دانلود رایگان


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئتهای ورزشی؛مدیریت دانش وهوش سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ·‏۲‏-‏۵‏- پیشینه تحقیق ‏۲‏-‏۵‏- ‏۱‏ تحقیقات انجام شده در داخل کشور‏قلی زاده (‏۳۸۳۱‏، ‏۶۲‏) در پایاننامه کارشناسیارشد خود با نظر به مؤلفهها اصلی نظریـه نوناکـا؛ اجتمـاعی‏-‏شدن، برونساز ، ترکیب و درونساز ، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد را مـورد بررسـی قرار داده است، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانـش اثـربخش پرداختـه اسـت. تحلیل داده ها نشان داده است که درونساز در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخوردار بوده است و بیشتر از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش با یکدیگر وجـود داشـته باشـد تمایل به درونیساز دانش و رقابت با یکدیگر وجود دارد و سپس به ترتیب اجتماعی شدن، برونسـاز و ترکیب در مراحل بعد قرارگرفتهاند و همچنین براساس نتایج بهدستآمده، بـین فرهنـگ سـازمانی و درون ساز و ترکیب رابطه معنادار وجود دارد.‏جلالی و همکاران (١٣٨٤، ١٣) در تحقیق خود با عنوان‏"‏ طراحـی و بـه کـارگیر نـرم افـزار سیسـتم جـامع مدیریت دانش ‏"‏ که در وزارت راه و ترابر انجام شد نشان دادنـد کـه وجـود فرهنـگ دانـشگـرا و زیربنـا‏انسانی مناسب‏(‏ فرهنگ‏)‏، مهمترین دلیل موفقیت پیادهسـاز‏مـدیریت دانـش در سـازمانهـا اسـت. ‏۰۵‏% از‏مشکلات پیادهساز‏مدیریت دانش مربوط به فاکتور فرهنگ و نیرو انسانی بوده و مشکلات مرتبط به حوزه‏ساختار‏و تکنولوﮊیکی هر کدام تنها ٢٥% نقش دارند.‏عسگر‏(‏۴۸۳۱‏،‏۲۳‏) در پایاننامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان "بررسی ارتباط عوامل سازمانی (ساختار،‏فرهنگ و تکنولوﮊ‏) وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژ‏مدیریت دانش" بـه بررسـی ارتبـاط بـین سـه‏عامل کلید "ساختار سازمانی"، "فرهنگ سازمانی" و "تکنولوﮊ‏" با استراتژ مدیریت دانش پرداخته اسـت.‏"خلق دانش" و "انتقال دانش" به عنوان دو فعالیت اصلی و کلید‏مدیریت دانش در نظر گرفته شدهانـد، کـه‏٣٩‏ارتباط آنها با عوامل سازمانی مذکور مورد بررسی قرار میگیرد. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمـده نشـان میدهد که رابطه معنادار بین این عوامل سازمانی با مدیریت دانش وجود دارد. بنـابراین بـرا پیـادهسـاز موفقیتآمیز استراتژ مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد و همه ایـن عوامـل را مـورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود.‏کرمی(‏۴۸۳۱‏، ‏۷۳‏) در پایان نامه کارشناسیارشد خود تحت عنـوان "بررسـی رابطـه بـین فرهنـگ ‏سـازمانی و استقرار سیستم مدیریت دانش در گروه خودروساز بهمن ‏"‏ نشان داد که خود مختـار و دادن اسـتقلال بـه افراد نقش مهمی در کسب و توسعه دانش دارد، حمایت مدیریت نقش مهمی در کسـب دانسـتههـا جدیـد‏دارد، افراد از عضویت در سازمان راضیاند، الگوها‏ارتباطی ضعیف هستند، ساختار سازمانی نقش مهمی در‏ایجاد مدیریت دانش دارد، تصمیمات سازمان در سطوح بالا‏سازمان اخذ می شود، میـزان انجـام همکـار‏میان واحدها و گروهها مختلف سازمان نسبتا‏ﹰ‏ خوب است،‏سیستم پاداش دهی مناسب نمیباشـد، و انجـام‏کارها به صورت تیمی و همکار میان افراد در اجرا‏یک سیستم مؤثر در مدیریت دانش نقش مهمی دارد.‏تحقیقی با عنوان رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش در سـازمان یادگیرنـده و مؤلفـههـا هـوش سـازمانی توسط مهد ستار قهفرخی در سال ‏۵۸‏ در شرکت ذوب آهن اصفهان انجـام شـد. روش پـژوهش از نـوع‏توصیفی همبستگی بود. نمونه ها‏تحقیق شامل ‏۲۷۱‏ نفر از کارکنان سطوح شغلی کارشناسی و کارشناسـان‏ارشد بوده که به روش نمونهگیر‏تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانـش‏مارکوارت و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخـت بـود. نتـایج پـژوهش براسـاس تحلیـل ضـریب همبسـتگی پیرسون نشان داد که بین زیرسیستم مدیریت دانش و تمامی مؤلفهها هوش سازمانی رابطه مثبت و معنـادار وجود دارد.‏حسینی(‏۵۸۳۱‏، ‏۵۱‏) در پایاننامه کارشناسیارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس به‏"‏ بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس ‏"‏پرداخته است‏.‏ محقق، سازش با پدیده تعـارض، حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خلاقیت فرد و سبک رهبر را به عنوان مؤلفههـا فرهنـگ سـازمانی در نظر گرفته و برا هر یک از مؤلفه ها فرهنگ سازمانی، فرضیها را در ارتباط با مدیریت دانش طرح کـرده است‏.