دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فص‏ل دوم‏ل دوم ل‏....................................................................‏.........................‏.......................................‏مروری بر ادبیات تحقیق‏یقیقی‏بخش دوم‏: پیشینه پژوهش‏2-4) پیشینه پژوهش‏ مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هر چه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش به بررسی ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند خواهیم پرداخت.‏2-4-1)‏ ‏تحقيقات ‏انجام ‏شده ‏در ‏خارج ‏از ‏كشور‏بائو و همكاران (2012)، در پژوهشي تحت عنوان عدم تقارن حساسيت‌هاي جريان نقدي و دارايي‌هاي نقدي به بررسي حساسيت‌هاي جريان نقدي مقبت و منفي و ارتباط اين عدم تقارن با نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها، پرداختند. ‏آن‌ها‏ از مدل تجربی تکمیل شده‌ای ریدیک و ویتد‏ (2009)،‏ مبنی بر این‏‌‏که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی غالباً منفی می‌باشد‏،‏ بهره ‏گرفتند، و به اين نتيجه رسيدند كه عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان نقدي، ‏ریشه در قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور، عدم ابراز اخبار ناخوشایند و هزینه‏‌هاي‏ ‏نمايندگي دارد‏.‏ آن‌‌ها ‏با استفاده از نمونه‌ای در بردارنده ‏شركت‌ها‏ در بازه زمانی 1972 تا 2006 ‏در بورس نيويورك، ‏موفق به اثبات این امر ‏شدند‏ که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی در زمانی که ‏شركت‏ در محیطی با جریان نقدینگی مثبت قرار می‌گیرد منفی می‌باشد و از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که ‏شركت‏ با جریان نقدینگی منفی مواجه می‌شود، منفی می‌باشد. ‏و در ادامه دريافتند كه اين عدم تقارن‏ در دو گروه ‏شركت‌‌هاي ‏دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی ‏به قوت خود باقي مي‌ماند‏. ‏همچنين در ارتباط با هزينه هاي نمايندگي و ارتباط آن با حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي دريافتند ‏که ‏شركت‌هاي‏ دارای نظارت خارجی بهتر (به عنوان مثال بزرگ‌تر بودن سهم مالکیت ‏سهامداران نهادي‏) از ذخایر مالی خود برای استفاده از فرصت‌های مطلوب‏‌تر‏ سرمایه‌گذاری‏،‏ استفاده می‌کنند.‏ پژوهش محقق نيز از پژوهش بائو و همكاران (2012)، پيروي كرده و با توجه به شرايط اقتصادي و بازار بورس كشورمان‏ ‏و استفاده از مقالات معتبر محققين ديگر، يك سري متغيرهاي مستقل و تعديل‌گر اضافي به مدل اصلي اضافه كرده و حداكثر تلاش به عمل آمد تا از يك ديدگاه نوآورانه و جديد به موضوع عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و تاثير آن بر نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها نگريسته شود. علي‌الايحال در ارتباط با اين موضوع اين پژوهش اولين موضوع كار شده در ايران مي‌باشد.