقابت در تجارت مي شود(ميساني1-Misani‏. ‏،2009)، که با توجه به تمايل شرکت ها به افزايش شهرت، انگيزه تغير در رويکرد تجاري در آن ها به وجود مي آيد.(اوتوبانجو واولفمي2-Otubanjo,Amaeshi and Olufemi.‏ ،2008) به علاوه اگر شرکت ها بخواهند دسترسي نامحدودي به بازار داشته باشند و به طور جهاني مورد توجه قرار گيرند؛ بايد مطابق با استانداردهاي اجتماعي و محيطي بين المللي عمل کنند که فراتر از قوانين هر کشور است (اونگ 3- Ong.‏،2008).‏ايجاد مصالحه و ايجاد تعادل ميان خواسته هاي سهامداران و جامعه موضوعي است که در چارچوب کاري مسوؤليت اجتماعي شرکت تعريف مي شودو به رابطه ميان تجارت و جامعه کمک مي کند (اسنايدر‏.Snider et al‏ -45- Luetkenhorst.‏،2003،176).هرچند تعريف دقيقي از مسوؤليت اجتماعي شرکت وجود ندارد، عموما به طريقه اي از تجارت و نيز خلق

مبانی نظری و پیشینه مسوؤليت اجتماعي شرکت ها


مبانی نظری و پیشینه مسوؤليت اجتماعي شرکت ها


دانلود مبانی نظری و پیشینه مسوؤليت اجتماعي شرکت ها


مبانی


نظری


و


پیشینه


مسوؤليت


اجتماعي


شرکت


ها


مبانی


نظری


پیشینه


مسوؤليت


اجتماعي


شرکتمبانی


نظری


و


پیشینه


مسوؤليت


اجتماعي


شرکت


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت توسعه پایدار بخش ساختمان با حفظ منابع انرژی

دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق کسرها ریاضی ششم

تحقیق در مورد آمار بيسوادي درايران

تحقیق در مورد ارنست رادرفورد 5ص

پاورپوینت مغز و نخاع

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی واثربخشی مهارتهای زندگی وارتباطی

پاورپوینت زندگینامه ی امام هادی (ع)

بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش (پروژه كارآموزي) 116 ص

تحقیق در مورد سوسياليست هاي تخيلي

پاورپوینت کمپین ویژه تانوما با شرایط ویژه