دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اشتغال در بخش کشاورزی و تئوری رفتار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 24 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏پیشینه تحقیق‏دانستن و همکاران1-Dunstan‏(2013) ‏برای شناسایی ‏عوامل مؤثر بر‏ ‏آینده‏ ‏و انتظارات شغل کارکنان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده نموده، نتایج حاکی از آن بود که ‏نگرش،‏ ‏هنجار‏ ‏ذهنی‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏رفتاری‏ ‏درک شده‏ قادرند 76% ‏از واریانس تمایل بر آینده شغلی کارکنان را پیش بینی کند. همچنین ‏یزدان‏‌‏پناه و همکاران (2011) در مطالعه‏‌‏ای به بررسی رفتار و تمایلات رفتاری کارکنان سازمان‏‌‏های جهاد کشاورزی نسبت به حفاظت آب، از تئوری تکامل ‏‌‏یافته رفتار برنامه‏‌‏ریزی شده استفاده نموده، متغیرهای هنجار اخلاقی، مفهوم خود، درک از ریسک و اسطوره‏‌‏های ذهنی به عنوان متغیرهای اضافی به ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ‏اضافه شده است. نتایج نشان داد، ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده‏ قادر به پیش‏‌‏بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‏‌‏باشد. همچنین متغیرهای هنجار اخلاقی، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی قادرند 64 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‏‌‏بینی کنند. آن دسته از کارکنانی که درک و تعهد بیشتری در رابطه‏‌‏ با حفاظت آب احساس می‏‌‏کرده‏‌‏اند، تمایلات رفتاری بیشتری برای درگیر شدن در چنین فعالیت‏‌‏هایی از خود نشان داده‏‌‏اند. ‏هیدی و وایت2-Hyde & White‏ (2013) در مطالعه ای ‏به بررسی تمایلات رفتاری جوانان، ‏برای پیوستن مغز استخوان‏ ‏رجیستری‏ ‏دهنده‏ از تئوری تکامل ‏‌‏یافته رفتار برنامه‏‌‏ریزی شده استفاده نموده‏، ‏متغیرهای هنجار اخلاقی و مفهوم خود به عنوان متغیرهای اضافی به ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ‏اضافه شده است. نتایج نشان داد، ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده‏ قادر به پیش‏‌‏بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‏‌‏باشد.‏ ‏همچنین متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی و هویت قادرند 2/67 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‏‌‏بینی کنند‏.‏ ‏ساترلند (2011) در یک تحقیق کیفی 12 کشاورز در انگلستان را برای شناسایی گروهی از کشاورزان که کشاورزی خود را به عنوان"کشاورزی ارگانیک" یا "کشاورزی نیمه ارگانیگ" تعریف می‏‌‏کنند، مورد بررسی قرار داد. برای این منظور تئوری رفتار برنامه‏‌‏ریزی شده به عنوان چارچوب بکار گرفته شد و این تئوری را به عنوان یک چارچوب مفهومی محکم برای تحقیقات کمی و کیفی جهت شناسایی اهداف تصمیم‏‌‏گیری استراتژیک معرفی می‏‌‏کند. محقق در این پژوهش علاوه بر ساز‏‌‏های اصلی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک‏‌‏شده) سازه‏‌‏ی "مفهوم خود" را نیز به تئوری اضافه کرده است.‏ همچنین زلوگر و همکاران1-Zellowger‏(2010) نیز در مطالعه ای با عنوان تمایلات انتخاب شغلی دانشجویان با توجه به خاستگاه اقتصادی اقدام به استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی نموده، نتایج حاکی از آن بود که تمایلات شغلی دانشجویان به میزان خودکارآمدی و انگیزه استقلال آن ها بستگی دارد. همچنین سطوح بالای کنترل رفتاری درک شده با تمایل شغلی به استخدام ارتباط دارد.‏رحمانیان کوشکی و همکاران(1391) در مطالعه ای با عنوان بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نشان داد خودکارآمدی، هنجار ذهنی و حمایت خانواده رابطه مثبت و معنی داری با تمایل به کارآفرینی دانشجویان دارد. یار‏محمدی و همکاران(1390‏) در یک تحقیق با عنوان بررسي ‏عوامل ‏پيش ‏بيني ‏كننده ‏رفتار ‏دانش ‏آموزان ‏دبيرستاني ‏اصفهان ‏در ‏خصوص ‏مصرف‏ ‏فست ‏فود ‏با ‏استفاده ‏از ‏تئوري ‏رفتار ‏برنامه ريزي ‏شده‏ بیان می دارند که ‏سازه ‏هاي ‏تئوري ‏رفتار ‏برنامه ‏ريزي نگرش، هنجارذهنی و ‏كنترل ‏رفتاري ‏درك شده ‏با ‏هم ‏توانسته ‏بودند ‏7/25 ‏درصد از ‏تمایل‏ ‏را ‏پيش بيني ‏كنند. در ‏اين ‏ميان‏ ‏نقش ‏نگرش‏ ‏در ‏پيش بيني ‏تمایل ‏بيشتر ‏از ‏ساير ‏سازه ‏ها ‏ بود. ‏همچنین ‏بشیریان و همکاران(1390) در مطالعه‏‌‏ای به بررسی تمایلات جوانان ‏بر ‏سوء ‏مصرف ‏مواد‏، از تئوری رفتار