‏فص‏ل دوم‏ل دوم ل‏....................................................................‏.........................‏.......................................‏مروری بر ادبیات تحقیق‏یقیقی‏ناجر‏ - Najjar‏ (2012)، در پژوهشي تحت عنوان ‏«‏عوامل تعين كننده مالي در تعيين سطح و حجم جريان‌هاي نقدي نقدي در بازارهاي نوظهور‏»‏، به‏ ‏بررسی حجم و ميزان‏ ‏دارايي‌هاي‏ ‏نقدی‏ ‏شرکت‏ ‏های‏ ‏بزرگ‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏پرداخت‏. ‏به‏ ‏طور‏ ‏خاص،‏ ‏او‏ ‏به‏ ‏اثر‏ ‏ساختار‏ ‏سرمایه‏ ‏و‏ ‏سیاست‌های تقسيم‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏در‏ ‏نگهداشت وجوه نقد‏ ‏در‏ ‏برزیل،‏ ‏روسیه،‏ ‏هند،‏ ‏و‏ ‏چین‏ ‏متمركز شد‏ ‏و‏ ‏مقایسه‏ ‏نتایج‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏نمونه‌هاي‏ ‏مشاهده شده‏ ‏از‏ ‏آمریکا‏ ‏و‏ ‏بریتانیا‏ ‏انجام داد‏. ‏نمونه‌هاي مورد بررسي او‏ ‏شامل‏ 1992 ‏شرکت‏ ‏در‏ ‏سراسر‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏برای‏ ‏سال‌هاي مابين‏ 2002-2008 ‏بود‏. ‏او‏ ‏از‏ ‏تجزیه‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏رگرسيون براي متغیرهای‏ ‏کنترلي، مستقل و وابسته‏ ‏استفاده كرده‏ ‏و برخي از متغيرها مانند،‏ ‏سیاست‏ ‏های‏ ‏مالی‏ (‏نگهداشت وجوه نقد،‏ ‏ساختار‏ ‏سرمایه‏ ‏و‏ ‏سیاست‏‌‏های‏ ‏سود‏ ‏سهام‏)‏ را مورد واكاوي قرار داد‏. ‏نتایج‏ ‏تحقيق او‏ ‏نشان‏ ‏داد، ‏ ‏شواهدی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏ساختار‏ ‏سرمایه‏ ‏و‏ ‏سیاست‌های‏ ‏سود‏ ‏سهام، دارايي‌هاي نقدي‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏قرار‏ ‏می‌دهد.‏ ‏شباهت‏ ‏بین‏ ‏کشورهای‏ ‏توسعه‏ ‏یافته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏در‏ ‏عوامل‏ ‏تعیین‌کننده‏ ‏دارايي‌هاي نقدي‏ ‏شرکت‌های‏ ‏بزرگ‏ ‏است‏. ‏نتایج‏ ‏حاصل‏ ‏از‏ ‏بررسي‏ ‏ناجر‏ ‏شواهدی‏ ‏ارائه‏ ‏كرد‏ ‏که‏ ‏ساختار‏ ‏سرمایه،‏ ‏سیاست‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏اندازه‏ ‏شرکت‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏تعیین ميزان و حجم‏ ‏دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏نهایت،‏ ‏نتايج تحقيق او‏ ‏بيان كننده اين مطلب است‏ ‏که‏ ‏شرکت‌های‏ ‏فعال‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏با‏ ‏حمایت‏ ‏سهامداران بالا،‏ ‏وجوه نقد و دارايي‌هاي نقدي‏ ‏بیشتري را‏ ‏نگهداري‏ ‏مي‌كنند‏.‏لورك ‏و ‏ويلينگرLorek & Willinger‏ -‏ ‏ (1996)، براي ‏ارائه ‏يك مدل ‏بهينه ‏جهت ‏پيش‌بيني ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏آتي به ‏جاي ‏استفاده ‏از ‏داده‌هاي ‏سالانه، ‏از ‏داده‌هاي ‏فصلي استفاده ‏كردند ‏و ‏مدل ‏چند ‏متغيري ‏سري ‏زماني ‏را ‏با استفاده ‏از ‏سود ‏عملياتي، ‏جريان ‏نقدي ‏عملياتي ‏و ارقام ‏دارايي‌ها ‏و ‏بدهي‌هاي ‏جاري ‏به ‏دست ‏آوردند .