دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری - ‏2-1- ‏بررس‏ی‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏: ‏15 ‏2-2- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏: ‏22 ‏2-2-1- ‏توسعه...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 57 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1- ‏بررس‏ی‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏: ‏15‏2-2- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏: ‏22‏2-2-1- ‏توسعه‏: ‏22‏2-2-2- ‏مفهوم‏ ‏توسعه‏: ‏23‏2-2-3- ‏س‏ی‏ر ‏تار‏ی‏خي ‏مفهوم ‏توسعه‏: ‏25‏2-2-4- ‏توسعه‏ ‏از ‏منظر ‏صاحب ‏نظران‏: ‏27‏2-2-4-1- ‏رستو‏: ‏27‏2-2-4-2- ‏دادل‏ی ‏س‏ی‏رز‏: ‏27‏2-2-4-3- ‏ما‏ی‏کل ‏تودارو‏: ‏28‏2-2-5- ‏توسعه‏ ‏شهر‏ی‏: ‏29‏2-3- ‏مشارکت‏: ‏30‏2-3-1- ‏مفهوم ‏و ‏معناي ‏مشاركت ‏30‏2-3-2- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏مشارکت‏: ‏33‏2-3-3- ‏طبقه ‏بندي ‏الگو ‏هاي ‏مشاركت‏: ‏37‏2-3-4- ‏سطوح ‏و ‏تكنيك ‏هاي ‏مشاركت ‏41‏2-3-5- ‏مراحل ‏مشاركت ‏43‏2-3-6- ‏اشكال ‏مشاركت: ‏44‏2-3-7- ‏گونه ‏هاي ‏مشاركت ‏شهروندان‏: ‏46‏2-3-8- ‏مراحل ‏تحول ‏تاريخي ‏مشاركت ‏49‏2-3-9- ‏الگوهاي ‏مشاركتي ‏تجربه ‏شده ‏در ‏دو ‏دهه ‏اخير ‏50‏2-3-10- ‏مزا‏ی‏ا‏ی ‏مشارکت ‏52‏2-3-11- ‏موانع ‏مشارکت‏: ‏53‏2-3-12- ‏ابعاد‏ ‏نظر‏ی‏ ‏مشارکت‏: ‏55‏2-3-12-1- ‏پارادا‏ی‏م ‏واقع‏ی‏ت ‏اجتماع‏ی‏: ‏55‏2-3-12-2- ‏پارادا‏ی‏م ‏تعر‏ی‏ف ‏اجتماع‏ی‏: ‏56‏2-3-12-3- ‏پارادا‏ی‏م ‏رفتار ‏اجتماع‏ی‏: ‏56‏2-3-12-3- ‏پارادا‏ی‏م ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏: ‏57‏2-3- 13- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مشارکت‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏: ‏58‏2-3-13-1- ‏نظر‏ی‏ه ‏هانت‏ی‏گتون ‏ونلسون‏: ‏58‏2-3-13-2- ‏نظر‏ی‏ه ‏مشاركتي ‏جان ‏ترنر‏: ‏59‏2-3-13-3- ‏نظر‏ی‏ه ‏مشاركتي ‏ج‏ی‏مز ‏م‏ی‏جلي‏: ‏61‏2-3-13-4- ‏نظر‏ی‏ه ‏مشاركتي ‏اسكات ‏د‏ی‏و‏ی‏د ‏سون‏: ‏62‏2-3-13-5- ‏نظر‏ی‏ه ‏مشاركتي ‏د‏ی‏و‏ی‏د ‏در‏ی‏سكل‏: ‏63‏2-3-14- ‏ﻣﺸﺎ‏ر‏ﮐﺖ‏ ‏ﻣﺮ‏د‏ﻣﯽ‏ ‏در‏ ‏ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‏ ‏ر‏ﯾﺰ‏ي‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏ﺷﻬﺮی‏: ‏64‏2-3-15- ‏جمع‏ ‏بند‏ی‏: ‏68‏2-3-16- ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏: ‏69‏در پیشینه تحقیق ابتدا به بررسی برخی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد مطالعه در ادامه مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار می‏‏گیرد.‏2-1- بررسی تحقیقات انجام شده:‏- ‏بررسي ‏نقش ‏مشاركت ‏ش‏هر‏وندان ‏در ‏مدیریت ‏ش‏هر‏ي ‏با ‏تاكید ‏برطرح ‏مدیریت ‏محل‏ه ‏اي ‏(‏مطالع‏ه ‏موردي ‏محل‏ه ‏قل‏ه‏ك ‏ناحی‏ه ‏٥ ‏منطق‏ه ‏٣ ‏ش‏ه‏رداري ‏ت‏ه‏ران‏) عنوان تحقیق غلامعلی پور و راشین بصیری است که در اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای ارائه گردیده است. ‏این ‏تحقیق ‏با ‏هدف ‏بررسي ‏میزان‏ ‏تمایل ‏و ‏مشاركت ‏ش‏ه‏روندان ‏در ‏اداره ‏امور ‏محل‏ه ‏قل‏ه‏ك ‏و ‏انجام ‏فعالیت ‏ها‏ي ‏مختلف ‏فرهنگي، ‏اجتماعي ‏و‏ ‏رفا‏هی ‏تدوین ‏گردیده ‏تا ‏با ‏استفاده ‏از ‏نتایج ‏بدست ‏آمده ‏بتوان ‏را‏هک‏ار‏ها‏ي ‏مناسب ‏براي ‏تحقق ‏یافتن ‏این‏ ‏امر ‏در ‏راستاي ‏مدیریت ‏محل‏ها‏ي ‏را ‏بكار ‏بس‏ت. ‏با ‏ب‏ه‏ره ‏گیري ‏از ‏پرسشنام‏ه ه‏ا‏ی‏ي ‏ك‏ه ‏شامل ‏١٨ ‏سوال ‏مي‏ ‏باشد ‏مشخص شد که ‏میزان ‏اتفاق ‏نظر‏ ‏افراد ‏در ‏ایجاد‏ ه‏ویت ‏بخشي، ‏حفظ ‏زیبا ‏سازي ‏و ‏آثار ‏قدیمي ‏محل‏ه ‏قل‏ه‏ك ‏و ‏تأثیر ‏در ‏كا‏ه‏ش ‏آسیب‏ ه‏اي‏ ‏اجتماعي ‏و ‏ارتباط ‏متقابل ‏بین ‏ش‏ه‏رداري ‏و ‏ساكنین ‏و ‏ه‏مچنین ‏تمایل ‏ساكنین ‏قل‏ه‏ك ‏در ‏عضویت ‏در‏ ‏كارگرو‏هه‏ا ‏بررسي ‏شده ‏است‏ (غلامعلی پور و راشین بصیری، 1387: 87).‏- ‏تحلیلی ‏بر ‏سنجش ‏عوامل ‏موثر ‏بر ‏مشارکت ‏ش‏ه‏روندان ‏در ‏مدیریت ‏شه‏ری‏: ‏(‏مطالع‏ه ‏موردی، ‏منطق‏ه ‏۴‏ ‏شه‏ر ‏تبریز‏) توسط ‏مسعود ‏تقوایی ‏، ‏رسول ‏بابا ‏نسب ‏، ‏چمران ‏موسوی‏ انجام گرفته است. این ‏تحقیق ‏با ‏هد‏ف ‏تحلیل ‏سنجش ‏عوامل ‏موثر ‏بر ‏مشارکت ‏شه‏روندان ‏در ‏مدیریت ‏شه‏ری ‏و ‏بر ‏اساس‏ ‏یافت‏ه ها ‏و ‏نتایج ‏یک ‏بررسی ‏میدانی ‏از ‏منط‏قه ‏۴ ‏ش‏هر ‏تبریز ‏ت‏هیه ‏شده ‏است.‏ ‏روش ‏جمع ‏آ‏وری ‏اطلاعات‏ ‏بر ‏مبنای ‏کتابخان‏ه ‏ای، ‏اسنادی ‏ونیز ‏میدانی ‏(‏پرسشنام‏ه ‏ای‏) ‏و ‏نوع ‏تحقیق ‏کاربردی – ‏توس‏عه ‏ای ‏و‏ ‏روش ‏مطال‏عه ‏اسنادی- ‏تحلیلی ‏وپیمایشی ‏بوده ‏است‏. ‏برای ‏تجز‏یه ‏وتحلیل ‏داد‏ه ها ‏از ‏نرم ‏افزار‏ spss‏ ‏استفاده ‏شده ‏است. ‏روش‏ها‏ی ‏آماری ‏مورد ‏استفاده ‏در ‏این ‏تحقیق ‏کندال، ‏رگرسیون ‏چند ‏متغیره‏ ‏واسپیرمن ‏است‏. ‏ودر ‏ن‏ها‏یت ‏، ‏از ‏این ‏پژو‏هش ‏نتایج ‏زیر ‏بدست ‏آمده ‏است:

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری


مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری


دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری


مبانی


نظری


و


پیشینه


نقش


مشارکتهای


مردمی


در


توسعه


شهری


مبانی


نظری


پیشینه


مشارکت
مبانی


نظری


و


پیشینه


نقش


مشارکتهای


مردمی


در


توسعه


شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی

پاورپوینت زمین پویا

مبانی وپیشینه نظری جهت‌گیری مذهبی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نگرش ها و انتظارات جنسی،آموزش و مفاهیم تربیت جنسي

پاورپوینت در مورد حسابداري داراييهاي نامشهود(استانداردهای حسابداري )

تحقیق در مورد کیفیت و آزمایشهای جوشکاری مقاومتی

پاورپوینت كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي و داروئي در بیماریهای تخصصی

پاورپوینت نماز

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

پاورپوینت در مورد اثر مواد زايد اكسيژنخواه برروي رودخانه‌ها