دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نظارت وراهنمایی معلمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏2‏-2- ‏پیشینه پژوهش‏بطور‏ ‏کلی‏ ‏درباره‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی،‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏جایگاه‏ ‏آن،‏ ‏نقاط‏ ‏ضعف‏ ‏و‏ ‏قوت‏ ‏آن‏ ‏و‏ ‏راهبردهای‏ ‏اصلاح‏ ‏و‏ ‏بهبود‏ ‏چنین‏ ‏فرایندی،‏ ‏مخصوصاً‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏کار‏ ‏پژوهشی‏ ‏بسیار‏ ‏چشمگیری‏ ‏صورت‏ ‏نگرفته‏ ‏است‏. ‏شاید‏ ‏بتوان‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏واقعیت‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏استنباط‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏چنین‏ ‏مقوله‏‏ای‏ ‏برای‏ ‏مسؤلین‏ ‏آموزشی‏ ‏کشور‏ ‏حتی‏ ‏در‏ ‏اولویت‏‏های‏ ‏پژوهشی‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏اعتبار‏ ‏و‏ ‏اهمیت‏ ‏بالایی‏ ‏برخوردار‏ ‏نیست‏. ‏به‏ ‏هر‏ ‏حال‏ ‏شواهد‏ ‏و‏ ‏نتایج‏ ‏پژوهش‏‏های‏ ‏انجام‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏بسیار‏ ‏مثبتی‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏ترسیم‏ ‏نمی‏‏کنند‏ ‏و‏ ‏راهنمایان‏ ‏آموزشی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏رسالت‏‏های‏ ‏حرفه‏‏ای‏ ‏خود‏ ‏موفق‏ ‏ارزیابی‏ ‏نمی‏‏نمایند‏. ‏تأملی‏ ‏بر‏ ‏نتایج‏ ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏می‏‏تواند‏ ‏در‏ ‏بازنگری‏ ‏و‏ ‏اصلاح‏ ‏سیاست‏‏ها‏ ‏و‏ ‏خط‏ ‏مشی‏‏های‏ ‏سازمانی‏ ‏برای‏ ‏بهبود‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏جایگاه‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏در‏ ‏مدارس‏ ‏ابتدایی‏ ‏کشور‏ ‏مؤثر‏ ‏واقع‏ ‏شود‏.‏2-2-1- ‏پژوهش های داخلی‏ ‏در پژوهش خدیوی (1389) با عنوان نقش‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مستمر‏ ‏در‏ ‏عملکرد‏ ‏مدارس‏ (‏معلمان‏) ‏هشترود‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏تحصیلی‏ 89-88‏ نتایج نشان داد که روشهای‏ ‏تدریس‏ ‏معلمان‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏اعمال‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مستمر‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏.‏ همچنین در‏ ‏صد‏ ‏قبولی‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏اعمال نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مستمر‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏.‏ ‏روشهای‏ ‏ارزشیابی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان،‏ ‏توسط‏ ‏معلمان‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏میزا‏ ‏ن‏ ‏اعمال‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مستمر‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏.‏ ‏میزان‏ ‏علاقمندی‏ ‏معلمان‏ ‏به‏ ‏افزایش‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏مهارتهای‏ ‏شغلی‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏میزا‏ ‏ن‏ ‏اعمال‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مستمر‏ ‏بر‏ ‏آنان‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏.‏در پژوهش دیگری که توسط حسن‏ ‏پور‏ ‏(‏1385‏)‏ ‏با عنوان بررسی‏ ‏سبک‏ ‏نظارت‏ ‏راهنمایان‏ ‏تعلیماتی‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏عملکرد‏ ‏معلمان‏ ‏ابتدایی‏ ‏در‏ ‏سال‏ 85-84 ‏انجام شد محقق به‏ ‏این‏ ‏نتیجه‏ ‏رسیده‏ ‏که‏: 1- ‏بین‏ ‏سبک‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏معلمان‏ ‏از‏ ‏شیوه‏ ‏های‏ ‏فعال‏ ‏تدریس‏ ‏رابطه‏ ‏معنی‏داری‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. 