‏نتايج ‏نشان ‏داد ‏كه ‏مدل‌هاي ‏سري ‏زماني ‏چند ‏متغيره، جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏را ‏به ‏نحو ‏بهتري ‏پيش‌بيني مي‌كنند. ‏بر ‏اساس ‏يافته‌هاي ‏اين ‏تحقيق، ‏نشان ‏داده ‏شد كه ‏اقلام ‏تعهدي ‏توانايي ‏بهتري ‏براي ‏پيش‌بيني جريان‌هاي ‏نقدي ‏نسبت ‏به ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏دارند ‏كه اين ‏موضوع ‏با ‏ادعاي FASB‏ ‏- Financial Accounting Standard Board‏ همخواني ‏داشت.‏ديچو ‏و ‏همكاران ‏- Dechow et al‏ (1998)، به ‏بررسي ‏ارتباط بين ‏سود ‏و ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏پرداختند. ‏نتايج ‏آزمون نشان ‏مي‌داد ‏كه ‏سود ‏در ‏مقايسه ‏با ‏جريان‌هاي ‏نقدي عملياتي، ‏پيش‌بيني‌كننده ‏بهتري ‏از ‏جريان‌هاي ‏نقدي عملياتي ‏آتي است. ‏نتايج ‏مطالعه ‏آنها ‏با ‏ادعاي FASB‏ همخواني ‏داشت.‏بارث ‏و ‏همكاران ‏-Barth et al‏ (2001)، با ‏استفاده ‏از مدل ‏رگرسيون ‏چند ‏متغيره ‏به ‏بررسي ‏رابطه ‏بين جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏و ‏اجزاي ‏سود ‏تعهدي پرداختند. ‏در ‏اين ‏تحقيق ‏از ‏اجزاي ‏اقلام ‏تعهدي ‏و اقلام ‏تعهدي ‏به ‏صورت ‏يك‏فص‏ل دوم‏ل دوم ل‏....................................................................‏.........................‏.......................................‏مروری بر ادبیات تحقیق‏یقیقی ‏رقم ‏كلي ‏براي ‏پيش‌بيني جريان ‏نقدي ‏استفاده ‏شد. ‏نتايج ‏اين ‏تحقيق ‏نشان ‏داد كه ‏جريان ‏نقدي ‏و ‏اجزاي ‏اقلام ‏تعهدي ‏در ‏مقايسه ‏با سود‌هاي ‏وقفه ‏دار، ‏توانايي ‏بهتري ‏براي ‏پيش‌بيني جريان ‏نقدي ‏آتي ‏دارند. ‏همچنين، ‏نتايج ‏تحقيق ‏آشكار كرد ‏كه ‏اجزاي ‏تعهدي ‏سود، ‏قابليت ‏پيش‌بيني جريان‌هاي ‏نقدي ‏آتي ‏را ‏به ‏طور ‏چشم‌گيري ‏افزايش مي‌دهند.‏كيم ‏و ‏كراس ‏-Kim & Kross‏ (2005)، در ‏تحقيق ‏خود ‏به بررسي ‏رابطه ‏بين ‏سود ‏عملياتي ‏و ‏جريان‌هاي ‏نقدي عملياتي ‏پرداختند. ‏نتايج ‏تحقيق ‏آن‌ها ‏نشان ‏داد ‏كه ‏بين سود ‏عملياتي ‏و ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏در سال ‏هاي ‏مختلف، ‏همواره ‏ارتباط ‏وجود ‏دارد، ‏اما بهترين ‏پيش‌بيني ‏از ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏وقتي انجام ‏مي‌شود ‏كه ‏اطلاعات ‏سود ‏عملياتي ‏مربوط ‏به ‏سه سال ‏گذشته، ‏مبناي ‏پيش‌بيني ‏جريان‌هاي ‏نقدي عملياتي ‏قرار ‏بگيرد.‏بروچت ‏و ‏همكاران ‏-Brochet et al‏ (2008)، به ‏بررسي نقش ‏اقلام ‏تعهدي ‏در ‏پيش‌بيني ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏آتي و ‏بازده ‏سهام ‏پرداختند. ‏ايشان ‏با ‏بررسي ‏نقش نقدينگي ‏و ‏اجزاي ‏تعهدي ‏و ‏سود ‏حسابداري ‏در پيش‌بيني ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏به ‏اين ‏نتيجه ‏رسيدند ‏كه ‏بر مبناي ‏ميانگين، ‏اقلام ‏تعهدي، ‏بيشتر ‏قابليت ‏پيش‌بيني جريان‌هاي ‏نقدي ‏جاري ‏را ‏دارا ‏هستند، ‏تا ‏اين‌كه جريان‌هاي ‏نقدي ‏آتي ‏را ‏پيش‌بيني ‏كنند. ‏در ‏واقع، ‏اين تحقيق ‏آشكار ‏كرد ‏كه ‏اقلام ‏تعهدي ‏مثبت ‏در ‏پيش‌بيني جريان‌هاي ‏نقدي ‏جاري ‏موثرتر ‏از ‏پيش‌بيني جريان‌هاي ‏نقدي ‏آتي‌اند ‏و ‏اين‌كه ‏اقلام ‏تعهدي ‏نسبت به ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏قابليت ‏بيشتري ‏را ‏در ‏پيش‌بيني بازده ‏واقعي ‏سهام، ‏دارا ‏هستند.‏لو ‏و ‏همكاران (2009)، در ‏تحقيق ‏خود ‏به بررسي ‏نقش ‏برآوردهاي ‏حسابداري ‏در ‏كيفيت ‏و سودمندي اطلاعات ‏مالي ‏پرداختند. ‏در ‏واقع، ‏ايشان سودمندي ‏و ‏كيفيت ‏اطلاعاتي ‏را ‏در ‏نظر ‏گرفتند ‏كه مبناي ‏پيش‌بيني ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏و ‏سود عملياتي ‏قرار ‏مي‌گرفت. ‏نتايج ‏تحقيق ‏نشان ‏داد ‏كه برآوردهاي ‏حسابداري ‏موجود ‏در ‏اقلام ‏تشكيل ‏دهنده سرمايه ‏در گردش، ‏موجب ‏مي‌شود ‏كه ‏پيش‌بيني مناسبي ‏از ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏انجام ‏نگيرد، ‏ولي موجب ‏بهبود ‏پيش‌بيني ‏سود ‏عملياتي ‏دوره ‏آتي مي‌شود.‏لورك ‏و ‏ويلينگر (2009)، به بررسي ‏توانايي ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏عملياتي ‏گذشته ‏و سود ‏عملياتي ‏گذشته، ‏براي ‏پيش‌بيني ‏جريان‌هاي نقدي ‏عملياتي ‏آتي ‏پرداختند. ‏نتايج ‏تحقيق ‏نشان ‏داد كه ‏جريان‌هاي ‏نقدي ‏گذشته ‏نسبت ‏به ‏سود ‏عملياتي گذشته، ‏پيش‌بيني ‏بهتري ‏را ‏از ‏جريان‌هاي ‏نقدي عملياتي ‏آتي ‏انجام ‏مي‌دهند ‏و ‏معمولا ‏اين ‏پيش‌بيني در ‏شركت‌هاي ‏بزرگ ‏نسبت ‏به ‏شركت‌هاي ‏كوچك، به ‏طور ‏دقيق‌تري ‏صورت ‏مي‌گيرد.‏گني ‏و ‏همكارانGuney et al ‏- ‏ ‏ (2003)، در ‏مطالعه ‏خود ‏رفتار موجودي ‏وجه ‏نقد ‏در ‏ژاپن، ‏فرانسه، ‏آلمان ‏و ‏انگلستان را ‏بررسي ‏نمودند ‏و ‏در ‏مطالعه ‏خود ‏از ‏داده‌هاي 3989 شركت ‏در ‏طول ‏دوره 1983 تا 2000 استفاده كردند. ‏يافته‌هاي ‏آن‌ها ‏نشان ‏داد ‏ساختار ‏قانوني ‏كشور و ‏ساختار ‏مالكيت ‏نقشي ‏مهم ‏در ‏تعيين ‏موجودي ‏وجه نقد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی جریانات نقدی


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


جریانات


نقدی


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


جریانات


نقدیپیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


جریانات


نقدی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت چشم واجزاء آن

مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

مبانی نظری و پیشینه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

پاورپوینت چشم واجزاء آن

پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون فصل 4 زیست شناسی پایه دوازدهم

تحقیق در مورد چهل حديث از پیامبر اکرم (ص) 24 ص

تحقیق در مورد کاربرد ریاضیات در معماری

پاورپوینت در مورد قانون اول ترمودینامیک (تحقیق دانش آموزی)

پاورپوینت در مورد شناخت انواع وسایل مکانیکی برای نجات

پیشینه تحقیق و مبانی نظری بازدهی سهام و سهام جایزه با سياست تقسيم سود