دانلود رایگان


پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش - ‏ ‏مقدمه ‏صنعت براي بهبود مديريت پژوهش خود نيازمند جذب نتايج تحقيق است. (Dearing,Kurzeja,2007‏ ) ‏تحقيقات سازمان ياف...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 86 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مقدمه‏صنعت براي بهبود مديريت پژوهش خود نيازمند جذب نتايج تحقيق است. (Dearing,Kurzeja,2007‏ ) ‏تحقيقات سازمان يافته موتور پيشرفت همه جوامع امروزي است آنان كه از منظر اقتصادي به تحقيقات مي‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدين حقيقت توجه دارند كه به ازاي هر ریال سرمايه‌گذاري تحقيقاتي مي‌توان به طور متوسط 30 ريال برداشت كرد، كه اين بازدهي از كمتر سرمايه گذاري ديگري انتظار مي‌رود. همين است كه سهم هزينه‌هاي تحقيقاتي از درآمد ناخالص ملي، در همه كشورها روبه رشد دارد و حتي بنگاههاي خصوصي هوشمند نيز پيوسته هواي آن دارند كه بر سرمايه‌گذاري تحقيقاتي خود بيفزايند و گوي سبقت را در اين ميدان از همگنان بربايند.‏مديريت يك سازمان تحقيق و توسعه، تا حد زيادي، هنر منسجم سازي تلاشهاي گوناگون آنهايي است كه در سازمان مشغول به كارند. گذشته از آن، مدير بايد ضمن دست و پنجه نرم كردن با عدم قطعيت ذاتي يك سازمان تحقيق و توسعه، به كارها نظم بدهد، هدفگذاري كند و آينده‌نگر باشد. با در نظر گرفتن نقش سهم تحقيق و توسعه در شكوفايي اقتصادي كشور، در سوددهي يك سازمان تجاري، در اثر بخشي يك مؤسسه تكنولوژي ‏–‏ پايه دولتي و نيز با سرمايه‌گذاري عظيمي كه كشورها در فعاليتهاي تحقيقاتي انجام مي‌دهند. مديريت تحقيق و توسعه مي‌تواند پيامدهاي عميق و دامنه‌داري داشته باشد هر كشوري براي تداوم رشد اقتصادي خود، ايجاد دفاع ملي قدرتمند باهزينة قابل تأمين و نيز براي داشتن جايگاهي بيشتر و در جامعة بين‌المللي، بايد از يك سياست علمي / تحقيقاتي و مديريتي اثر بخشي و پر بنيه‌اي برخوردار باشد.(جين، ترايانديس، 1381، ص 3).‏تحقيق و توسعه‏تحقيق عبارت است از جستجو و پژوهش جامع، جدي و با پشتكار جهت كسب دانش كامل نسبت به مجهولات و موضوعات تحقيقاتي(جواهري 1375، ص 282).‏تحقيق يا پژوهش، كاوش علمي در پي كشف و به كارگيري قوانين طبيعي، حقايق، روشها و فنون نوين است(laperes,graw,1978,p.1354‏).‏واژه ‏پژوهش هم پژوهشهاي پايه و هم تحقيقات كاربردي، مطالعات و بررسيهاي كانونمند و قانونمند، متمركز و منتظم، را در برمي‏ ‏گيرد كه در جهت دانش و درك علمي جامعتر از پديده و موضوع مورد مطالعه، هدايت مي گردد(1974,p.17‏).‏تحقيق و توسعه كشف دانش جديد درباره محصولات، فرآيندها و خدمات و به كارگيري دانش براي ايجاد محصولات، فرآيندها و خدمات جديد و توسعه يافته است كه نيازهاي بازار را پوشش دهي مي‌نمايد (فدائي منش، كومار، 1386، ص 17).‏سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تحقيق و توسعه را چنين تعريف مي‌كند:‏كار اخلاقي كه بر پايه‌اي نظام يافته انجام مي‌شود تا گنجينة دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع كاربردهاي جديد مورد بهره‌برداري قرار گيرد. (جين، ترايادنس، 1381، ص11).‏طبقه بندي تحقيق‏بنياد ملي علوم (آمريكا)، تحقيق را به صورت زير طبقه‌بندي مي‌كند:‏تحقيق پايه ‏تحقيق كاربردي‏تحقيق توسعه‌اي (جين، ترايانديس، 1381، ص 10).‏تحقيق پايه‏پژوهشهاي پايه يا تحقيقات محض، شامل مطالعات و بررسيهاي بنيادي،نظري و يا تجربي است كه دانش علمي را پيش برده و به آن توسعه مي بخشد، ليكن كاربرد علمي بي درنگ و بلاواسطه نتايج را مستقيماً مطمح نظر قرار نمي دهد(Graw,p156‏).‏هدف تحقيق پايه درك يا دانشي عميق‌تر دربارة موضع مورد مطالعه است نه كاربرد عملي آن. بنياد ملي علوم، با در نظر گرفتن اهداف صنعت، اين تعريف را اصلاح نموده، اشاره مي‌كند كه تحقيق پايه، آن بخش از دانش علمي را پيش مي‌برد كه اهداف مشخص تجاري ندارد، هر چند ممكن است اين تحقيقات در حوزة علائق فعلي يا آتي سازمان تحقيق كننده قرار داشته باشد(Graw,p156‏).