2- ‏بین‏ ‏سبک‏ ‏نظارتی‏ ‏راهنما‏ ‏معلمان‏ ‏و‏ ‏درصد‏ ‏قبولی‏ ‏معلمان‏ ‏تحت‏نظر‏ ‏آنان‏ ‏رابطه‏ ‏معنی‏داری‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.3- ‏بین‏ ‏سبک‏ ‏نظارت‏ ‏آشنایی‏ ‏معلمان‏ ‏با‏ ‏شیوه‏ ‏های‏ ‏صحیح‏ ‏ارزشیابی‏ ‏رابطه‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.4- ‏بین‏ ‏سبک‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏معلمان‏ ‏از‏ ‏وسایل‏ ‏کمک‏ ‏آموزشی‏ ‏رابطه‏ ‏معنی‏داری‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.5- ‏بین‏ ‏سبک‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏علاقمندی‏ ‏معلمان‏ ‏به‏ ‏افزایش‏ ‏اطلاعات‏ ‏شغلی‏ ‏خود‏ ‏رابطه‏ ‏معنی‏داری‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.‏نتایج‏ ‏تحقیق‏ ‏عبدلی‏ (1381) ‏درباره‏ ‏تفاوت‏ ‏بین‏ ‏وضعیت‏ ‏موجود‏ ‏و‏ ‏وضعیت‏ ‏مطلوب‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏مؤید‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اولا‏ً‏ ‏بین‏ ‏روش‏‏های‏ ‏موجود‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏جاری‏ ‏در‏ ‏مدارس‏ ‏با‏ ‏وضعیت‏ ‏مطلوب‏ ‏آن‏ ‏تفاوت‏ ‏معنی‏‏داری‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏ثانیاً‏ ‏کاربرد‏ ‏روش‏ ‏های‏ ‏مستقیم‏ ‏و‏ ‏غیرمستقیم‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏در‏ ‏دبیرستان‏ ‏های‏ ‏دخترانه‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏دبیرستان‏ ‏های‏ ‏پسرانه‏ ‏از‏ ‏عملکرد‏ ‏بالاتری‏ ‏برخوردار‏ ‏است‏. ‏و‏ ‏ثالثا‏ ‏میانگین‏ ‏روش‏‏های‏ ‏غیرمستقیم‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏در‏ ‏در‏ ‏دبیرستان‏ ‏های‏ ‏دخترانه‏ ‏و‏ ‏پسرانه‏ ‏بیشتر‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏های‏ ‏مستقیم‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏می‏ ‏باشد‏. ‏نادری‏ (‏1381‏) ‏نیز‏ ‏در‏ ‏"‏بررسی‏ ‏میزان‏ ‏انطباق‏ ‏عملکرد‏ ‏معلمان‏ ‏راهنمای‏ ‏دورۀ‏ ‏ابتدایی‏ ‏استان‏ ‏کردستان‏ ‏با‏ ‏شرح‏ ‏وظایف‏ ‏ساز‏ ‏مانی‏ ‏آنان‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏راهنما‏ ‏مدیران‏ ‏و‏ ‏مسئولان‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش‏"‏،‏ ‏عدم‏ ‏موفقیت‏ ‏راهنمایان‏ ‏آموزشی‏ ‏شاغل‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏در‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏استان‏ ‏کردستان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏وظایف‏ ‏حرفه‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏انطباق‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏شرح‏ ‏وظایف‏ ‏سازمانی‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏نتیجه‏ ‏می‏ ‏گیرد‏.‏فرخی‏ (1380)‏ ‏در‏ ‏تحقیقی‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏نظر‏ ‏معلمان‏ ‏ابتدائی‏ ‏شهرستان‏ ‏نیشابور‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏شیوه‏ ‏نظارت‏ ‏کلینیکی‏ ‏و‏ ‏اثر‏ ‏بخشی‏ ‏نظارت‏ ‏کلینیکی‏ ‏راهنمایان‏ ‏تعلیماتی‏ ‏و‏ ‏مقایسه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏وضع‏ ‏مطلوب‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏. ‏براساس‏ ‏تحقیقات‏ ‏ایشان‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏معلمان‏ ‏گروه‏ ‏نمونه،‏ ‏راهنمایان‏ ‏تعلیماتی‏ ‏از‏ ‏شیوه‏ ‏نظارت‏ ‏کلینیکی‏ ‏مستقیم‏ ‏استفاده‏ ‏بیشتری‏ ‏می‏ ‏نمایند‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏اثر‏ ‏بخش‏ ‏کمتری‏ ‏می‏ ‏دانند‏. ‏در‏ ‏حالی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏وضعیت‏ ‏مطلوب‏ (‏شیوه‏ ‏نظارت‏ ‏کلینیکی‏ ‏غیر‏ ‏مستقیم‏ ) ‏از‏ ‏اثر‏ ‏بخش‏ ‏کمتری‏ ‏برخودار‏ ‏است‏. ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏راهنمایان‏ ‏تعلیمانی‏ ‏که‏ ‏سابقه‏ ‏بیشتری‏ ‏دارند،‏ ‏اثر‏ ‏بخش‏‏تر‏ ‏عمل‏ ‏می‏‏نمایند‏.‏سبحانی‏ ‏جو ‏(1377) ‏در‏ ‏بررسی‏ ‏تأثیر‏ ‏عملکرد‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏مدیران‏ ‏بر‏ ‏پیشرفت‏ ‏تحصیلی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏در‏ ‏دبیرستانهای‏ ‏روزانه‏ ‏شهرستان‏ ‏شیراز‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏نتیجه‏ ‏رسیده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بین‏ ‏عملکرد‏ ‏نظارت‏ ‏آموزشی‏ ‏مدیران‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏تحصیلی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏رابطه‏ ‏معنی‏ ‏داری‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏. ‏همچنین‏ ‏رگرسیون‏ ‏چند‏ ‏متغیره‏ ‏از‏ ‏میان‏ ‏نقشهای‏ ‏ششگانه‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏تنها‏ ‏نقش‏ ‏تصمیم‏‏گیری‏ ‏و‏ ‏نظارت‏ ‏قدرت‏ ‏پیش‏ ‏بین‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏پیشرفت‏ ‏تحصیلی‏ ‏نشان‏ ‏داد‏. ‏به‏ ‏علاوه‏ ‏آزمون‏ t‏ ‏مستقل‏ ‏تفاوت‏ ‏بین‏ ‏عملکرد‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏مدیران‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏خود‏ ‏مدیران‏ ‏تفاوت‏ ‏معنی‏ ‏داری‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏داد‏. ‏به‏ ‏این‏ ‏معنی‏ ‏که‏ ‏مدیران‏ ‏زن‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏عملکرد‏ ‏کلی‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏اجرای‏ ‏نقشهای‏ ‏مشاوره،‏ ‏رهبری،‏ ‏ارزیابی‏ ‏و‏ ‏هماهنگ‏ ‏کننده‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏مردان‏ ‏وضعیت‏ ‏بهتری‏ ‏را‏ ‏گزارش‏ ‏کرده‏‏اند‏.‏احمدی‏ (1376) ‏نیز‏ ‏در‏ "‏بررسی‏ ‏عملکرد‏ ‏راهنما‏ ‏معلمان‏ ‏دوره‏ ‏ابتدایی‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏دستورالعمل‏ ‏شرح‏ ‏وظایف‏ ‏از‏ ‏دید‏ ‏معلمان‏ ‏و‏ ‏مدیران‏ ‏نواحی‏ ‏و‏ ‏مناطق‏ ‏اصفهان‏" ‏به‏ ‏نتایج‏ ‏مشابهی‏ ‏اشاره‏ ‏می‏ ‏کند‏.‏محمدزاده‏ (1376) ‏در‏ ‏بررسی‏ ‏شرایط‏ ‏و‏ ‏ویژگی‏‏های‏ ‏معلمان‏ ‏راهنمای‏ ‏موفق‏ ‏به‏ ‏گذراندن‏ ‏دوره‏ ‏های‏ ‏تخصصی،‏ ‏داشتن‏ ‏مدرک‏ ‏دانشگاهی‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏علوم‏ ‏تربیتی،‏ ‏تسلط‏ ‏علمی‏ ‏و‏ ‏عملی‏ ‏بر‏ ‏روش‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏تدریس‏ ‏و‏ ‏ارزشیابی‏ ‏،‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏کاربرد‏ ‏وسائل‏ ‏کمک‏ ‏آموزشی،‏ ‏برخورداری‏ ‏از‏ ‏تجربه‏ ‏موفق‏ ‏تدریس،‏ ‏اشراف‏ ‏بر‏ ‏موازین‏ ‏قوانین‏ ‏و‏ ‏اداری‏ ‏و‏ ‏آموزشی‏ ‏و‏ ‏توانایی‏ ‏برقراری‏ ‏ارتباط‏ ‏انسانی‏ ‏دوستانه،‏ ‏صمیمانه‏ ‏و‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏رعایت‏ ‏احترام‏ ‏متقابل‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ویژگی‏ ‏هایی‏ ‏اشاره‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏وجودشان‏ ‏در‏ ‏راهنما‏ ‏معلمان‏ ‏می‏‏تواند‏ ‏موفقیت‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏مضاعف‏ ‏سازد‏. ‏فلاح‏ ‏سلوکلایی‏ (‏1374‏) ‏در‏ "‏بررسی‏ ‏شاخص‏‏های‏ ‏موفقیت‏ ‏معلمان‏ ‏راهنما‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏با‏ ‏پیش‏ ‏برد‏ ‏اهداف‏ ‏آموزشی‏ ‏در‏ ‏مدارس‏ ‏ابتدایی‏ ‏استان‏ ‏مازندران‏ "‏ ‏نتیجه‏ ‏می‏‏گیرد‏ ‏که‏ ‏موفقیت‏ ‏معلمان‏ ‏راهنما‏ ‏با‏ ‏بهسازی‏ ‏تدریس‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏شغلی‏ ‏معلمان‏ ‏و‏ ‏توانایی‏ ‏راهنمایان‏ ‏در‏ ‏برقراری‏ ‏رابطه‏ ‏مناسب‏ ‏و‏ ‏اساسی‏ ‏با‏ ‏معلمان‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏با‏ ‏میزان‏ ‏تجربه‏ ‏تدریس‏ ‏آنان‏ ‏ارتباط‏ ‏دارد‏.