برنامه‏‌‏ریزی شده ‏جهت پیش بيني ‏فاکتورهای ‏مؤثر ‏بر ‏سوء ‏مصرف ‏مواد ‏استفاده نموده نتایج حاکی از آن بود که ‏كه ‏نگرش،هنجارهاي ‏ذهنی ‏و ‏كنترل ‏رفتاری ‏درك ‏شده ‏پيش بيني ‏كننده ‏هاي ‏قوي ‏براي ‏تمایل ‏مصرف ‏مواد ‏مخدر ‏در ‏جوانان ‏مي ‏باشد‏. ‏طبیبی و هاشمیان(1392) ‏در مطالعه‏‌‏ای به بررسی تمایلات رفتاری ‏عامل ‏هاي ‏شناختي- ‏اجتماعي ‏تاثيرگذار ‏بر ‏رفتار ‏رانندگي ‏با ‏سرعت‏ ‏غيرمجاز‏، از تئوری تکامل ‏‌‏یافته رفتار برنامه‏‌‏ریزی شده استفاده نموده، متغیرهای ‏هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی ‏به عنوان متغیرهای اضافی به ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده ‏اضافه شده است. نتایج نشان داد، ‏تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده‏ قادر به پیش‏‌‏بینی تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‏‌‏باشد. همچنین متغیرهای ‏نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی بر تمایل تاثیر دارند‏ و قادرند تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‏‌‏بینی کنند. ‏طاووسي‏ و همکاران( 1389)‏ در مطالعه ای با عنوان توسعه ‏نظريه ‏عمل ‏منطقي ‏با ‏سازه ‏خودكارآمدي ‏و ‏مقايسه ‏برازش ‏و ‏پيش ‏بيني ‏كنندگي آن ‏با ‏نسخه ‏اوليه ‏اين ‏نظريه ‏با ‏روش ‏تحليل ‏مسير، ‏براي ‏پيشگيري ‏از ‏سوءمصرف ‏موادمخدر ‏در ‏نوجوانان‏ بیان می دارد که نگرش، هنجار ذهنی و خودکارآمدی بر تمایل تاثیر دارند و‏ با ‏اضافه ‏شدن ‏سازه ‏خودكارآمدي ‏به ‏این نظريه ‏قدرت ‏پيش بيني كنندگي ‏آن نسبت ‏به ‏نسخه ‏اصلي ‏آن ‏ارتقاء ‏يافت. همچنین ‏خودكارآمدي ‏به ‏عنوان ‏سازه مؤثر ‏در ‏برازش ‏الگو ‏و ‏همچنین قويترين ‏پيش بيني كننده ‏تمایل ‏رفتار ‏در این مطالعه شناخته شد.‏ ‏همچنین علیپوردرویشی ودولت آبادی(1391) در مطالعه ای با عنوان عوامل مؤثر بر تسهیم دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ‏تاثیر نگرش بر تمایل تسهیم دانش پزشکان را تایید کرد اما در این زمینه ‏هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده معنادار نشد. ‏لگزیان و همکاران(1391)‏ در مطالعه ای با عنوان بررسي ‏ادراك ‏دانشجويان ‏از ‏خدمات الكترونيكي ‏كتابخانه هاي ‏دانشگاهي بر ‏مبناي ‏نظريه ‏رفتار ‏برنامه ريزي ‏شده‏، نقش و تاثیر نگرش بر تمایل دانشجویان را تائید کرد. ‏طاووسي‏ و همکاران(1391) در بررسی ‏عوامل ‏مرتبط ‏با ‏سوء ‏مصرف ‏مواد ‏د‏ر ‏نوجوانان ‏در ‏چارچوب ‏نظريه ‏رفتار ‏برنامه ريزي ‏شد‏ه،‏ بیان داشتند ‏ساز‏ه ‏هاي ‏نظريه ی ‏رفتار ‏برنامه ريزي به ‏جز ‏كنترل ‏رفتاري ‏در ‏ك ‏شده ‏تمایل رفتاري ‏را ‏پيش ‏بيني ‏مي كند.‏ ‏همچنین سلیمانی و زرافشانی (1390). در مطالعه ای با عنوان تبیین پیشگوکننده های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی در استان کرمانشاه نشان دادند که بین تمایل به کارآفرینی با نگرش نسبت به کارآفرینی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما بین هنجار ذهنی و تمایل به کارآفرینی رابطه معنی داری وجود نداردو همچنین تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که 54 درصد از تغییرات متغیر تمایل به کارآفرینی را می توان از طریق نگرش و خودکارآمدی تبیین نمود.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اشتغال در بخش کشاورزی و توری رفتار


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اشتغال در بخش کشاورزی و توری رفتار


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی اشتغال در بخش کشاورزی و توری رفتار


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


اشتغال


در


بخش


کشاورزی


و
پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


اشتغال


در


بخش


کشاورزی


و


تئوری


رفتار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اصول بودجه

مبانی نظری و پیشینه فمنیسم

دانلود طرح درس روزانه نشانه پ درس دهم فارسی پایه اول ابتدایی

پاورپوینت درس 7 عربی دهم انسانی

پاورپوینت بهمن همیشه بهار

تحقیق در مورد بررسي اثر زانتان و كاراگينان بر خواص حلاليت ايزوله پروتئين سويا 16 ص

پاورپوینت در مورد کوفاکتور ها و متابولیسم فلزات

پاورپوینت استانداردهاي ارزشيابي كيفي ازیادگیری های آموزشگاهی

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

دانلود پاورپوینت استفاده از فناوري براي تسهيل آموزش و يادگيري