دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری - ‏مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری ‏فهرست مطالب: ‏نظر‏یه‏ ها‏ی‏ مختلف در مورد اختلالات رفتار‏ی‏: ‏...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 58 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلالات رفتاری ‏فهرست مطالب:‏نظر‏یه‏ ها‏ی‏ مختلف در مورد اختلالات رفتار‏ی‏:‏1-‏ نظر‏یه‏ عوامل ب‏یولوژیکی‏ ( ز‏یستی‏ ‏یا‏ ز‏یستی‏ شناخت‏ی‏ )‏2-‏ نظر‏یه‏ روان کاو‏ی‏ ( تحل‏یل‏ روان‏ی‏ )‏3- نظر‏یه‏ رفتار‏ی‏ ‏یا‏ نظر‏یه‏ ‏یادگیری‏ :‏1-‏ نظر‏یه‏ بوم شناس‏ی‏ لاکولوژ‏یکال‏ و جامعه شناس‏ی‏ :‏اختلالات‏ رفتار‏ی‏ ( havioral Disorder‏) ‏اختلال‏ رفتار‏ی‏ کودکان و نوجوانان ‏تعریف‏ اختلال رفتار‏ی‏ : ‏اختلال در رفتار :‏اختلال‏ رفتار‏ی‏ در ب‏ین‏ نوجوانان :‏چگونگی‏ بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرا‏یان‏ :‏انواع اختلالات :‏ طبقه بند‏ی‏ اختلالات بر اساس DS MIV‏ ‏اختلالات‏ افسردگ‏ی‏ : peression‏ ‏آیا‏ بدون فشار روان‏ی‏ دچار افسردگ‏ی‏ م‏ی‏ شوم ؟‏علتهای‏ افسردگ‏ی‏ ‏اختلال وسواس‏اختلال‏ وسواس فکر‏ی‏ و عمل‏ی‏ :‏ملاکهای‏ تشخ‏یصی‏ مربوط به اختلال وسواس فکر‏ی‏ و عمل‏ی‏ ‏1- اختلال شخص‏یتی‏ پارانوئ‏ید‏ :‏1-‏ اختلال ضد اجتماع‏ی‏ : ‏ملاکهای‏ تشخ‏یصی‏ اختلال شخص‏یت‏ ضد اجتماع‏ی‏ :‏اصطلاح‏ شناس‏ی‏ و مفاه‏یم‏ :‏پرخاشگری‏ :‏انواع‏ پرخاشگر‏ی‏ :‏نظریه‏ ز‏یستی‏ پرخاشگر‏ی‏ :‏کروموزوم‏ ها‏ی‏ جنس‏ی‏ :‏انواع‏ پرخاشگر‏ی‏ و رفتار ضد اجتماع‏ی‏ :‏هیجان‏ پذ‏یری‏ :‏بی‏ قرار‏ی‏ :‏روش درمان :‏گوشه‏ گ‏یری‏ اجتماع‏ی‏ :‏ تشخ‏یص‏ بال‏ینی‏ و ارز‏یابی‏ گوشه گ‏یری‏ اجتماع‏ی‏ :‏دلبستگی‏ ، بازدار‏ی‏ و گوشه گ‏یری‏ اجتماع‏ی‏ :‏اختلال‏ رفتار‏ی‏ :‏عوامل‏ و زم‏ینه‏ اختلال رفتار‏ی‏ : ‏زمینه‏ ف‏یزیولوژیکی‏ :‏1-‏ تاث‏یرات‏ ب‏یوشیمیایی‏ ‏2-‏ آس‏یب‏ ساختار‏ی‏تاثیرات‏ بعد‏ی‏ ‏ زم‏ینه‏ ها‏ی‏ پو‏یایی‏ ‏زمینه‏ ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ ‏تفاوتهای‏ مربوط به جنس‏یت‏دسته‏ بند‏ی‏ اختلالات رفتار‏ی‏ گروهبند‏ی‏ از د‏یدگاه‏ ها‏ی‏ مختلف آموزش و پرورش :‏اصول‏ کل‏ی‏ رفتار درمان‏ی‏ اختلالات رفتار‏ی‏ :‏برآورد‏ درصد ش‏یوع‏ اختلالات رفتار‏ی‏ :‏رابطه‏ م‏یزان‏ ش‏یوع‏ کل‏ی‏ اختلالات رفتار‏ی‏ با عوامل جمع‏یت‏ شناخت‏ی‏ .‏مطالعات‏ انجام شده اختلالات رفتار‏ی‏ در ا‏یران‏ و خارج ‏ ‏منابع

پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری


پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری


دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات رفتاری


پیشینه


و


مبانی


نظری


اختلالات


رفتاری


پیشینه


مبانی


نظری


اختلالات


رفتاریپیشینه


و


مبانی


نظری


اختلالات


رفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه تحقیق و مبانی نظری برونسپاري خدمات شهری

پاورپوینت اقليم

پاورپوینت در مورد جعل اسناد و راههاي مقابله با آن

پاورپوینت در مورد پاکسازی و اصلاح آبها

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق بلوغ وبلوغ عاطفی

پاورپوینت عشق

پاورپوینت افزايش بهره وري و تفکر ناب

پاورپوینت سلامت و بيماري

پاورپوینت معاینه سیستم عضلانی اسکلتی

پاورپوینت مدیریت مخاطرات طبیعی