‏ نتایج نشان داد وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه تربیت مدرس دارا ارزشها متوسط بـوده و رفتار اعضا را تا حدود متوسطی شکل میدهد و تصمیمات سازمانی در حد متوسطی ناشی از مفروضههـا این فرهنگ میباشد‏.‏ وضعیت استقرار مدیریت دانش متوسط میباشـد و بـه عبـارت دیگـر دانشـگاه تربیـت‏مدرس برا استقرار مدیریت دانش تا حدود متوسطی آمادگی داشته و نیز تا حدود باید زیرساختها‏لازم‏را فراهم آورد‏.‏ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس رابطه معنادار‏وجود‏دارد ‏.‏فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس نقش اساسی در برقرار سازش با پدیده «‏ مـدیریت دانـش در‏٤٠‏این سازمان دارد‏.‏ از بین مؤلفه ها فرهنگ سازمانی، رابطه مولفه با استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس رابطه معنادار نداشت؛ اما بین سایر »‏ تعارض با »‏ حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خلاقیت فرد و سبک رهبر «‏ مؤلفهها فرهنگ سازمانی یعنی استقرار مدیریت دانـش در دانشـگاه تربیـت مـدرس رابطـه معنادار وجود داشت.‏ابطحی و همکاران(‏۶۸۳۱‏، ‏۰۲‏) با نگرش آسیب شناسانه بر پروﮊهها مـدیریت دانـش در سـازمان، از محـور تکنولوﮊ ، محور فرهنگی، محور محتوایی، محور مدیریت پروﮊه با عنوان چهار محور آسیب این پروﮊهها یاد کردهاند.‏حسنزاده (‏۶۸۳۱‏، ‏۷۳‏) موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایـران را در شـش قالـب موانـع اسـتراتژ سازمانی، تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، تأمین مالی، فناور اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی بیـان نموده است.‏دارمی(‏۶۸۳۱‏، ‏۵۲‏) در پایان نامه کارشناسیارشد خود تحت عنوان‏"‏ بررسی عوامل مؤثر در موفقیـت مـدیریت دانش در سازمانها پروﮊها ‏"‏ده عامل کلی شامل ‏۳۴‏ شاخص بـرا موفقیـت پـروﮊههـا مـدیریت دانـش استخراج و در نهایت ‏۳۲‏ شاخص به تأیید رسید، مجموعه عوامل موفقیت شامل عوامل و شاخصها زیر می شود ‏:‏حمایت مدیریت ارشد، اندازهگیر ، فرهنگ، مدیریت منابع انسانی، زیرسـاخت سـازمانی، زیرسـاخت فناور اطلاعات، مدیریت استراتژیک، فرآیندها، انگیزش و آموزش‏.‏ بر اساس نتایج، نشان داده شد که عوامل بالا اثر گذار بالایی با مدیریت دانش داشتهاند و کلیه فرضیهها تحقیق به اثبات رسیده است.‏صفایی قادیکلایی و ولی پور(‏۶۸۳۱‏، ‏۷۱‏) در تحقیقی بـا عنـوان‏"‏ چـالشهـا غالـب در نسـل آینـده سیسـتم مدیریت دانش ‏"‏ تضعیفکنندهها و تقویتکنندهها سیستم مدیریت دانش را در هفت چالش اساسـی مـورد بررسی قرار دادهاند که عبارتند از‏:‏ استراتژ تجارت و تکنولوﮊ ، کنترل سازمانی، فرهنگ به اشـتراکگـذار اطلاعات، عرضه دانش، ساختار سازمانی، کنترل مدیریتی و بازده اقتصاد ‏.‏ چالش اساسی در پرداختن مؤثر به تقابل بین بهرهبردار دانش موجود و تولید دانش جدید است که طراحان نباید فقط به طراحـی تکنولـوﮊیکی بپردازند و بایستی با رویکرد جامع نسبت به سیستم سازمانی، طرح استراتژیک مربوط به پایدار را مـدنظر قرار دهند.‏ابوترابی(‏۷۸۳۱‏، ‏۹۲‏) در کار خود تحت عنوان‏"‏ ارتباط سـاختار سـازمانی بـا مـدیریت دانـش مـدیران سـتاد سازمان تربیت بدنی ‏"‏به نتایج ذیل دست یافت‏:v‏ بین رسمیت با خلق و انتقال دانش ارتباط معنادار وجود دارد، به گونها که سطح بالا رسـمیت بـا سطح پایین این دو مؤلفه همبسته است‏.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیتهای ورزشی


مدیریت دانش وهوش سازمانی


پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیتهای ورزشی


مدیریت دانش وهوش سازمانی


دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیتهای ورزشی


مدیریت دانش وهوش سازمانی


پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


هیتهای


ورزشی


م
پیشینه


تحقیقات


داخلی


وخارجی


هیئتهای


ورزشی؛مدیریت


دانش


وهوش


سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد استانداردهاي غذايي 8ص

پاورپوینت در مورد فیزیک پیش موج مکانیکی(اصل بر هم نهی موج ها موج ایستاده)

پاورپوینت در مورد تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

پاورپوینت در مورد تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

پاورپوینت درمورد PTSD

پاورپوینت تعریف فرهنگ از منظر لغوی

پاورپوینت کنترل کیفی در بخش هماتولوژی

تحقیق در مورد الکتریسیته و مغناطیس و عملکرد آنها

پاورپوینت توانایی های شناختی

پاورپوینت در مورد مهندسی مجدد