‏اين نوع تحقيقات در راستاي افزايش دانش بشر نسبت به مجهولات و شناخت حقايق انجام مي‌گيرد و هنگامي كه هدف اساسي شخص محقق دستيابي دانش جامع و درك حقايق در خصوص موضوع مورد مطالعه بدون تأكيد بر كاربرد موضوع علمي مي‌باشد صورت مي‌پذيرد (جواهري، 1375، صص 282، 284).‏سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نشريه خود تحت عنوان «سنجش فعاليتهاي علمي و فني» تحقيق پايه را اينگونه تعريف مي‌كند:‏تحقيق پايه، تحقيق بكر و اصيلي است كه به منظور كسب دانش نوين يا درك علمي تازه، انجام مي‌شود. اين نوع تحقيق اساساً هيچگونه هدف يا كاربرد عملي خاصي را دنبال نمي‌كند. تحقيق پايه، بر كلي بودن راه حل يا مفهوم تأكيد دارد. تحقيق پايه محض، به نبوغ ذاتي محقق بستگي دارد، در حالي كه تحقيق پايه جهت‌دار به وسيلة سازماني كه محقق در آن مشغول به كار است و در مسير كلي موضوع مورد علاقة سازمان، هدايت مي‌شود. تمايز اخير ميان دو نوع تحقيق بنيادي، جالب و در عين حال براي تميز دادن بين تحقيق بنيادي تحت نظارت بخش خصوصي و بخش دولتي نيز مفيد است. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11).‏تحقيق كاربردي‏تحقيقات كاربردي، پژوهشهايي را شامل مي شود كه در جهت استفاده و به كارگيري دانش حاصل از نتايج پايه، مي كوشد موقعيتي را پديد آورد كه بتواند در خدمت مقاصد عملي و اهداف بهره جويانه كار كند(Graw,p94‏) بنابراين، پژوهشهاي كاربردي به سوي كاربرد عملي علم و دانش سمت گيري مي نمايد و براي بنگاه هاي صنعتي و تجاري، مفهوم كشف و انكشاف دانش عملي نوين را با اهداف ويژه بازرگاني، از نظر فرآورده ها و فرايندها، مستفاد مي دارد(Graw,p17‏)‏اين نوع تحقيقات كه عموماً براساس تحقيقات پايه‌اي انجام مي‌گيرد كاربرد نتايج پژوهشهاي پايه‌اي را دنبال مي‌كند. (جواهري، 1375، ص 284)‏سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نشريه خود «سنجش فعاليتهاي علمي و فني» تحقيق كاربردي را اينگونه بيان مي‌كند:‏تحقيق كاربردي نيز تحقيقي بكر است كه به منظور حصول دانش علمي و يا فني انجام مي‌شود، ليكن سمت و سوي آن از همان آغاز در جهت هدف يا مقصد معيني است. تحقيق كاربردي، ايده‌ها را به عمل تبديل مي‌كند. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11)‏تحقيق توسعه‌اي‏تحقيق توسعه اي عبارت است از كاربرد نظام‌مند دانش يا مفاهيم حاصل از تحقيق، در جهت توليد مواد، وسايل،‌ نظامها يا روشهاي سودمند، از جمله طراحي و توليد نمونه‌هاي نيمه صنعتي و فرآيندها. (جين، ترايانديس، 1381، ص 11)‏كوشش در خصوص استفاده از ايده‌هاي جديد و اصول و تكنولوژي منتج از تحقيقات در توليد محصولات جديد، بهبود كيفي و اقتصادي محصول توليدي يا بهبود مواد، سيستم‌ها، روشها و فرآيندها، توسعه نام دارد و از جمله آثار آن در يك مجموعه صنعتي افزايش كارايي و افزايش بهره‌وري توليد، بهينه سازي محصولات، ارائه محصولات جديد و پيشنهاد روشهاي كنترل كيفيت و طراحي پيشرفته مي‌باشد (جواهري، 1375، ص 284).‏سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در نشريه خود تحت عنوان سنجش فعاليتهاي علمي و فني تحقيق توسعه‌اي را اينگونه بيان كرده است:

پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش


پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش


دانلود پیشینه تحقیق مدیریت پژوهش


پیشینه


تحقیق


مدیریت


پژوهش


پیشینه


تحقیق


مدیریت


پژوهشپیشینه


تحقیق


مدیریت


پژوهش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز

دانلود پاورپوینت سکه طلا درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی مفاهیم و مدلهای رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش

ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

پاورپوینت سفارشهای عمومی برا ی تغذیه در ماه مبارک رمضان

مبانی نظری و پیشینه چرخه سيستم مديريت دانش

گزارشات كارآموزي وكالت 343 ص

پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)