‏شعبانی‏ ‏نژاد‏ ‏خاص (1374) ‏در‏ ‏تحقیقی‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏بررسی‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏میزان‏ ‏اعمال‏ ‏وظایف‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزش‏ ‏مدیران‏ ‏مدارس‏ ‏ابتدائی‏ ‏منطقه‏ ‏فزوین‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏نتیجه‏ ‏رسیده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏سابقه‏ ‏مدیریتی‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏شیوه‏ ‏صحیح‏ ‏نظارتی‏ ‏با‏ ‏همدیگر‏ ‏رابطه‏ ‏دارند‏. ‏و‏ ‏هر‏ ‏اندازه‏ ‏که‏ ‏سابقه‏ ‏مدیریتی‏ ‏بیشتر‏ ‏باشد‏ ‏شیوه‏ ‏نظارتی‏ ‏مطلوب‏‏تر‏ ‏است‏. ‏همچنین‏ ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏است،‏ ‏آموزش‏‏های‏ ‏ضمن‏ ‏خدمت‏ ‏مدیریت‏ ‏براعمال‏ ‏نظارت‏ ‏راهنمایی‏ ‏آموزشی‏ ‏تاثیر‏ ‏مثبت‏ ‏دارد‏. ‏2-2-2- ‏پژوهش های ‏خارجی‏پژوهشی‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏نظارت‏ ‏حمایتی‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏های‏ ‏حمایتی‏ ‏معلمان‏ ‏جدید‏ ‏توسط‏ ‏بل‏ ‏مونت ما‏ ‏(1998) ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏پژوهش‏ ‏حاکی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بیش‏ ‏از‏ 90 ‏درصد‏ ‏از‏ ‏معلمان‏ ‏در‏ ‏اولین‏ ‏سال‏ ‏تدریس‏ ‏و‏ 30 ‏درصد‏ ‏یا‏ ‏بیشتر‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏پنج‏ ‏سال‏ ‏اول‏ ‏تدریس‏ ‏شغل‏ ‏خودشان‏ ‏را‏ ‏ترک‏ ‏کرده‏‏اند‏. ‏دلیل‏ ‏این‏ ‏کار‏ ‏نامناسب‏ ‏و‏ ‏ناکارآمد‏ ‏و‏ ‏ناکافی‏ ‏بودن‏ ‏برنامه‏ ‏های‏ ‏آموزشی‏ ‏برای‏ ‏مربیگری‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏حرفه‏ ‏ای‏ ‏معلمان‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏همچنین‏ ‏در‏ ‏تحقیق‏ ‏دیگری‏ ‏مشاهده‏ ‏شده‏ ‏که‏ 97 ‏درصد‏ ‏از‏ ‏معلمان‏ ‏آموزش‏ ‏دیده‏ ‏در‏ ‏سال‏ ‏اول‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏مشارکت‏ ‏در‏

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نظارت وراهنمایی معلمان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نظارت وراهنمایی معلمان


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نظارت وراهنمایی معلمان


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نظارت


وراهنمایی


معلمان


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نظارت


ور
پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


نظارت


وراهنمایی


معلمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

پاورپوینت تاریخ روانشناسی از رنسانس تا امروز

پاورپوینت فصل هفتم مبانی رفتار سازمانی

پاورپوینت مديريت تخمير در شكمبه در جيره هايي بر اساس جو تعادلي بين توليد بالا و اسيدوز

پرسشنامه خودافشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001)

پاورپوینت در مورد مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی

پاورپوینت نمونه سيم پيچي هاي آرميچر و تصاوير مربوط به عملکرد ماشین های dc

پاورپوینت عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال